Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 09.03.1998, KL. 09.00.

 

Til stede:

Leder:

Thor Thorsen

Styremedlemmer:

Halvor Kongshavn

 

Brita B. Hekland

 

Torill Myking

Studentrepr.:

Matti Wiik

Overbibliotekar:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

 

Marie Morken møtte under sak S 13/1998.

 

 

S 10/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 15.01.1998.

 

I forbindelse med sak S 06/1998, om deltakelse på fagreferentkonferanse på Hurtigruta 10.-12.03. 1998, viste Halvor Kongshavn til brev fra Solveig Greve, Ragnhild Ullern og Kari Walde, der det ble beklaget at ikke alle interesserte fikk anledning til å delta på konferansen. Styret vurderte det slik at dette ikke var mulig pga. den økonomiske situasjonen. Styret tok ellers brevet til etterretning.

 

I forbindelse med sak S 07/1998, Revisjon av stillingsstrukturplan for UB, opplyste Halvor Kongshavn at første setning i hans endringsforslag skal lyde:

 

Det ønskes primært at avdelingsleder, kode 1003, overføres til ny stilling på lønnsplan 17.520.

 

Referatet fra forrige styremøte 15.01.1998 ble godkjent med ovennevnte merknader.

 

 

S 11/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

a)

Referat fra stabsmøte 22.12.1997 er sendt ut tidligere.

b)

 

Tor Jakob Welde er innvilget velferdspermisjon uten lønn fra sin 45 % stilling som sekretær (ettermiddagsvakt) ved Publikumsavdelingen 01.01.-30.06. 1998.

c)

Tilsettinger i fast stilling ved UB:

Monika Stöcklein-Olsen - universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek fra 01.01.1998.

Ellen Solvik - universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fra 12.01.1998.

d)

Vikarordninger/engasjementer:

Rand Karin Brommeland - avdelingsbibliotekar i 50 % stilling ved tilvekstavdelingen 01.12.1997-31.07.1998 (vikarordning for A.K. Haaskjold).

Jorunn Setsaas - universitetsbibliotekar i 20 % stilling ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 01.01.-30.06.1998 (vikarordning for Inger Johnsen under permisjon).

Eli Schilbred - omforenet lønn som hovedbibliotekar i ltr. 41 ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 01.01.-07.05.1998 (vikarordning for Inger Johnsen).

Belinda Ekornås - førstekonsulent i 30 % stilling ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 01.01.-30.04.1998 (vikarordning for Inger Johnsen).

Kristian Seterås - førstesekretær i 50 % stilling ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 01.-31.03.1998 (vikar for Hilde Wedvich mens hun vikarierer for Wenche Natland, forlengelse).

Torill Madsen - sekretær i 50 % stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 01.02. - 30.06.1998 (vikar for M. St.-Olsen under permisjon/i ledige stillinger).

Dag Roar Fosnes - sekretær i 40 % stilling ved Det juridiske fakultetsbibliotek 01.01. - 19.06.1998 (vikar for K. Lønningen, forlengelse).

Jan Sigvart Sivertsen - betjent i 100 % stilling ved Teknisk avdeling 01.01. - 31.03.1998 (vikar i ledig stilling, forlengelse).

Nils-Erik Moe-Nielssen - betjent i 50 % stilling 06.01.-05.04.1998 i forbindelse med flytting av samlinger i magasinene ved hovedbiblioteket).

Tor Øyvind Fosse - konsulent i 50 % stilling ved Paraplyprosjektet/FORSKDOK 01.01.-31.12.1998

Johanne Revheim - førstekonsulent i 80 % stilling ved Paraplyprosjektet/FORSKDOK 01.01.-31.12.1998

Ann Kjersti Skaland - konsulent i 100 % stilling ved Paraplyprosjektet/FORSKDOK 01.01.-31.12.1998

e)

Engasjementer på arbeidsmarkedstiltak (KAJA, praksisplass, mv.):

Hans Jacob Martinsen - sekretær ved Edb-avdelingen 01.01. - 30.06.1998 (forlengelse).

Halina Teresa Nemec - praksisplass ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 21.10.1997 - 18.04.1998.

Roar Berg Paulsen - fullmektig ved Det juridiske fakultetsbibliotek 01.01. - 30.06.1998 (forlengelse).

Synnøve Ullestad - hospitant ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 12.01. - 11.04.1998.

Mona Wammen - fullmektig m/lønnstilskudd ved Billedsamlingen 26.01. - 30.06.1998.

f)

 

Følgende ansatte ved UB har fått lønnsopprykk ved de lokale lønnsforhandlingene pr. 1. august 1997 (forhandlingene ble sluttført 02.12.1997):

Kari Garnes - fra overbibliotekar i ltr. 54 (kode 1060) til biblioteksdirektør i ltr. 56 (kode 1060)

Knut L. Espelid - fra avdelingsleder i ltr. 45 (kode 1003) til avdelingsleder i ltr. 47

Agnes K. Haaskjold - fra avdelingsleder i ltr. 45 (kode 1003) til avdelingsleder i ltr. 47

Tom Johnsen - fra avdelingsleder i ltr. 46 (kode 1003) til avdelingsleder i ltr. 48

Astrid Utne - fra avdelingsleder i ltr. 47 (kode 1003) til avdelingsleder i ltr. 48

Olav Aas - fra avdelingsleder i ltr. 45 (kode 1003) til avdelingsleder i ltr. 47

Ingerid Hamre - fra universitetsbibliotekar i ltr. 27/44 (kode 1199, L251) til universitetsbibliotekar i ltr. 29/46 (L253)

Brita B. Hekland - fra avdelingsbibliotekar i ltr. 34 (kode 1178) til avd.bibliotekar i ltr. 36

Kari Normo - fra avdelingsbibliotekar i ltr. 34 (kode 1178) til avdelingsbibliotekar i ltr. 36

Gertie B. Tjore - fra 50 % stilling som bibliotekar i ltr. 29 (kode 1074) til avdelingsbibliotekar i ltr. 34 (kode 1178)

Hans Chr. Poppe Jensen - fra 50 % stilling som bibliotekar i ltr. 17/28 (kode 1074, L131) til bibliotekar i ltr. 32 (L136)

Anne Asserson - fra førstekonsulent i ltr. 34 (kode 1067) til førstekonsulent i ltr. 38

Anne Åsne Digranes - fra førstekonsulent i ltr. 34 (kode 1067) til førstekonsulent i ltr. 37

Benthe Katrin Solberg - fra 50 % stilling som konsulent i ltr. 17/28 (kode 1064, L131) til konsulent i ltr. 30 (L134)

Bjørg Abrahamsen - fra sekretær i ltr. 11/24 (kode 1070, L091) til førstesekretær i ltr. 12/26 (kode 1063, L101)

Torill Endresen - fra sekretær i ltr. 11/24 (kode 1070, L091) til førstesekretær i ltr. 12/26 (kode 1063, L101)

Steinar Førde - fra avdelingsleder i ltr. 22 (kode 1029) til avdelingsleder i ltr. 26

Tore Brekke - fra førstefullmektig i ltr. 7/20 (kode 1069, L031) til sekretær i ltr. 11/24 (kode 1070, L091)

Øystein Ustad - fra betjent i ltr. 1/19 (kode 1078, L011) til førstebetjent i ltr. 20 (kode 1079)

g)

 

 

Halvor Kongshavn har fått støtte med inntil kr. 7.300,- til deltakelse i konferansen "New Developments in Electronic Copyright" i København 13.-14.02.1998 (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

h)

 

Leif Magne Iversland har fått støtte med inntil kr. 6.900,- til deltakelse på kurs i drift av Microsoft NT server (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

i)

 

Jan Inge Bråthen har fått støtte med inntil kr. 4.600,- til deltakelse på kurs i drift av Microsoft NT server (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

j)

 

 

Tom Johnsen har fått støtte med inntil kr. 7.300,- til deltakelse i arbeidsseminaret "UN Documentation, overview and options for research and retrieval" i København 12.-13.03.1998 (avgjort av bibliotekdirektøren på fullmakt).

k)

 

Eli V. Moldung er innvilget velferdspermisjon uten lønn fra 10 % av sin 50 % stilling som bibliotekar ved tilvekstavdelingen 01.01.-28.02. 1998.

l)

 

Miguel Castillo og Regina Küfner Lein er oppnevnt som henholdsvis medlem og varamedlem for UB i Likestillingskomitéen ved Universitetet i Bergen for perioden 1998-99.

m)

 

 

 

 

 

 

Følgende UB-ansatte er valgt til å sitte i styret for Forskerforbundets fagbibliotekarforening, avdeling Bergen, i 1998:

Lisbeth Marhaug, leder

Sigrun Ask, styremedlem

Åshild Seim, styremedlem

Anne-Grete Utkilen, styremedlem

Else Skjøndal, varamedlem

 

n)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kari Garnes er oppnevnt som medlem i en arbeidsgruppe ved UiB som skal utarbeide en innstilling om bruken av elektroniske tjenester innen forskning og fagformidling, og utrede om Paraplyprosjektet kan samordnes og evt. samlokaliseres med ELINE (= kompetanseenhet for elektronisk informasjon). Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er:

Fakultetsdirektør Mona Bratlie, Det odontologiske fakultet, leder

Seksjonsleder Erik Valevatn, IT-avdelingen/ELINE, sekretær

Informasjonskonsulent Morten Steffensen, Informasjonsavdelingen

Førsteamanuensis Jan Oldervoll, Historisk institutt

Førsteamanuensis Rein Aasland, Molekylærbiologisk institutt

 

o)

 

Førstebibliotekar Egil Hamre er foreslått som medlem fra UBB i nyopprettet referansegruppe for BIBSYS ISI-databaser.

p)

 

Følgende er oppnevnt som medlemmer i brukerutvalg for HF-fakultetsbibliotek (varamedlemmer i parentes):

Fra brukerne:

 

 

Fra DIA:

Verneombud:

Arkitekt:

Kari Garnes

Astrid Utne

Gjert Kristoffersen

Hans Ebbing (leder)

Anne B. Åsmul

Lars Jarle Nore, Norman A/S

(Jens Evang Reinton, sekretær)

(Agnes J. Bakkevig)

 

(Øyvind Skumsnes)

(Rolf M. Svellingen)

 

q

 

 

 

 

 

Kollegiet vedtok investeringsbudsjett 1998 på møte 19.02.1998. 3 punkter i dette budsjettet angår UB:

  1. Utbygging av HF-fakultetsbibliotek
  2. Arealutvidelse ved SV-fakultetsbiblioteket
  3. Det er aktuelt at Paraplyprosjektet ved UB som en midlertidig ordning vil bli plassert i Villavn. 9 i tilknytning til ELINE-prosjektet.

r)

 

Kay Nilsen fra RBT vil holde kurs i praktisk opphavsrett for fagbibliotekarer 24.03.1998. Kurset arrangeres av UB, og vil bli holdt i UiBs kurslokaler.

 

 

 

S 12/1998.

OPPNEVNING AV MEDLEMMER I FASTE UTVALG VED UB.

 

UBs styre vedtok på møte 13.11.1997 revidert mandat og sammensetning, samt nye regler for oppnevning av medlemmer i IT-utvalg, opplæringsutvalg og velferdsutvalg ved UB. Styret vedtok å oppnevne følgende som medlemmer/varamedlemmer til disse utvalgene for perioden 16.03.1998 - 31.12.2000:

 

Fast representant

Vararepresentant (personlig)

 

IT-UTVALG:

 

Iversland, Leif Magne, kontorsjef

Bråthen, Jan Inge, avdelingsingeniør

Stöcklein-Olsen, Monika, univ.bibliotekar

Gjersdal, Aud, bibliotekar

Hamre, Egil, førstebibliotekar, førstebibliotekar

Glasser, Liv, avdelingsbibliotekar

Asserson, Anne, førstekonsulent, leder

Hauge, Jostein Helland, prosjektleder

Greve, Solveig, univ.bibliotekar

Haaskjold, Agnes K., tilvekstsjef

Sekretær: Arnesen, Erik, avdelingsingeniør

 

 

OPPLÆRINGSUTVALG:

 

Arnesen, Erik, avdelingsingeniør

Iversland, Leif Magne, kontorsjef

Gatland, Jan Olav, universitetsbibliotekar

Lein, Regina Küfner, univ.bibliotekar

Kullerud, Marit, hovedbibliotekar, leder

Schilbred, Eli, hovedbibliotekar

Ruud, Jørn W., hovedbibliotekar

Stokes, Sissel S., avdelingsbibliotekar

Lyng, Irmelin, hovedbibliotekar

Olson, Stephen, hovedbibliotekar

Brukerrepresentant

Brukerrepresentant

Sekretær: Morken, Marie, kontorsjef

 

 

VELFERDSUTVALG:

 

HF/publ.:

 

 

MN:

Castillo, Miguel, konsulent

Helle, Grace, sekretær

MED/OD:

Hekland, Brita B., avd.bibliotekar

Ask, Sigrun, avdelingsbibliotekar

SV:

Songstad, Kari, konsulent, leder

Tjore, Gertie B., avdelingsbibliotekar

JUS:

 

Jacobsen, Kirsti L., universitetsbibliotekar

PSY:

Skjøndal, Else, bibliotekar

Falck, Ketil, avdelingsbibliotekar

Øvrige avd.:

Ustad, Øystein, førstebetjent

Bråthen, Jan Inge, avd.ingeniør

 

Styret presiserte at det skal oppnevnes medlemmer i velferdsutvalget fra alle fakultetsbibliotek. Manglende medlemmer vil bli oppnevnt så snart som mulig.

 

 

 

S 13/1998.

UBíS TJENESTER I LYS AV BUDSJETTSITUASJONEN 1998.

 

a) Plan for innsparinger på lønnsbudsjettet

 

Universitetsbiblioteket er tildelt et totalbudsjett i 1998 på kr. 46.332.200. Etter at det er blitt kjent at UB også må regne med å dekke merutgifter til folketrygdavgift i 1998 på sitt lønnsbudsjett, er det beregnet at det må innspares i alt kr. 855.000 på UBs lønnsbudsjett i 1998.

 

Før møtet var det sendt ut en oversikt over kjent ledighet i stillinger ved UB i 1998 og et forslag til vikarordninger/tilsettinger i ledige stillinger, som ville gi en samlet innsparing på kr. 834.000. Det er allerede satt inn vikarordninger i første del av året ved enkelte avdelinger, der det har vært ansett at full innsparing uten noen vikardekning ville føre til store problemer med å utføre de ordinære tjenestene. Det utsendte forslaget var basert på en videreføring av denne politikken, med en delvis dekning av ledighet ved en del avdelinger resten av året, slik at primærtjenestene kan opprettholdes på et basisnivå. Det er i denne forbindelse også tatt hensyn til hvor store personalressurser de enkelte avdelinger i utgangspunktet disponerer i forhold til sin totale arbeidsbelastning.

Styret sluttet seg til det utsendte forslag med følgende tillegg/endringer:

 

Ledigheten ved Det juridiske fakultetsbibliotek er kr. 33.000 høyere enn det som fremgår av den utsendte oversikten. På dette grunnlag vedtok styret å engasjere Kirsti L. Jacobsen i 10 % stilling som vikar for Halvor Kongshavn under permisjon i 3 måneder i 1998.

 

Paraplyprosjektet er i 1998 oppført med et lønnsbudsjett som er kr. 150.000 lavere enn reelt forbruk til lønn i 1997. Engasjementer ved Paraplyprosjektet utover tildelt lønnsbudsjett i 1998 må dekkes ved tilsvarende innsparing på driftsbudsjettet og/eller ved ekstern finansiering.

 

Styret vedtok følgende plan for innsparinger på lønnsbudsjettet og for dekning av ledighet/vikarordninger ved UBs avdelinger i 1998:

 

Denne innsparingsplanen forutsetter at de tidligere vedtatte reduserte åpningstidene ved publikumsavdelingene i vårsemesteret videreføres i høstsemesteret 1998. Brita Hekland ønsket ikke å binde seg til en slik videreføring av reduserte åpningstider på det nåværende tidspunkt.

 

b) Prising av tjenester

 

På grunnlag av diskusjon på møte i UBs råd 10.12.1997 vedtok styret følgende priser/satser for tjenester fra UBB til eksterne brukere:

 

Kopier av tidsskriftartikler mv.:

kr. 50,- pr. artikkel inntil 20 sider kr. 80,- pr. artikkel over 20 sider

Hastebestillinger:

kr. 100,- i tillegg til ordinær kopipris

Referansetjenester for selvstendig næringsdrivende mv.:

kr. 200,- for inntil 30 minutters arbeid kr. 400,- for 30-60 minutters arbeid

Pris for referansetjenester som krever mer enn 60 minutters arbeid avtales særskilt.

 

 

S 14/1998.

DISPONERING AV UBíS ANNUUM 1998.

 

UBs råd vedtok på møte 10.12.1997 å tildele kr. 3.002.200 til annuum i 1998. Driftsmidler til Paraplyprosjektet skal føres separat med eget prosjektnummer. Styret vedtok å sette av kr. 170.000 i driftsmidler til Paraplyprosjektet i 1998. Det blir dermed kr. 2.832.200 igjen til ordinær drift utenom Paraplyprosjektet.

 

Styret vedtok følgende fordeling av midler på post 1161, annuum, i 1998:

 

 

Viderefordeling av midler til inventar ved UB i 1998.

 

Styret vedtok følgende disponering av midler til inventar mv. og til arbeidsmiljøtiltak i 1998:

 

 

S 15/1998.

 

UTLYSING AV STILLING SOM FØRSTEBETJENT VED TEKNISK AVDELING.

 

Ved Teknisk avdeling er det ledig en stilling som formann etter Oddvar Tyvoll fra 1. september 1997. I revidert stillingsstrukturplan som ble vedtatt på styremøte 15.01.1998 er stillingen foreslått omgjort til førstebetjent. Forslaget om omgjøring er også drøftet i Samarbeidsutvalget ved UB. Det var enighet mellom partene om at dersom "taket" på førstebetjentstillingen (høyeste mulige lønnstrinn) er til hinder for fremtidige lønnsopprykk, må stillingen vurderes på nytt.

 

På styremøtet ble det reist spørsmål om det bør være krav om at søkere som hovedregel skal ha videregående skole til denne typen stilling. Med forbehold om dette fattet styret følgende

 

vedtak:

 

Ledig stilling som formann, kode 1119, ved Teknisk avdeling, lyses ut som førstebetjent, kode 1079, i samsvar med det utsendte forslag til utlysingstekst.

 

 

S 16/1998.

NY PARKERINGSORDNING VED UB.

 

Kollegiet vedtok i 1997 endringer i universitetets parkeringsordning. I henhold til disse ble alle tidligere garasjeplasser og reserverte plasser sagt opp, og vil bli leiet ut for ett år av gangen etter nye kriterier. Kriteriene for slik utleie er i prioritert rekkefølge:

 

  1. Ansatte med kortvarige medisinske eller lignende behov
  2. Ansatte som er avhengige av å bringe barn i barnehage
  3. Ansatte som søker på grunnlag av ansiennitet

 

UB har fått avsatt 5 reserverte plasser:

 

2 plasser på baksiden av UB (hovedbiblioteket)

2 plasser i garasjen i Dokkeveien

1 plass i Realfagbygget

 

Vedtak:

 

1 plass på baksiden av UB reserveres til gjesteparkering, mens de 4 øvrige parkeringsplassene som UB disponerer fordeles til UB-ansatte for ett år av gangen etter samme kriterier som gjelder ved universitetet sentralt. Søknader om tildeling av parkeringsplass avgjøres av bibliotekdirektøren på grunnlag av det utsendte forslag til retningslinjer.

 

 

S 17/1998.

ÅRSMELDING 1997 FOR UB.

 

Forslag til årsmelding 1997 for UB (kort versjon m/vedlegg), til bruk i Universitetets årsmelding, var sendt ut før møtet.

 

Halvor Kongshavn foreslo at det i tillegg til det foreliggende materiale også utarbeides tabeller over utførte årsverk ved UB fordelt på avdelinger, og over forbruk til litteratur fordelt på fag/fakulteter.

 

Styret sluttet seg til det utsendte forslag til årsmelding 1997 for UB med ovennevnte tillegg.

 

 

S 18/1998.

EVENTUELT.

 

a)

 

 

Matti Wiik viste til at de fleste dagsavisene først legges ut på tidsskriftlesesalen ved publikumsavdelingen dagen etter at de kommer ut. Wiik ba om at UB sørger for at dagsaviser så langt det er mulig blir utlagt samme dag som de utkommer.

b)

 

Det holdes styremøte tirsdag 31. mars 1998, dersom det er behov for det. Datoen er senere endret til torsdag 2. april 1998.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.45.

 

 

27.03.1998. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 01.04.1998.