Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 12.12.2001, KL. 13.30.Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

Lars Boje Mortensen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes, leder

Det medisinske fakultet:

Det odontologiske fakultet:

Nils Skaug

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve 

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Marit Kullerud

 

Ketil Falck

Teknisk/administrativt personale:

Torill Myking

 

Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren, Bjørn H. Johnsen,  Brita B. Hekland, Jørn W. Ruud, Kari Normo, Bjørn A. Bagge, Hallgeir Løland Torpe

 

 

R 32/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE I UBs RÅD 09.11. 2001

Referatet fra møte i UBs råd 09.11. 2001 ble godkjent.

 

 

R 33/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Avlevering, oppbevaring og distribusjon av dr.gradsavhandlinger ved Universitetet i Bergen.  Som vedlegg til saklisten fulgte notat fra bibliotekdirektøren.

 

  b)

Samarbeidsavtale mellom Universitetsbiblioteket i Makerere, Uganda, og Universitetsbiblioteket i Bergen.  Som vedlegg til saklisten fulgte kopi av avtalen.

 

  c)

Bibliotekdirektøren orienterte om en samarbeidsavtale som er inngått mellom Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Universitetsbiblioteket om bibliotektjenester for CMI.

 

  d)

Det kom 9 søknader til stillingen som fakultetsbibliotekar for Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Etter at én av søkerne har trukket seg, vil stillingen bli utlyst på ny.

 

 

R 34/2001. 

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID I 2002 – FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS

Fakultetsbibliotekar Olav Aas har søkt om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2002 til arbeid med prosjektet Sopp i verneverdig barskog i Sogn og Fjordane. Som vedlegg til søknaden fulgte rapport fra det prosjektet som Aas har arbeidet med i 2001, Rødlistearter av sopp i Hordaland. I rapporten opplyses det at det er ferdigstilt et manuskript til publisering fra prosjektet. Rådet bemerket at dette manuskriptet burde vært vedlagt søknaden.

Vedtak (enstemmig):

Olav Aas innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i 2002 for å arbeide med prosjektet Sopp i verneverdig barskog i Sogn og Fjordane. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingen.

 

 

R 35/2001.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE.

Det har vært utlyst en stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 15.11.2001. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 9 søkere til den ledige stillingen.

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Førsteamanuensis Wibecke Brun, Institutt for samfunnspsykologi, UiB

Professor Bjørn Helge Johnsen, Institutt for klinisk pedagogikk, UiB

Fak.bibliotekar Anne Sissel Vedvik Tonning, Det psykologiske fak.bibliotek, UiB, leder

 

 

R 36/2001. 

TIDSPUNKT FOR FØRSTE MØTE I UBs STYRE VÅREN 2002

Vedtak (enstemmig): Rådet anbefaler at første møte i UBs nye styre holdes torsdag 31. januar 2002, kl. 09.00.

 

 

R 37/2001. 

FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN 2002-2006 FOR UB

Forslag til strategisk plan 2002-2006 for UB med vedlegg fra et eget strategiplanutvalg har vært sendt på høring til fakultetenes bibliotekutvalg, UBs avdelinger, medlemmene i UBs råd, Studentrådet, og til fagorganisasjonene som er representert ved UB, med høringsfrist 3. desember 2001. På grunnlag av innkomne høringsuttalelser var det utarbeidet en revidert versjon av strategiplanutvalgets forslag til strategiplan for UB 2002-2006, der det var tatt hensyn til en del av de innkomne høringsuttalelsene. I tillegg hadde rådets leder utarbeidet et forslag til en kortere versjon av strategiplanen som likevel inneholdt de fleste av hovedpunktene i strategiplanutvalgets forslag. Rådet vedtok enstemmig å ta utgangspunkt i Sydnes’ forslag til strategiplan. Det ble vedtatt å foreta noen redaksjonelle endringer i forslaget fra Sydnes og i forslaget til vedlegg til planen.

Vedtak (enstemmig):

Sydnes’ forslag til strategiplan for UB 2002-2006 med vedlegg ble vedtatt med de endringer som fremkom på møtet.

Endelig versjon av strategiplanen og vedlegget følger som vedlegg til dette referatet. Dokumentene er også tilgjengelige på UBs websider på

     http://www.ub.uib.no/felles/dok/stratplUB-02-06.html

 

 

R 38/2001. 

BUDSJETT 2002.  FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB 

Vedtak (enstemmig): Sak om fordeling av bevilgninger til UB i 2002 utsettes til første møte i UBs nye styre i januar 2002.

 

 

R 39/2001. 

EVENTUELT

 

Rådets leder Leiv K. Sydnes og bibliotekdirektør Kari Garnes takket medlemmene i UBs råd for innsatsen og samarbeidet i perioden 1999-2001. Kåre Lilleholt takket rådets leder for hans innsats i rådet til beste for UB.

 

 

Møtet ble hevet kl. 15.45.

 

 

   02.01. 2002.   KG/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.