Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 02.03.1999, KL. 14.00.


Til stede:

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Halvor Kongshavn

 

Bjørn A. Bagge

Studentrepr.:

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

Forfall:

Solveig Greve

 

 

S 06/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 10.02.1999.

Referatet fra forrige styremøte 10.02.1999 ble godkjent.

I forbindelse med sak S 05/1999 spurte Brita B. Hekland når ny stilling som avd.ingeniør ved IT-avdelingen vil bli utlyst. Bibliotekdirektøren opplyste at leder for IT-avdelingen Leif Magne Iversland har bedt om at stillingen utlyses litt lengre ut på våren når det nærmer seg tidspunkt for uteksaminering av nye dataingeniører.

 

 

S 07/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Opplæringsutvalget ved Universitetet sentralt har vedtatt å delegere behandlingen av støtte til eksterne kurs og faglige reiser for teknisk og administrativt personale til fakultetene, UB og Bergen Museum med virkning fra 01.01.1999. I den forbindelse har UB fått overført kr. 60.000 til sitt budsjett i 1999. Dette er beregnet å være UBs andel av midlene til eksterne kurs og faglige reiser for teknisk og administrativt personale som hittil har vært disponert av det sentrale opplæringsutvalget. Disse midlene vil bli lagt til de midlene UB selv har satt av til faglige reiser, kurs, mv. i 1999 (kr. 350.000), og vil bli fordelt etter samme kriterier som benyttes ved fordeling av UBs øvrige midler til dette formål.

Torill Myking opplyste på møtet at fagforeningene ved UiB har sendt et brev til Personal- og økonomiavdelingen om denne saken.

b)

Universitetsbibliotekar Pål H. Bakka ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek disputerte 13.02.1999 for den filosofiske doktorgraden med avhandlingen "Explaining Europe. A Weberian reconstruction of European political development based on Stein Rokkan's conceptual map of Europe."

c)

Kopi av brev fra fakultetsbibliotekar Astrid Utne til instituttstyrere og seksjonsledere ved HF om fagreferentsituasjonen på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek ble delt ut på møtet. Brevet ble tatt til etterretning.

d)

Hordaland fylkeskommune har i brev til UiB og til Høgskolen i Bergen foreslått at det nedsettes et utvalg med representanter for de tre institusjonene for å utrede mulighetene for å etablere en bibliotek- og informasjonsutdanning i Hordaland. Fylket har sagt seg villig til å støtte dette arbeidet med kr. 100.000.

e)

Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene er nå etablert som et fast utvalg under Universitetsrådet, etter å ha fungert på midlertidig basis siden 1994.

Universitetet i Bergen har foreslått som sine representanter i utvalget bibliotekdirektør Kari Garnes og fakultetsdirektør Petter Boman-Larsen, med fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn og kontorsjef Hilde Hvidsten Bretvin som vararepresentanter.

f)

UB har fått tildelt kr. 355.000 fra L. Meltzers høyskolefond i 1999 til videreføring og avslutning av prosjekt for digitalt vern og restaurering av Knud Knudsen-negativer (DIGIKNUD), og kr. 75.000 fra Kjøbmand Johan Thesens Legat til Bergen By's Vel til prosjekt for web-presentasjon av K. Knudsens klassiske samling som ledd i "Bergen Kulturby 2000" (JUBELKNUD).

g)

Kollegiet vedtok på møte 25.02.1999 endelig regnskap for 1998 og overføringer til 1999. UB fikk overført kr. 1.157.000 i ubrukte midler fra 1998 til 1999. Som tidligere opplyst var dette ikke noe reelt "overskudd", da UB ved utgangen av 1998 hadde liggende regninger for nesten samme beløp, som ikke kunne betales i 1998 pga. overgang til nytt økonomisystem.

h)

Vikarordninger/engasjementer:

Belinda Ekornås førstekonsulent i 30 % stilling ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 01.05.-30.06.1999 (vikar i ledig stilling, forlengelse).

i)

Frank Nilsen har fått omgjort sin stilling fra førstebetjent (kode 1079) til sekretær (kode 1070, L091), med virkning fra 01.01.1999.

 

 

S 08/1999.

ÅRSPLAN 1999 (VIRKSOMHETSPLAN) FOR UB.

Forslag til årsplan 1999 for UB, basert bl.a. på innkomne årsplaner for UBs avdelinger, var sendt ut på forhånd. Forslaget ble drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 01.03.1999.

Forslag til årsplan ble gjennomgått på styremøtet. Bibliotekdirektøren fremmet på møtet forslag til endringer/tilføyelser på enkelte punkter på grunnlag av drøftingen i Samarbeidsutvalget. Også på styremøtet ble det fremmet forslag til mindre endringer/ tilføyelser i planen.

Vedtak:

Styret sluttet seg til det utsendte forslag til årsplan 1999 for UB med de endringer og tilføyelser som fremkom på styremøtet.

Endelig versjon av årsplan 1999 for UB følger som vedlegg til referatet.

 

 

S 09/1999.

DISPONERING AV MIDLER TIL UTSTYR VED UB 1999.

UB har fått en bevilgning til større utstyrsenheter (post 4000, tidl. post 45-1) på kr. 650.000 i 1999. I tillegg er det satt av kr. 350.000 på annuum i 1999 til utstyr, slik at totalt disponibelt beløp til utstyr i 1999 er kr. 1.000.000.

Styret vedtok følgende hovedfordeling av utstyrsmidler 1999:

VITENSKAPELIG UTSTYR - FORDELING 1999

Ordinært utstyr, nytt + utskifting

250 000

Edb-utstyr, nytt + utskifting

750 000

SUM

1 000 000

 

Bibliotekdirektøren fikk fullmakt til å foreta viderefordeling av utstyrsmidlene på grunnlag av de innmeldte behov, og når det gjelder edb-utstyr også på grunnlag av forslag fra UBs IT-utvalg.

 

 

S 10/1999.

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR UBs WEB-SIDER.

UBs IT-utvalg har med bakgrunn i sitt mandat og på grunnlag av forslag fra et arbeidsutvalg utarbeidet et forslag til retningslinjer for UBs web-sider, datert 01.12.1998. Forslaget fulgte som vedlegg til saklisten.

Forslaget ble gjennomgått på møtet. Det var enighet i styret om at det foreliggende forslaget i all hovedsak er godt og tjenlig. Det legges i forslaget vekt på at UB som hovedregel skal følge UiBs retningslinjer for web, både når det gjelder layout, struktur og innhold. Tilsvarende skal UBs avdelinger som hovedregel følge UBs retningslinjer for layout, struktur og innhold av web-sidene. Bibliotekdirektøren har det overordnede ansvaret (redaktøransvar) både for innholdet i UBs web-sider og for praktisering av retningslinjene. Det er også viktig å avklare både ansvarsforhold og bruk av standarder/maler/layout mv. for struktur og innhold i UBs web-sider. Styret mente likevel at det i forslaget til retningslinjer fokuseres for mye på én yrkesgruppes ansvar i forbindelse med web-arbeid ved UB i forhold til andre aktuelle yrkesgrupper. Det ble foreslått en del endringer i teksten til retningslinjene i tråd med dette.

Vedtak:

Styret sluttet seg til det foreliggende forslag til retningslinjer for UBs web-sider med de endringer og tilføyelser som fremkom på styremøtet.

 

 

S 11/1998.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/DELTAKELSE I KURS MV.

UBs styre behandlet på møte 25.05.1998 søknader om støtte til å delta på "INFO-10, halvårsenhet i informasjonskunnskap med vekt på referansearbeid". Dette er et 10 vekttalls videreutdanningstilbud i informasjonstjenester som går over tre år 1998-2000. Styret støttet noen av søknadene, og oversendte dem til opplæringsutvalget ved UiB sentralt med anbefaling fra UB. Tre av søkerne, Randi Bolstad, Aud Gjersdal og Eli Schilbred, fikk støtte fra det sentrale opplæringsutvalget med kr. 5.000,- i 1998 og 2000, og med kr. 10.000 i 1999, under forutsetning av at UB bidro med tilsvarende beløp. UBs styre tok på sitt møte 25.05.1998 bare stilling til støtte i 1998, og gav da tilsagn om støtte med inntil kr. 5.000 i 1998 under forutsetning av tilsvarende støtte fra det sentrale opplæringsutvalget. Til møtet forelå forslag om at styret følger opp støtten fra det sentrale opplæringsutvalget, og gir støtte til Randi Bolstad, Aud Gjersdal og Eli Schilbred med inntil kr. 10.000 i 1999 og inntil kr. 5.000 i 2000.

Vedtak:

Randi Bolstad, Aud Gjersdal og Eli Schilbred får tilskudd fra UB til deltakelse på "INFO-10, halvårsenhet i informasjonskunnskap med vekt på referansearbeid", med inntil kr. 10.000 hver i 1999, og inntil kr. 5.000 hver i 2000.

 

 

S 12/1999.

EVENTUELT.

  1. Torill Myking påpekte at det er uheldig at det ennå ikke er gjort noe med installering av røykvarslere på H. Sheteligs pl. 7, slik UB ba om i brev til Drifts- og innkjøpsavdelingen i oktober 1998. Saken er purret flere ganger etter dette.
  2. Monika Stöcklein-Olsen som var medlem av UBs IT-utvalg har sluttet ved UB. Styret vedtok å oppnevne Aud Gjersdal som fast medlem og Dag Vaula som nytt varamedlem av IT-utvalget for den gjenværende del av funksjonsperioden 16.03.1998 - 31.12.2000.
  3. I tilknytning til neste rådsmøte arrangeres det en orientering med omvisning ved UB for medlemmene i rådet. Umiddelbart etter rådsmøtet holdes det et kort styremøte for å behandle søknader om støtte til faglige reiser/deltakelse i kurs mv.

 

Møtet ble hevet kl. 15.50.

 

17.03.1999. KG/JER.


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 17.03.1999.