Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.09.1999, KL. 09.30.


Til stede:

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Bjørn A. Bagge

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

Ikke til stede:

Studentrepr. Arild Helgøy

 

 

S 19/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 16.03.1999.

 

Referatet fra forrige styremøte 16.03.1999 ble godkjent.

 

 

S 20/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

UB har mottatt romprogram for virksomheter som planlegges lagt inn i BT-bygget i Nygårdsgaten. Romprogrammet vil bli lagt til grunn for funksjonsanalysen, som er neste steg i planleggingsprosessen. Romprogrammet er tilgjengelig ved UBs administrasjon.

b)

På bakgrunn av resultatet av en avstemning blant de tilsatte ved UB har Universitetsdirektøren godkjent at fleksibel arbeidstid innføres som en prøveordning ved UB for seks måneder, med virkning fra 1. juli 1999.

c)

Styret har på omgang vedtatt forslag til deltakelse fra UBB på BIBSYS høstmøte i Oslo 25.-28.10.99. Det er satt en kostnadsramme for deltakelsen på kr 50.000. Forutsatt at det kan oppnås god rabatt på flybillettene, gir dette rom for 14 deltakere fra UB i tillegg til 3 referansegruppemedlemmer som blir dekket av BIBSYS. Ved høyere flypris er det rom for 11 deltakere fra UBB i tillegg til referansegruppemedlemmene.

Følgende 29 UB-ansatte har søkt om å få delta på BIBSYS høstmøte 1999:

Avdeling

Gruppe/utvalg mv.

1.

Ask, Sigrun

Med. fak.bibl.

Medlem i referansegruppe samlinger

2.

Hamre, Egil

SV-fak.bibl.

Medlem i referansegruppe søk

3.

Asserson, Anne G.S.

FORSKDOK

Medlem i referansegruppe FORSKDOK

4.

Garnes, Kari

Administrasjonen

Rådsmedlem

5.

Reinton, Jens E.

Administrasjonen

Medlem i arbeidsgruppe for statistikk/ styringsverktøy (LIS)

6.

Iversland, Leif Magne

IT-avd.

Deltaker på teknisk møte

7.

Arnesen, Erik

IT-avd.

Varamedlem i referansegruppe ISI

8.

Haaskjold, Agnes K.

Tilvekstavd.

 

9.

Janbu, Unni

Tilvekstavd.

Varamedlem i ref.gruppe akkvisisjon

10.

Olson, Stephen

Tilvekstavd.

11.

Svellingen, Rolf

Tilvekstavd.

 

12.

Lund, Bjørg

HF-fak.bibl.

Medlem i Mono/perigruppe

13.

Åsmul, Anne B.

HF-fak.bibl.

 

14.

Normo, Kari

HF-fak.bibl.

 

15.

Lyng, Irmelin

HF-fak.bibl./kat.

 

16.

Marhaug, Lisbeth

HF-fak.bibl.

 

17.

Kullerud, Marit

Mat.-nat. fak.bibl.

 

18.

Vaula, Dag

Mat.-nat. fak.bibl.

 

19.

Utkilen, Anne-Grete

Mat.-nat./SV fak.bibl.

 

20.

Jensen, Kari

Med. fak.bibl.

 

21.

Lein, Regina K.

Med. fak.bibl.

 

22.

Myking, Torill

Med. fak.bibl.

 

23.

Johnsen, Tom

SV- fak.bibl.

 

24.

Songstad, Kari

SV- fak.bibl.

25.

Ruud, Jørn W.

Jur. fak.bibl.

 

26.

Glasser, Liv

Jur. fak.bibl./EDC

 

27.

Tonning, Anne S.V.

Psyk. fak.bibl.

 

28.

Revheim, Johanne

FORSKDOK

 

29.

Hauge, Jostein H.

FORSKDOK

 

 

Følgende 17 UB-ansatte er tatt ut til å delta på BIBSYS høstmøte 1999:

Avdeling

Gruppe/utvalg mv.

1.

Ask, Sigrun

Med. fak.bibl.

Medlem i referansegruppe samlinger

2.

Hamre, Egil

SV-fak.bibl.

Medlem i referansegruppe søk

3.

Asserson, Anne G.S.

FORSKDOK

Medlem i referansegruppe FORSKDOK

4.

Garnes, Kari

Administrasjonen

Rådsmedlem

5.

Iversland, Leif Magne

IT-avd.

Deltaker på teknisk møte

6.

Arnesen, Erik

IT-avd.

Varamedlem i referansegruppe ISI

7.

Haaskjold, Agnes K.

Tilvekstavd.

 

8.

Janbu, Unni

Tilvekstavd.

Varamedlem i referansegruppe akkvisisjon

9.

Lund, Bjørg

HF-fak.bibl.

Medlem i Mono/perigruppe

10.

Kullerud, Marit

Mat.-nat. fak.bibl.

 

11.

Jensen, Kari

Med. fak.bibl.

 

12.

Songstad, Kari

SV- fak.bibl.

 

13.

Ruud, Jørn W.

Jur. fak.bibl.

 

14.

Vaula, Dag

Mat.-nat. fak.bibl.

 

15.

Åsmul, Anne B.

HF-fak.bibl.

 

16.

Revheim, Johanne

FORSKDOK

17.

Tonning, Anne S.V.

Psyk. fak.bibl.

 

 

Av disse dekkes utgiftene for de tre første av BIBSYS, mens utgiftene for de øvrige dekkes av UBs ordinære budsjett.

 

For å klare å dekke utgiftene for så mange som 14 over UBs ordinære budsjett, er samtlige av de som trenger overnatting på hotell, ført opp med rimelig hotellalternativ, og det er forutsatt at alle som skal delta på møter 26. og 27.10. reiser med samme fly både fram og tilbake for å oppnå grupperabatt på flyet. Det er tatt forbehold om at dersom det likevel ikke blir mulig å oppnå rimeligste flypris, er de tre siste på listen (nr. 15, 16 og 17) å betrakte som nr. 1, 2 og 3 på reserveliste.

I tillegg er det satt opp en reserveliste på følgende 4 personer i prioritert rekkefølge:

1 (4).

Glasser, Liv

Jur. fak.bibl./EDC

 

2 (5).

Normo, Kari

HF-fak.bibl.

 

3 (6).

Lein, Regina K.

Med. fak.bibl.

 

4 (7).

Reinton, Jens E.

Administrasjonen

Medlem i arbeidsgruppe for statistikk/styringsverktøy (LIS)

 

Dersom det blir forfall blant noen av dem som dekkes av UBs ordinære budsjett, vil folk fra reservelisten kunne reise i stedet.

d)

Fakultetsbibliotekar Inger Johnsen er innvilget velferdspermisjon m/lønn 09.-22.04.99 og permisjon u/lønn 23.04.-11.06.99, i forbindelse med reise til Canada/sykdom i familien.

e)

Fakultetsbibliotekar Olav Aas er innvilget permisjon u/lønn 01.09.-31.10.99 for å arbeide med prosjektet "Miljøregistrering i skog" ved Institutt for skogforskning - Bergen.

f)

Eli V. Moldung er innvilget velferdspermisjon u/lønn fra sin 50 % stilling som bibliotekar ved tilvekstavdelingen 17.08.-13.09.99.

g)

Bo Skagen er innvilget permisjon u/lønn fra 20 % stilling som sekretær ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 16.08.-30.09.99.

h)

Ragnhild Hvoslef Krüger har sagt opp sin 20 % stilling som sekretær (ettermiddagsvakt) ved SV-fakultetsbiblioteket med virkning fra 01.05. 1999.

i)

Pernille Riise Lothe har sagt opp sin 20 % stilling som sekretær (ettermiddagsvakt) ved SV-fakultetsbiblioteket med virkning fra 18.08. 1999.

j)

Tilsettinger:

Anne Sissel Vedvik Tonning universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek fra 21.06. 1999.

Susanne Mikki førstebibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek (geofag) fra 23.08. 1999.

Gunnar Fivelstad avdelingsingeniør ved IT-avdelingen fra 30.08. 1999.

k)

Vikarordninger/engasjementer:

Hilde Wedvich konsulent i 50 % stilling ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 01.04.-31.12.1999 (vikar for W. Natland, forlengelse).

Kristian Seterås førstesekretær i 50 % stilling ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 01.04.-31.12.1999 (vikar for H. Wedvich, forlengelse) + forskningstekninger i 50 % stilling ved prosjektet DIGIKNUD ved billedsamlingen 01.04.-27.10.1999.

Larissa Subbey sekretær (ettermiddagsvakt) i 20 % stilling ved Det mat.-nat. fakultetsbibliotek 25.01.-20.06.1999 (vikar i ledig stilling, endret stillingsprosent).

Hege Folkestad sekretær (ettermiddagsvakt) i 13,3 % stilling ved Det mat.-nat. fakultetsbibliotek 15.03.-20.06.1999 (vikar i ledig stilling).

Torill Endresen førstesekretær i 50 % stilling ved prosjektet JUBELKNUD ved billedsamlingen 16.03.-30.06.1999.

Marit Mjaavatten førstesekretær i 30 % stilling ved tilvekstavdelingen 16.03.-30.06.1999 (vikar for T. Endresen under permisjon).

Liv Synnøve Vereide - fullmektig i 25 % stilling ved UBB PKI 06.04.-30.06.1999 (vikar i ledig stilling).

Nils-Erik Moe-Nielssen sekretær ved magasinene i forbindelse med flytting/omorganisering av samlinger ved HF-fak.bibl. 06.04.-31.12.1999.

Eli Schilbred - fungeringstillegg (omforenet lønn) som hovedbibliotekar i ltr. 42 09.04.-11.06. 1999, da hun har overtatt administrativt ansvar for Inger Johnsen under hennes permisjon.

Øystein Ustad - fungeringstillegg (omforenet lønn) som førstebetjent i ltr. 26 12.-25.04. 1999, da han har overtatt administrativt ansvar for Steinar Førde under hans permisjon.

Jan Olav Gatland universitetsbibliotekar i 50 % stilling ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 01.05.-31.12.1999 (vikar for Ellen Solvik under permisjon).

Halina Teresa Nemec - konsulent i 100 % stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 01.06.-31.08.1999 og i 50 % stilling 01.09.-31.10.1999 (vikar i ledig universitetsbibliotekarstilling og for Olav Aas under permisjon).

Bjørn Abusdal sekretær i 50 % stilling ved Spesialsamlingene/magasinene 01.06.-31.12. 1999 (flytting/omorganisering av samlinger, forlengelse).

Mona Wammen - fullmektig ved billedsamlingen 01.06.-31.12.1999 (forlengelse).

Dag Roar Fosnes - sekretær ved Det juridiske fakultetsbibliotek 14.06.-13.07.1999.

Feng-Xia Xin - bibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 01.07. - 30.09.1999 (vikar i ledig stilling, forlengelse).

Gaëlle Bozec konsulent ved Avdeling for forskningsdokumentasjon 01.07.-30.09. 1999 (forlengelse).

Hildegunn Espenes Winther - sekretær i 93 % stilling ved Griegakademiets bibliotek 01.-31.07.1999.

Tale Nesmann Berntsen sekretær (ettermiddagsvakt) i 17,5 % stilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek 16.08.-17.12.1999 (vikar i ledig stilling).

Charlotte Larsen sekretær (ettermiddagsvakt) i 17,5 % stilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek 16.08.-17.12.1999 (vikar i ledig stilling).

Sverre Bugge Davidsen - førstekonsulent i 50 % stilling 01.09.-31.10.1999 (vikar for Olav Aas under permisjon) + sekretær i 20 % stilling (vikar for Bo Skagen under permisjon) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 16.08.-30.09.99.

l)

Engasjementer på arbeidsmarkedstiltak (praksisplass mv.):

Lillian Christine Engelsen - sekretær ved Det mat.-nat. fakultetsbibliotek 12.04. - 31.12.1999.

Torhild Nilsen - sekretær ved Avdeling for forskningsdokumentasjon 01.07. - 31.12.1999 (forlengelse).

Imtiaz-Ul-Ghani Malik - sekretær ved Avdeling for forskningsdokumentasjon 07.06. - 31.08.1999.

Roald Berg Paulsen - fullmektig ved Det juridiske fakultetsbibliotek 01.07. - 31.12.1999 (forlengelse).

Hans-Jacob Martinsen - sekretær ved UBs IT-avdeling 01.07. - 31.12.1999 (forlengelse).

Inger Strømmen - førstesekretær i 70 % stilling ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 09.08. - 31.12.1999 (forlengelse).

m)

Jostein Helland Hauge har fått omgjort sin stilling fra prosjektleder (kode 1113) til seksjonssjef (kode 1211) fra 01.04.1999.

n)

Agnes Karin Haaskjold har fått omgjort sin stilling fra avdelingsleder (kode 1003) til universitetsbibliotekar (kode 1199) fra 01.04.1999.

o)

Tom Johnsen har fått støtte med inntil kr. 3.700 til deltakelse på konferansen "Informasjonstilgang i kompetansesamfunnet" i Oslo 22.09.1999 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

p)

Regnskapsoversikt pr. 31.08.1999 ble delt ut på møtet. Drift (annuum) ligger rimelig bra an, på bokkonto er det mer bekymringsfullt, spesielt for medisin, som allerede nå har en overskridelse på kr. 455.000.

q)

Universitetsbibliotekets situasjon ble tatt opp som egen sak på møte i Universitetsrådet 16.09. 1999. Det ble lagt spesiell vekt på behovet for å styrke UBs litteraturbudsjett.

r)

Kari Garnes skal delta på et møte mellom Kollegiet og Det juridiske fakultet 30.09.1999, der spørsmål og problemer i forbindelse med opphavsrett vil bli diskutert.

s)

På posttemamøte hos Personal- og økonomidirektøren 13.09.1999 ble det opplyst at det etter planen vil bli innført nettobudsjettering ved universitetene i Norge som en prøveordning fra år 2000. Dette innebærer at budsjettet blir tildelt i én rammebevilgning. Inntekter Universitetet selv kan skaffe kommer i tillegg uten at dette blir budsjettert på eget inntektskapittel.

t)

Kari Garnes deltok på møte ved Høgskolen i Bergen 15.09. 1999 for å drøfte evt. oppretting av en bibliotekutdanning i Hordaland.

u)

Kari Garnes deltok på offisiell åpning av det nye HUMSAM-biblioteket på Blindern 02.09. 1999.

v)

Jens Evang Reinton deltok på offisiell åpning av nybygg for Det Kongelige Bibliotek i København 07.-08.09. 1999.

 

 

S 21/1999.

IT-STRATEGIPLAN FOR Universitetet i Bergen 1999-2001 - HØRING.

 

UB har fått til høring IT-strategiplan for Universitetet i Bergen 1999-2001, med høringsfrist 15.09. 1999. UBs IT-utvalg har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse fra UB i denne saken, og UBs avdelinger er også bedt om å komme med innspill. Styret drøftet saken på grunnlag av de foreliggende dokumenter. På møtet fremkom det merknader/kommentarer til en del av formuleringene i IT-utvalgets forslag til høringsuttalelse fra UB.

 

Vedtak:

 

Bibliotekdirektøren fikk fullmakt til å utarbeidet endelig høringsuttalelse fra UB om Universitetets IT-strategiplan på grunnlag av forslaget fra UBs IT-utvalg, innspill fra UBs avdelinger, og de kommentarene som fremkom på møtet.

 

 

S 22/1999.

EVENTUELT.

 

  1. Det ble påpekt at det har gått lang tid siden forrige styremøte, og at dette gjør det vanskeligere for styremedlemmene å holde seg orientert om større saker som er til behandling ved UB. Det er flere forhold som har bidratt til at det har gått lang tid siden forrige styremøte, først og fremst at det ikke har foreligget saker for styrebehandling.
  2.  

  3. For fremtiden vil bare tilsettinger i faste stillinger o.l. bli tatt med som orienteringssaker, mens (kortvarige) vikarordninger og engasjementer o.l. ikke vil bli referert.
  4.  

  5. Neste styremøte ble fastsatt til mandag 11. oktober 1999, kl. 12.15.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.20.

 

 

27.09.1999. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 27.09.1999.