Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 22.10.1998, KL. 08.15.


 

Til stede:

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Halvor Kongshavn

 

Torill Myking

Studentrepr.:

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

 

Forfall:

Thor Thorsen, Matti Wiik

 

S 43/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 27.08.1998.

Referatet fra forrige styremøte 27.08.1998 ble godkjent.

 

S 44/1998. ORIENTERINGSSAKER.

a)

Månedsrapporter for september 1998 ble tatt til etterretning.

b)

Referat fra stabsmøte 17.09.1998 er sendt ut tidligere.

c)

Styret har på omgang vedtatt å sette en kostnadsramme på inntil kr 50.000 for deltakelse fra UB Bergen på BIBSYS høstmøte i Tromsø 09.-13.11. 1998. I tillegg til medlemmer i referansegrupper mv., er medlemmer i BIBSYS' råd og i andre BIBSYS-grupper prioritert. For øvrig har en tilstrebet god representasjon fra alle moduler og fra de store utlånsavdelingene. Følgende 12 søkere fra UB er på grunnlag av disse kriteriene tatt ut til å delta, hvorav 7 dekkes av UBs ordinære budsjett, og 1 av Paraplyprosjektets budsjett (de tre første dekkes av BIBSYS).

 1. Lyng, Irmelin, HF-katalogavd., Medlem i referansegruppe katalog
 2. Olson, Stephen, Tilvekstavdelingen, Medlem i referansegruppe periodika
 3. Asserson, Anne, Paraplyprosjektet, Leder i referansegruppe FORSKDOK
 4. Garnes, Kari, Administrasjonen, Rådsmedlem
 5. Iversland, Leif Magne, EDB-avd., Deltaker på teknisk møte
 6. Bakkevig, Agnes J., HF/Publ.avd., Varamedlem i referansegruppe lån
 7. Lund, Bjørg, HF-katalogavd., Medlem i mono/peri-gruppe
 8. Johnsen, Tom, SV fak.bibl.
 9. Reinton, Jens E., Administrasjonen, Medlem i arbeidsgruppe for statistikk/styringsverktøy
 10. Rietti, Catharine, Tilvekstavdelingen
 11. Grahl-Nielsen, Kr. Mat.-nat. fak.bibl.
 12. Hauge, Jostein H., Paraplyprosjektet

I tillegg er det satt opp en reserveliste på følgende 4 personer i prioritert rekkefølge:

 1. Nord, Asta L. Mat.-nat. fak.bibl.
 2. Songstad, Kari SV-fak.bibl.
 3. Svellingen, Rolf M. Tilvekstavd.
 4. Kullerud, Marit Mat.-nat. fak.bibl.

Dersom det blir forfall blant mer enn én av dem som dekkes av UBs ordinære budsjett, vil folk fra reservelisten kunne reise i stedet.

 

d)

Ann Kjersti Skaland har sagt opp sitt engasjement som konsulent ved Paraplyprosjektet med virkning fra 31.10.1998.

 

e)

Tor Jakob Welde har sagt opp sin 45 % stilling som sekretær (ettermiddagsvakt) ved publikumsavdelingen/HF med virkning fra 01.01.1999. Han fortsetter i 40 % stilling som førstefullmektig (bokhenter).

 

f)

Liv Glasser har fått støtte med inntil kr. 8.000 til deltakelse på konferansen "Keep ahead with European Information", i Maastricht, Nederland, 16.-17.11.1998 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

g)

Vikarordninger/engasjementer:

Eli Schilbred - fungeringstillegg i ltr. 42 01.09.-31.12. 1998, da hun har overtatt administrative plikter for Inger Johnsen under hennes permisjon.

Bjørn Abusdal sekretær i 50 % stilling ved Spesialsamlingene/magasinene 17.08.-13.11.1998 til flytting/omorganisering av samlinger ved hovedbiblioteket.

Marit Mjaavatten sekretær i 30 % stilling ved tilvekstavdelingen 24.08.-18.12.1998 (vikar under sykdom).

Randi Karin Brommeland - avdelingsbibliotekar i 50 % stilling ved tilvekstavdelingen 01.10.-31.12.1998 (vikarordning for A.K. Haaskjold, forlengelse).

Bård Seterås sekretær i 50 % stilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek 01.10.-31.12.1998 (vikar for Randi K. Brommeland, forlengelse).

Hildegunn W. Espenes - sekretær i 92 % stilling ved Griegakademiets bibliotek 24.09.-31.10.1998 (vikar i ledig stilling).

Halina Teresa Nemec - konsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 01.09.-30.11.1998 (vikar for M. Stöcklein-Olsen under permisjon).

Else Skjøndal - bibliotekar i kode 1213 ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 25.09.1998-24.01.1999 (vikarordning for Inger Johnsen/i ledig stilling).

Vigdis Økland - fungeringstillegg i ltr. 41 06.07.-24.07. 1998, da hun har overtatt administrative plikter for A.K. Haaskjold under hennes sykefravær.

Stephen Olson - fungeringstillegg i ltr. 41 25.07.-11.10. 1998, da han har overtatt administrative plikter for A.K. Haaskjold under hennes sykefravær.

Randi Bolstad - hovedbibliotekar ved Det medisinske fakultetsbibliotek 01.10.-31.12.1998 (vikar i ledig stilling).

Inger Johanne Andrésen - hovedbibliotekar i 50 % stilling ved Det medisinske fakultetsbibliotek 01.10.-31.12.1998 (vikar i ledig stilling).

 

h)

Kari Garnes og Marie Morken har hatt flere møter med ansatte ved tilvekstavdelingen ang. organisering av lederfunksjonen ved avdelingen.

 

i)

Kari Garnes deltok på biblioteklederkonferanse arrangert av NORDINFO i Helsingør 19.-20.10.1998.

 

j)

Halvor Kongshavn er oppnevnt som kontakt-/ressursperson for en programkomité som skal utvikle digitale læremidler. KUF har satt av 5 mill. kr. til dette formål.

 

k)

Kari Garnes/Jens E. Reinton deltok på dialogmøte om budsjettsituasjonen 1999 hos Universitetsdirektøren 16.10.1998. Med forbehold om endringer i statsbudsjettet ved behandlingen i Stortinget ser det ut til at enhetene ved UiB, inkl. UB vil få en økning i sin budsjettildeling i 1999 som dekker forventet ordinær pris- og lønnsstigning. UB kan ikke regne med å få dekning for den spesielt høye prisstigningen på tidsskrifter.

 

l)

Hans Chr. Poppe-Jensen har sagt opp halvparten av sin 50 % stilling som bibliotekar ved spesialsamlingene med virkning fra 01.11.1998, i forbindelse med overgang til uførepensjon. Han fortsetter i 25 % stilling inntil videre.

 

S 45/1998.

UTLYSING AV STILLING SOM AVDELINGSBIBLIOTEKAR VED DET MEDISINSKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

Til møtet forelå forslag om utlysing av ovennevnte stilling, samt forslag til utlysingstekst for stillingen.

Styret fattet følgende vedtak:

Det utlyses en stillingen som avdelingsbibliotekar (kode 1178) ved UB, Det medisinske fakultetsbibliotek, med mulighet for tilsetting som avdelingsbibliotekar/bibliotekar ved eventuelt internt opprykk. Stillingen plasseres i ltr. 35 med tillegg av ltr. 16 etter tilleggslønnssregulativet for den tiden stillingen har lederfunksjon. Forslaget til utlysingstekst ble vedtatt med en del redaksjonelle endringer.

 

S 46/1998.

DISPONERING AV ROM PÅ UB, H. SHETELIGS PL. 7.

Hustrykkeriet har flyttet ut av sine lokaler i underetasjen på UB, H. Sheteligs pl. 7, og har dermed frigjort 3 rom til bruk for UB selv. Billedsamlingen har søkt om å få samle sine aktiviteter i kontorene langs korridoren fra personalinngangen til lunsjrommet i underetasjen.

Før møtet var det sendt ut forslag til disponering av rom på H. Sheteligs pl. 7 som i tillegg til billedsamlingen også berørte tilvekstavdelingen, spesialsamlingene og teknisk avdeling. Til møtet forelå brev der verneombudet ved UB gikk i mot at det innredes kontorarbeidsplass til Steinar Førde i rom 031 eller 034. På møtet ble det opplyst at Steinar selv har foreslått at det kan innredes en arbeidsplass til ham ved å dele av en del av 0. magasin. Styret foretok i løpet av møtet en befaring av de aktuelle lokaler.

Styret fattet følgende vedtak:

 1. Billedsamlingen flytter ut fra rom 203 og 204 i 2. etasje, og overtar rommene langs korridoren i underetasjen (rom 036-040). Rom 038 overtas så snart det er funnet en ordning for Steinar Førde.
 2. Rom 203 disponeres til felles møterom/undervisningsrom for hele UB.
 3. A.K. Haaskjold overtar rom 216 (etter I. Hamre).
 4. Tilvekstavdelingen overtar rom 209 fra spesialsamlingene.
 5. Spesialsamlingene overtar rom 204 og 205 A fra henholdsvis billedsamlingen og tilvekstavdelingen.
 6. Rekvisitalageret flyttes ut fra rom 038. Det arbeides videre med få innredet en kontorarbeidsplass til Steinar Førde i nærliggende/tilstøtende rom i underetasjen. Muligheten for og kostnaden med å innrede en arbeidsplass til Førde i 0. magasin utredes.
 7. Ovenstående romdisponering gjelder inntil videre, og senest fram til ombyggingen av H. Sheteligs pl. 7 til HF-fakultetsbibliotek.

 

S 47/1998. SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/DELTAKELSE I KURS MV.

Universitetsbibliotekar Solveig Greve har søkt om støtte til å ta et kveldsstudium i profesjonell webdesign over 18 uker fra 09.11.1998, arrangert av Høgskolen i Bergen og IT-akadmiet Bergen A/S. Samlete beregnete kostnader: Kr. 35.000,- (som evt. kan fordeles over to år).

Vedtak:

Søknad fra Solveig Greve om støtte til å ta et kveldsstudium i kreativ webdesign høsten 1998 og våren 1999 oversendes Universitetets opplæringsutvalg med anbefaling fra UB. Utgifter som ikke dekkes av opplæringsutvalget sentralt, dekkes av UB med inntil kr. 16.750,-.

 

S 48/1998.

EVENTUELT.

 1. Det holdes orienteringsmøte for de ansatte ved tilvekstavdelingen onsdag 28.10.1998, kl. 08.30.
 2. Neste styremøte holdes tirsdag 24.11.1998, kl. 08.30, evt. onsdag 25.11.1998, kl. 12.00

 

Møtet ble hevet kl. 12.20.

 

05.11.1998. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 06.11.1998.