Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 23.06.1998, KL. 09.00.

 

Til stede:

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Halvor Kongshavn

 

Torill Myking

Studentrepr.:

Matti Wiik

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

 

Forfall:

Thor Thorsen

 

Marie Morken var til stede under sak S 34/1998.

 

 

S 32/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 25.05.1998.

Som kommentar til sak S 31/1998 refererte Brita B. Hekland til vedtak i styremøte 09.03.1998, der det heter at betaling for referansetjenester først og fremst skal gjelde selvstendig næringsdrivende mv. Dette må være retningsgivende for det videre arbeidet med denne saken.

For øvrig ble referatet fra forrige styremøte 25.05.1998 godkjent.

 

S 33/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Månedsrapporter for mai 1998 ble tatt til etterretning..

b)

Referat fra stabsmøte 21.04.1998 er sendt ut tidligere.

c)

Følgende UB-tilsatte deltok på kurset "Samfunnsinformasjon og juss", Bergen 08.-09.06.1998 (pris pr. deltaker kr. 500,-): Randi Bolstad, Jan O. Gatland, Aud Gjersdal, Egil Hamre, Regina K. Lein, Asta L. Nord, Eli Schilbred, Ellen Solvik, Kari Songstad, Marit Synnevåg, Gertie Tjore. I tillegg deltok Kirsti L. Jacobsen, Kate Lønningen, Marit Saksvik og Finn Solemdal fra Det juridiske fakultetsbibliotek. Halvor Kongshavn og Jørn W. Ruud var foredragsholdere på kurset.

d)

Tor Jakob Welde har fått forlenget omsorgspermisjon fra 45 % stilling som sekretær ved publikumsavdelingen, hovedbiblioteket, 01.07.-31.12.1998.

e)

Kari Garnes gav en muntlig orientering om pågående arbeid med å finne en ordning når det gjelder lederfunksjonen ved tilvekstavdelingen.

f)

Jan Sigvart Sivertsen er fast tilsatt som førstebetjent ved Teknisk avdeling fra 18.06.1998.

g)

Vikarordninger/engasjementer:

Kristian Seterås forskningstekniker ved DIGIKNUD-prosjektet, billedsamlingen, 11.-31.05.1998.

Liv Larsen sekretær ved publikumsavdelingen, hovedbiblioteket, 10.08.-31.12.1998 (vikar for T.J. Welde under permisjon).

h)

Engasjementer på arbeidsmarkedstiltak (KAJA, praksisplass, mv.):

Roald Berg Paulsen - fullmektig (hospitant) ved Det juridiske fakultetsbibliotek 01.07. - 31.12.1998 (forlengelse).

Mona Wammen - fullmektig ved billedsamlingen 01.07. - 31.12.1998 (forlengelse).

Hans-Jacob Martinsen - sekretær ved Edb-avdelingen 01.07. - 31.12.1998 (forlengelse).

i)

Randi Bolstad og Aud Gjersdal har fått støtte fra Universitetets opplæringsutvalg med inntil kr. 20.000 hver (fordelt med kr. 5.000 i 1998, 10.000 i 1999 og 5.000 i år 2000) til deltakelse på "INFO 10, halvårsenhet i informasjonskunnskap med vekt på referansearbeid", Oslo 1998-2000. Det er en forutsetning for støtten at det avlegges eksamen i halvårsenheten.

j)

Kari Garnes opplyste at UB har fått melding om at SWETS og Blackwell vil redusere sine handling charges med henholdsvis 1,35 % og ca. 1 %. Dette innebærer antakelig en innsparing på litteraturbudsjettet i 1998 på ca. kr. 160.000.

 

S 34/1998.

UTLYSING AV STILLING SOM HOVEDBIBLIOTEKAR VED DET MEDISINSKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

Til møtet forelå forslag om utlysing av ovennevnte stilling, som blir ledig fra 01.10.1998, samt forslag til utlysingstekst for stillingen.

Styret sluttet seg til forslag om at stillingen skal utlyses og ikke innspares i 1998, og vedtok å be om at stillingen utlyses i ltr. 40. Forslaget til utlysingstekst ble vedtatt med en del redaksjonelle endringer.

 

S 35/1998.

JUSTERING AV TILDELT BUDSJETTRAMME VED UB 1998.

UB har kr. 340.000 mindre til disposisjon i 1998 enn tidligere beregnet, fordi overføring fra HF-fakultetet til UB på kr. 340.000 til bibliotekdrift ved Griegakademiet var inkludert i totalbevilgningen fra Kollegiet til UB, mens en tidligere regnet med at denne overføringen ville komme i tillegg til den ordinære bevilgningen.

Styret vedtok følgende reviderte totalbudsjett for UB i 1998:

Tidligere vedtatt fordeling 1998

Revidert fordeling 1998

Post 01, lønn

24 480 000

24 240 000

Post 11, BIBSYS-drift

1 800 000

1 800 000

Post 11, annuum

3 102 200

3 102 200

Post 11, bokkonto

16 400 000

16 300 000

Sum post 11

21 302 200

21 202 200

Sum post 01 + 11

45 782 200

45 442 200

Post 45, utstyr

550 000

550 000

SUM TOTALT

46 332 200

45 992 200

 

Revidert lønnsbudsjett for UB i 1998 ser etter dette ut som følger:

Fordeling 1998

Ordinære faste stillinger

24 200 000

0,5 årsverk som avd.ingeniør ved Edb-avdelingen

115 000

0,33 årsverk som 1.konsulent ved ELIN-prosjektet

75 000

Vikar v/sykdom o.l.

50 000

Lønnsøkning, omgjøringer, opprykk mv.

100 000

Sum 1

24 540 000

14,1 % arbeidsgiveravgft av merutgifter til lønn

500 000

Sum 2

25 040 000

Innsparing

-800 000

Til disposisjon på lønnsbudsjettet 1998

24 240 000

 

S 36/1998.

EVENTUELT.

 

a)

Neste styremøte holdes torsdag 27.august 1998, kl. 08.15.

b)

Lisbeth Marhaug er oppnevnt som medlem i velferdsutvalget fra publikumsavdelingen ved hovedbiblioteket. Det mangler ennå fast medlem fra Det juridiske fakultetsbibliotek.

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.20.

 

 

13.07.1998. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 13.07.1998.