Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.03.1999, KL. 11.00.


Til stede:

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Leif Magne Iversland

Studentrepr.:

Arild Helgøy

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

Forfall:

Bjørn A. Bagge, Torill Myking

 

 

S 13/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 02.03.1999.

Referatet fra forrige styremøte 02.03.1999 ble godkjent.

 

 

S 14/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Universitetet i Bergen har inngått ny reisebyråavtale med Berg-Hansen Reisebureau AS for perioden 01.04.1999 - 31.12.2002.

b)

Ellen Solvik har fått fødselspermisjon med 80 % lønn fra sin stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 07.05.1999 - 07.04.2000.

c)

Tor Jacob Welde har fått 1 års studiepermisjon uten lønn fra sin 40 % stilling som førstefullmektig ved UB 16.08.1999 - 15.08.2000 for å studere teologi ved Bethany Lutheran Theological Seminary i Mankato, Minnesota.

d)

UB har fått tildelt kr. 100.000 fra Universitetet i Bergen til prosjekt for web-presentasjon av K. Knudsens klassiske samling som ledd i "Bergen Kulturby 2000" (JUBELKNUD).

e)

Prosjektleder Jostein Helland Hauge er oppnevnt som medlem i programstyre for Digitalt bibliotek for digitale læremidler.

f)

UB har fått stilt til rådighet kr. 33.000 i 1999 av Felleslegatet til fordel for Universitetsbiblioteket.

f)

Bjørn A. Bagge har fått fødselspermisjon med 100 % lønn fra sin stilling som avdelingsleder for magasinene 01.03.-13.04.1999.

g)

Bjørn Abusdal har fått omforenet lønn i ltr. 28 01.02-31.05.1999, da han er pålagt å overta deler av de administrative oppgavene knyttet til Bjørn A. Bagges stilling mens han har permisjon.

 

 

S 15/1999.

FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING OG PRIORITERING AV SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

Opplæringsutvalget ved Universitetet sentralt har vedtatt å delegere behandlingen av støtte til eksterne kurs og faglige reiser for teknisk og administrativt personale til fakultetene, UB og Bergen Museum med virkning fra 01.01.1999. UB vil etter planen vedta en egen opplæringsplan. På denne bakgrunn er det utarbeidet et forslag til endringer i UBs interne retningslinjer for behandling og prioritering av søknader om støtte til faglige reiser, deltakelse i kurs, seminarer, konferanser, o.l. som var sendt ut før møtet. Forslaget ble drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 10.03.1999.

Det ble på møtet foreslått noen mindre endringer i det utsendte forslaget. Det ble presisert at delegeringen av behandlingen av støtte til eksterne kurs og faglige reiser for teknisk og administrativt personale fra universitetet sentralt til UB ikke innebærer noen endring i praksis når det gjelder hvem som kan søke på eller få støtte av disse midlene.

Vedtak:

Styret sluttet seg til det utsendte forslag til retningslinjer for tildeling av støtte til søknader om faglige reiser, deltakelse i kurs, seminarer, konferanser, o.l., med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

S 16/1999.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

1) Søknader om deltakelse på fagreferentkonferansen 1999, Trondheim 25.-27.05.1999

10 UB-ansatte har søkt om å få delta på fagreferentkonferansen 1999, som vil bli holdt i Trondheim 25.-27. mai 1999.

Kostnadene pr. deltaker er i utgangspunktet beregnet til ca. kr. 5.450,-, men dersom minst 10 personer reiser sammen (på samme flyavganger), er det mulig å få prisen pr. deltaker ned i ca. kr. 4.000,-.

Det er etter styrets vurdering ønskelig at så mange som mulig av fagreferentene ved UBB får anledning til å delta på denne konferansen.

Vedtak:

Det settes en ramme på kr. 44.000,- for deltakelse fra UBB på fagreferentkonferansen 1999. Ved å benytte billigste flytilbud gir dette rom for 11 deltakere. Dersom det ikke blir mulig å benytte dette tilbudet, er det rom for 8 deltakere fra UBB.

  1. Søknad fra avdelingsingeniør Erik Arnesen om støtte til å delta på konferansen "Internet Librarian & Libtech International 99" i London 28.03.-01.04. 1999.
  2. Kostnadsoverslag: Kr. 18.600.

    Søknaden er anbefalt av kontorsjef Leif Magne Iversland ved UBs IT-avdeling.

    Vedtak:

    Søknaden fra Erik Arnesen om støtte til å delta på konferansen "Internet Librarian & Libtech International 99" i London 28. mars - 1. april d.å. innvilges. Støtte til reise, opphold og konferanseavgifter støttes med inntil kr. 18.600,-. 50% av kostnadene dekkes av de sentrale opplæringsmidler som er delegert til UB for 1999. Det er en forutsetning at søkeren innarbeider stoff fra konferansen i sin kursvirksomhet.

  3. Søknad fra universitetsbibliotekar Solveig Greve om støtte til å delta på The European Society for the History of Photography (ESHP) Conference i Udine, Nord-Italia, 05.-09.05. 1999.

Kostnadsoverslag: Kr. 10.000.

Solveig Greve fratrådte ved behandlingen av dette punktet.

Vedtak:

Søknaden fra Solveig Greve om støtte til å delta på konferanse i Udine, Nord-Italia, 05.-09.05. 1999 innvilges. Støtte til reise, opphold (overnatting og kost) og konferanseavgifter støttes med inntil kr. 10.000,-. 50% av kostnadene dekkes av de sentrale opplæringsmidler som er delegert til UB for 1999.

 

Generelt ble det presisert at alle som får støtte til deltakelse i faglige reiser, konferanser, kurs, mv., er forpliktet til å avgi en rapport/orientering om reisen/konferansen, osv., etterpå.

 

 

S 17/1999.

EVENTUELT.

  1. Neste styremøte ble fastsatt til tirsdag 20. april 1999, kl. 10.30.

 

 

Møtet ble hevet kl. 12.

 

 

25.03.1999. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 25.03.1999.