Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 25.05.1998, KL. 12.00.

 

Til stede:

Leder:

Thor Thorsen

Styremedlemmer:

Halvor Kongshavn

 

Brita B. Hekland

 

Torill Myking

Studentrepr.:

Matti Wiik

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

 

 

S 26/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 02.04.1998.

Torill Myking etterlyste oversikt over søkere som ikke kommer med på kurs mv. under punktene n, o og p. Pga. plassbegrensning kom følgende søkere fra UB ikke med på kurset "Emnesøk på Internett" 16.02.1998: Unni Janbu, Bjørg Lund, Agnes Bakkevig, Irmelin Lyng, Catharine Rietti, Astrid Utne, Gunn Fasmer, Randi Bolstad, Torill Myking, Marit Saksvik, Jørn Ruud, Jorunn Setsaas, Eli Schilbred. Alle søkere fra UB kom med på seminarene "Informasjonsformidling på Internett" 16.03.1998 og "Praktisk opphavsrett" 24.03.1998.

For øvrig ble referatet fra forrige styremøte 02.04.1998 godkjent.

 

S 27/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

a)

Månedsrapporter for april 1998 ble tatt til etterretning.

b)

Referat fra stabsmøte 21.04.1998 er sendt ut tidligere. Referatet er også tilgjengelig på UBs web-sider/Intranett, under punktet Møteinnkallinger/-referater.

I forbindelse med pkt. 1 i dette referatet (UBBs retningslinjer for tilgang til BIBSYS katalogmodul) opplyste Bibliotekdirektøren at hun har mottatt brev fra fagbibliotekarforeningen og fra hovedbibliotekarene ved UBB om denne saken. Det vil med det første bli sendt svar på disse brevene. Saken vil bli lagt fram for styret senere.

c)

Wenche H. Natland har fått forlenget permisjon fra 50 % stilling som konsulent ved UB 15.04.1998 - 11.03. 1999 for å skjøtte tillitsverv som leder for Personalforeningen ved UiB (NTL).

d)

Jan Inge Bråthen har fått støtte fra Universitetets opplæringsutvalg med inntil kr. 9.200,- til deltakelse på datakonferansen "Comdex 98", Chicago 20.-23.04.98.

e)

Randi Bolstad har fått støtte med inntil kr. 2.295,- til deltakelse på SMH-seminar i forbindelse med NBFs landsmøte i Kristiansand 22.-26.04.98 (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

f)

Ellen Solvik har fått støtte med inntil kr. 2.466,- til deltakelse på kurset "Verbale emneinnganger til publikumskatalogene" v/Høgskolen i Oslo 06.-08.05.98 (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

g)

Hildebjørg Gysland har fått støtte med inntil kr. 2.426,- til deltakelse på kurs i musikkbibliotekvirksomhet, Oslo 15.-17.04.98 (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

h)

Jørn W. Ruud har fått støtte med inntil kr. 4.500,- til deltakelse på kurs i svenske offentlige publikasjoner, Stockholm 04.-06.05.98 (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

i)

Tom Johnsen har fått støtte med kr. 500,- til deltakelse på kurset "Verden i biblioteket", Høgskolen i Oslo, 15.-16.06.98 (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

j)

Følgende UB-ansatte deltok på BIBSYS-kurs i tidsskriftkatalogisering, Bergen 07.05.98 (pris pr. deltaker kr. 1.000):

Irmelin Lyng, katalogavd./HF

Agnes Karin Haaskjold, tilvekstavdelingen

Gunnar Hunhammer, tilvekstavdelingen

Lisbeth Marhaug, tilvekstavdelingen

Stephen Olson, tilvekstavdelingen

Else Skjøndal, UBBRB/UBBPS

Anne-Grete Utkilen, UBBRB/UBBSV

Eli Schilbred, UBBPS

 

k)

Følgende UB-ansatte deltok på BIBSYS-kurs i nye (og noen gamle) muligheter i UTLÅN, Bergen 08.05.98 (pris pr. deltaker kr. 1.000):

Agnes J. Bakkevig, publikumsavdelingen/HF

Elin Helland Olsen, publikumsavdelingen/HF

Hildebjørg Gysland, Griegakademiet

Marit Kullerud, UBBRB

Miguel Castillo, UBBRB

Gunn Fasmer, UBBHauk/UBBPKI

Sigrun Ask, UBBPKI

Kari Songstad, UBBSV

Gertie B. Tjore, UBBSV

Eli Schilbred, UBBPS

Marit Saksvik, UBBJUR

Pga. plassbegrensning kom følgende UB-ansatte ikke med på dette kurset:

Elisabeth Sigvathsen, Aud Gjersdal, Asta L. Nord, Ewa Poetschke, Torill Myking, Finn Solemdal.

 

l)

Kursdeltakelse avgjort av avdelingslederne på fullmakt:

Erik Arnesen, EDB-avdelingen: Access database 7.0 1.000

Liv Glasser, EDC: Konferanse om demokrati i Europa 500

Grace Helle, UBBRB: Word 6.0/7.0 1.000

Marit Kullerud, UBBRB: PowerPoint for Windows 500

Jorunn Setsaas, UBBPS: Word 6.0/7.0 1.000

Benthe K. Solberg, UBBHauk: Engelsk for saksbehandlere, tr. 3 550

Hilde Wedvich, UBBPS: Word 7.0 700

m)

Susanne M. Prøsch har sagt opp sin 20 % stilling som sekretær (ettermiddagsvakt) ved UB Haukeland fra 01.08. 1998.

n)

Agnes Karin Haaskjold har sagt opp 50 % av sin 100 % stilling som avdelingsleder for tilvekstavdelingen med virkning fra 01.08. 1998.

o)

Vikarordninger/engasjementer:

Kirsti L. Jacobsen utvidet stillingsbrøk fra 50 til 60 % stilling som universitetsbibliotekar ved Juridisk fak.bibliotek 01.03. - 30.06.1998 (vikar for Halvor Kongshavn under permisjon).

Hilde Wedvich - konsulent i 50 % stilling ved Psyk. fak.bibliotek 15.04. - 31.12.1998 (vikar under Wenche H. Natlands permisjon, forlengelse).

Bård Seterås sekretær i 50 % stilling ved Samfunnsvit. fak.bibliotek 11.03. - 12.07.1998 (vikar for Randi Karin Brommeland).

Kristian Seterås førstesekretær i 50 % stilling ved Psyk. fak.bibliotek 01.04. - 30.06.1998 (vikar for Hilde Wedvich mens hun vikarierer for Wenche H. Natland, forlengelse).

Nils-Erik Moe-Nielssen - betjent i 50 % stilling 06.04.-05.07.1998 i forbindelse med flytting av samlinger i magasinene ved hovedbiblioteket.

Gøran Langedal - ledende forskningstekniker (fotograf) 01.04.1998-31.03.1999 ved DIGIKNUD-prosjektet ved billedsamlingen (forlengelse).

Hans Nicolai Nissen - forskningstekniker i 50 % stilling 01.-30.04.1998 ved DIGIKNUD-prosjektet ved billedsamlingen.

p)

Engasjementer på arbeidsmarkedstiltak (KAJA, praksisplass, mv.):

Michael Høegh - hospitant ved UB Haukeland 12.03. - 17.04.1998.

Trygve M. Vangsnes - hospitant i 50 % stilling ved hovedbiblioteket, kopiering/magasinene, 01.03. - 31.05.1998 (forlengelse).

Liv Synnøve Vereide - hospitant i 50 % stilling (med mulighet for utvidelse) ved UBBPKI 01.05. - 17.07.1998 (forlengelse).

q)

Revidert samarbeidsavtale om bruk, drift og utvikling av BIBSYS ble tatt til etterretning.

r)

Katalog over etter- og videreutdanningstilbud ved Universitetet i Bergen sommer og høst 1998 er tilgjengelig for gjennomsyn ved UBs administrasjon.

s)

Det er nå blitt klart at overføring fra HF-fakultetet til UB på kr. 340.000 til bibliotekdrift ved Griegakademiet er inkludert i totalbevilgningen fra Kollegiet til UB i 1998. Tidligere regnet en med at denne overføringen ville komme i tillegg til den ordinære bevilgningen. Dette betyr at UB har kr. 340.000 mindre til disposisjon i 1998 enn tidligere beregnet. Når det gjelder tidligere opplysninger om at UB må dekke arbeidsgiveravgift på merutgifter til lønn i 1998, er det ennå ikke avklart nøyaktig hvor mye dette vil dreie seg om, men en regner med ca. kr. 500.000. Spørsmålet om justering av fordelte budsjettildelinger vil bli tatt opp i styret når en får avklaring på hvor mye UB må dekke av arbeidsgiveravgift på merutgifter til lønn i 1998.

t)

De to ettermiddagsvaktene ved UBBHauk har sagt opp sine stillinger fra 01.08.1998. For å unngå ytterligere overskridelser på UBs lønnsbudsjett i 1998 kan disse stillingene ikke dekkes inn på UBs ordinære lønnsbudsjett høsten 1998. Det er imidlertid tidligere (i 1996/97) innspart en del lønnsmidler av tilskuddet fra Haukeland sykehus til driften av UB Haukeland. Disse vil bl.a. bli benyttet til å dekke en ettermiddagsvakt i 30 % stilling ved UBBHauk høsten 1998 (ca. kr. 20.000).

u)

Brev fra prof. H.J.B. Birks, Botanisk institutt, ang. Universitetsbibliotekets åpningstider ble tatt til etterretning.

v)

I forbindelse med oppretting av en kompetanseenhet for elektronisk informasjon (ELINE), organisert under Informasjonsavdelingen ved UiB, må UB overføre 1 stilling til denne enheten fra 01.09.1998 som oppfølging av vedtak i DAK. Organiseringen og evt. lokaliseringen av Paraplyprosjektet vurderes også i denne forbindelse.

w)

Det ble holdt et informasjonsmøte mellom UB og IT-strategiutvalget ved UiB 26.05.1998, der ansatte ved UB kom med innspill om UBs IT-strategi for de kommende år.

x)

Kari Garnes er invitert til er arbeidsmøte om "Digitalt bibliotek for digitale læremidler" i Oslo 28.05. 1998.

y)

Inger Johanne Andrésen har sagt opp sin stilling som hovedbibliotekar ved UB Haukeland med virkning fra 01.10. 1998.

 

S 28/1998.

FORSLAG TIL MEDLEMMER FRA UB I BIBSYS REFERANSEGRUPPER.

Styret vedtok å foreslå at følgende oppnevnes som medlemmer i BIBSYS referansegrupper fra UB Bergen for perioden 01.07.1998 - 30.06.2000.

Gruppe

Fast medlem

(Varamedlem)

Emne:

Egil Hamre (gjenoppn.)

(Jan Olav Gatland, ny)

Katalog:

Irmelin Lyng (gjenoppn.)

 

Tilvekst:

Vigdis Økland (gjenoppn.)

(Unni Janbu, gjenoppn.)

 

S 29/1998.

BIBSYS STRATEGI - HØRING.

UB har fått til høring strategidokumentet "BIBSYS gjør kunnskap tilgjengelig - Strategi for BIBSYS 1998-2001". IT-utvalget ved UB har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse, basert bl.a. på kommentarer fra UBs avdelinger. For å overholde den fastsatte høringsfristen ble dette forslaget i ekspedisjon av 15.05.1998 oversendt til Universitetsdirektøren med en del tilleggsmerknader fra Bibliotekdirektøren. Styret hadde ingen merknader til høringsuttalelsen, inkl. Bibliotekdirektørens tilleggsmerknader. Kopi av høringsuttalelsen fra UB følger vedlagt.

 

S 30/1998.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/DELTAKELSE I KURS O.L.

Følgende 4 UB ansatte har søkt om støtte til å delta på "INFO-10, halvårsenhet i informasjonskunnskap med vekt på referansearbeid", ved Høgskolen i Oslo:

Avdelingsbibliotekar Randi Bolstad, Det medisinske fakultetsbibliotek

Bibliotekar Aud Gjersdal, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Avdelingsbibliotekar Asta Lunde Nord, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Hovedbibliotekar Eli Schilbred, Det psykologiske fakultetsbibliotek

Dette er et 10 vekttalls videreutdanningstilbud i informasjonstjenester som vil gå over 3 år. Samlete kostnader for hele kurset er beregnet til ca. kr. 45.000 pr. deltaker, fordelt med ca. kr. 12.000 i 1998, 22.000 i 1999 og 11.000 i 2000.

Det er pr. i dag brukt/disponert ca. 75 % av UBs midler til faglige reiser, deltakelse i kurs mv. i 1998.

Styret sluttet seg til revidert forslag til vedtak fra Bibliotekdirektøren som ble delt ut på møtet, og fattet følgende

vedtak:

Det tas i denne omgang bare stilling til de kostnadene som faller på 1998, dvs. modul 1. De fire søkerne prioriteres i denne rekkefølge:

  1. Aud Gjersdal
  2. Randi Bolstad
  3. Eli Schilbred
  4. Asta Lunde Nord

Søknadene fra Aud Gjersdal og Randi Bolstad oversendes Universitetets opplæringsutvalg med anbefaling fra UB. Utgifter som ikke dekkes av opplæringsutvalget sentralt, dekkes av UB med inntil kr. 5.000,- på hver av disse to søkerne. Eli Schilbred og Asta Lund Nord står som reserver (i denne rekkefølge), og kan tre inn ved eventuelt forfall fra noen av de to først prioriterte søkerne.

 

S 31/1998.

EVENTUELT.

a)

UBs avdelinger har fått tilbud fra UB Oslo om abonnement på databasen Norart (Norske tidsskriftartikler) til kr. 1.000 pr. år. Det var enighet om at denne saken må ordnes gjennom UBs sentrale tidsskriftkontor.

b)

Etter at styret på møte 09.03.1998 vedtok å innføre ekspedisjonsgebyr bl.a. for referansetjenester for eksterne brukere, er det reist spørsmål om dette skal gjelder alle typer referansetjenester. Halvor Kongshavn har laget et notat for opplæringsutvalget ved UB om referansevirksomhet og opplæringsbehov, der han bl.a. drøfter hva som skal regnes som referansevirksomhet. Det skilles her mellom enkel veiledning/orientering og mer omfattende søkespørsmål o.l. Det var enighet i styret om at det som hovedregel skal kreves betaling for mer omfattende søkespørsmål, mens det ikke bør kreves betaling for enkel og lite tidkrevende veiledning/orientering. Det må brukes et visst skjønn i denne forbindelse, men det tas også sikte på å få utarbeidet veiledende retningslinjer for når det skal kreves betaling og ikke i denne forbindelse.

c)

Dersom det blir behov for et nytt styremøte før sommerferien, tas det sikte på å holde dette tirsdag 23. juni 1998, kl. 09.00.

 

 

Møtet ble hevet kl. 14.20.

 

 

12.06.1998. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 12.06.1998.