Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 09.12.1998, KL. 08.30.


 

Til stede:

Leder:

Thor Thorsen

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Halvor Kongshavn

 

Torill Myking

Studentrepr.:

Matti Wiik

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

 

S 49/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 22.10.1998.

Referatet fra forrige styremøte 22.10.1998 ble godkjent.

 

S 50/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

a)

Månedsrapporter for november 1998 samt foreløpige tall for regnskapsavlutning 1998 fulgte vedlagt. En regner med at UB vil komme ut omtrent i balanse, evt. vil det være igjen en del utstyrsmidler, fordi ekstrabevilgning på kr. 500.000 kom så sent på året at regningen(e) for det bestilte utstyret først vil bli belastet i 1999. Bevilgningen vil i så fall overføres til 1999.

Når det gjelder bokkonto, er situasjonen den at UB på slutten av året har mottatt tidsskriftregninger fra Blackwell og EBSCO på i alt vel 2,8 mill. kr. Av dette kan godt og vel 2 mill kr. dekkes på årets budsjett, mens ca. 770.000 må belastes 1999-budsjettet. Det er først og fremst Med. fak. som ikke har midler til å dekke disse regningene i år, men også HF og SV må overføre en del av dem til 1999-budsjettet.

 

b)

Forslag til strategisk plan for Universitetet i Bergen - høringsuttalelse fra UB - ble tatt til etterretning. På møtet ble det delt ut kopi av høringsuttalelse fra Kollegiets forskningsutvalg om forslaget til ny strategiplan for UiB.

 

c)

Universitetet har nå begynt å planlegge disponering av arealer i BT-bygget. Det ble holdt et oprienteringsmøte om saken 01.12.1998, Arealene er inndelt i i alt 8 programmeringsgrupper, og det er oppnevnt en romprogramkomité for hver gruppe. Følgende deltar i romprogramkomiteene fra UB (vararepresentanter i parentes):

Gruppe B (dokumentasjon/kommunikasjon):

Kari Garnes (Marie Morken)

Jostein H. Hauge (Stephen Olson)

Gruppe C (Felles fototekniske tjenester/Billedsamlingen/UMS(SEVU):

Solveig Greve (Åsne Digranes)

Aktuelle arealbehov skal innrapporteres innen 08.12.98, romprogramarbeidet skal etter planen være ferdig innen utgangen av januar 1999. Det er oppnevnt lokale undergrupper ved UB for å arbeide med disse sakene.

 

d)

Bibliotekdirektøren orienterte om status for fellesavtaler for tilgang til elektroniske databaser og for abonnement på elektroniske tidsskrifter. Riksbibliotektjenesten har sendt ut tilbud på fellesavtale for databasen OVID, som hovedsakelig omfatter medisin/helsefag. UBB har foreløpig valgt ikke å abonnere på denne, både fordi den er dyr, og fordi innholdet i den delvis dekkes av andre databaser som UBB alt har eller snart vil skaffe seg tilgang til. Det arbeides i stedet med å få til en avtale med SWETS om tilgang til elektroniske tidsskrifter via SWETSNET. Dette vil bl.a. kunne hjelpe på situasjonen for de biofaglige miljøene i HIB.

Det arbeides for tiden også med å overføre UBBs databaser på CD-ROM fra Silverplatter til det svenske firmaet CD-Teknik. I det nye opplegget vil disse basene bli tilgjengelige online via BIBSYS.

 

e)

Det er gjennomført en intern flytting av billedsamlingen, samt deler av spesialsamlingene og tilvekstavdelingen ved H. Sheteligs pl. 7.

 

f)

Paraplyprosjektet arrangerte en arbeidskonferanse (workshop) om status for elektronisk publisering ved universitetene med tittelen "Grey Literature, Electronic Publishing and R&D Information" i Bergen 7.-8.12.1998.

 

g)

Tilsettinger:

Brita B. Hekland - hovedbibliotekar ved Det medisinske fakultetsbibliotek fra 01.01. 1999.

Lise Sømme McKinnon - avdelingsbibliotekar ved Griegakademiet, antakelig fra 01.02. 1999.

 

h)

Vikarordninger/engasjementer:

Xin Feng-Xia - bibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 28.09. 1998 - 24.01.1999 (vikar i forbindelse med permisjoner ved avdelingen).

Hildegunn W. Espenes - sekretær i 92 % stilling ved Griegakademiets bibliotek 01.11.-31.12.1998 (vikar i ledig stilling, forlengelse).

Bjørn Abusdal sekretær i 50 % stilling ved Spesialsamlingene/magasinene 14.11.-31.12. 1998 til flytting/omorganisering av samlinger (forlengelse).

Gaëlle Bozec konsulent i 20 % stilling ved Paraplyprosjektet/FORSKDOK 01.11.-31.12. 1998.

Halina Teresa Nemec - konsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 01.12. 1998-28.02.1999 (vikar for M. Stöcklein-Olsen under permisjon, forlengelse).

 

i)

Gunn Fasmer har fått forlenget permisjon fra 10 % av sin stilling som bibliotekar ved Det medisinske fakultetsbibliotek 01.01.-31.12.1999.

 

j)

Liv Glasser har fått støtte fra Universitetets opplæringsutvalg med inntil kr. 5.500 til deltakelse på konferansen "Keep ahead with European Information", i Maastricht, Nederland, 16.-17.11.1998.

 

k)

Solveig Greve har fått støtte fra Universitetets opplæringsutvalg med inntil kr. 8.375,- i 1998 og kr. 8.375,- i 1999 til å delta på opplæring i "Kreativ webdesign" i regi av Høgskolen i Bergen og IT-akademiet i Bergen høsten 1998/våren 1999.

 

l)

Engasjementer på arbeidsmarkedstiltak (praksisplass mv.):

Roald Berg Paulsen - fullmektig ved Det juridiske fakultetsbibliotek 01.01. - 30.06.1999 (forlengelse).

Michael Høegh - fullmektig ved Det medisinske fakultetsbibliotek 01.12.1998 - 31.12.1999 (forlengelse).

Hans-Jacob Martinsen - sekretær ved Edb-avdelingen 01.01. - 30.06.1999 (forlengelse).

 

m)

Agnes Karin Haaskjold er fritatt fra sin funksjon som avdelingsleder for tilvekstavdelingen med virkning fra 11.11.1998, og er i stedet tillagt spesialoppgaver ved avdelingen. Fra samme dato har Stephen Olson overtatt lederfunksjonen ved tilvekstavdelingen.

 

n)

Det vil bli arrangert et heldags seminar ved UB onsdag 6. januar 1999, med obligatorisk fremmøte for alle UBs ansatte. UB vil derfor holde stengt denne dagen. Det vil bli innlegg bl.a. ved Univ.dir. Kåre Rommetveit og den nye rektor Kirsti Koch Christensen.

 

S 51/1998.

BUDSJETTSITUASJONEN 1999. FORELØPIG DRØFTING.

Til møtet forelå forslag til fordeling av bevilgninger til Universitetet i Bergen for 1999 til Kollegiemøte 10.12.1998, samt foreløpig forslag til fordeling av bevilgninger til UBB i 1999 til rådsmøte 15.12.1998.

I henhold til det utsendte forslag til Kollegiemøtet 10.12.1998 vil UB få en nominell økning i sitt totalbudsjett fra 1998 til 1999 på kr. 1.375.000, dvs. knapt 3 %. Pga. den spesielle prisstigningen på tidsskrifter, regner en med at UB vil få en samlet prisstigning for hele sitt budsjett på ca. 6,5 %. I så fall vil det bli en nedgang i realverdien av UBs budsjett fra 1998 til 1999 på ca. 3,5 %, eller ca. 1,65 mill kr.

På dette grunnlag foreslås det at lønnsbudsjettet holdes på samme nivå som i 1998, dvs. at det må innspares ca. kr. 700.000 eller ca. 3,5 årsverk på lønnsbudsjettet i 1999. Bokkontoen foreslås øket med ca. 1 mill. kr. i forhold til i 1998. Dette innebærer likevel en nedgang i realverdien av bokkontoen på ca. kr. 450.000. Driftsbudsjettet foreslås på omtrent samme nivå som i 1998.

Styret drøftet UBs budsjettsituasjon i 1999, og sluttet seg i hovedsak til Bibliotekdirektørens forslag til fordeling av bevilgninger til UBB i 1999. Det ble på møtet understreket at det er svært ønskelig å utvide åpningstidene igjen ved de store utlånsavdelingene i forhold til 1998, fortrinnsvis til mandag-fredag kl. 9-18. Det bør alternativt kunne vurderes å holde noen avdelinger åpne om lørdagen, dersom en finner dette ønskelig.

 

S 52/1998.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/DELTAKELSE I KURS MV.

Bibliotekar Kristine Grahl-Nielsen har søkt om støtte til å ta et kveldsstudium i profesjonell webdesign over 18 uker fra 09.11.1998, arrangert av Høgskolen i Bergen og IT-akadmiet Bergen A/S. Studiet tar sikte på å gi en grundig innføring i både programvare og strategier for internettløsninger. Bildebehandling ved bruk av Adobe Photoshop utgjør en vesentlig del av studiet. Samlete beregnete kostnader: Kr. 35.000,- (som evt. kan fordeles over to år).

Vedtak:

Søknad fra Kristine Grahl-Nielsen om støtte til å ta et kveldsstudium i kreativ webdesign høsten 1998 og våren 1999 innvilges ikke.

 

S 53/1998.

EVENTUELT.

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 12.15.

 

08.01.1999. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 09.01.1999.