Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 09.11.2001, KL. 09.00.Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes, leder

Det medisinske fakultet:

Thor Thorsen

Det odontologiske fakultet:

Nils Skaug

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve 

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Lars Boje Mortensen, Anne Elisabeth Ljunggren, Bjørn H. Johnsen,  Torill Myking, Hallgeir Løland Torpe

 

 

R 26/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE I UBs RÅD 27.09. 2001

 Referatet fra møte i UBs råd 27.09. 2001 ble godkjent.

 

 

R 27/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Seksjon for elektronisk informasjon (ELINE) ble opprettet av Kollegiet i 1998 som en felles ressursenhet med deltakelse fra Informasjonsavdelingen, IT-avdelingen og UB. Hver enhet har bidratt med én stilling. På grunnlag av erfaringene så langt har styringsgruppen for prosjektet foreslått for Universitetsdirektøren at ELINE omorganiseres, slik at alle stillingene i prosjektet organiseres under IT-avdelingen. Samtidig satses det på et fortsatt nært samarbeid mellom de tre enhetene på områder der dette er naturlig, for UBs vedkommende særlig når det gjelder elektronisk publisering ved UiB.

 

  b)

Kari Garnes deltok på NORDINFO-seminaret ”Nordic Forum on Information Policy. Content is King”, i Espoo, Finland, 29.-30.10. 2001. Temaer på seminaret var:

1.    Information Policy for the Knowledge Society

2.    The virtual University

3.  Citizens Rights to Information

 

 

R 28/2001. 

SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTEBIBLIOTEKAR – JAN OLAV GATLAND.  OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE

Universitetsbibliotekar Jan Olav Gatland har i brev av 02.10. 2001 søkt om opprykk til første­stilling (førstebibliotekar). Jan Olav Gatland er fagreferent for kunsthistorie og teater­vitenskap, og fungerer for tiden også som fagreferent for fransk, spansk og italiensk.

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere Jan Olav Gatlands søknad om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar):

Avdelingsleder for spesialsamlingene Monica Aase, Gunnerusbiblioteket, UB i Trondheim
Professor Idar Stegane, Nordisk institutt, UiB
Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UB i Bergen

Halvor Kongshavn oppnevnes som leder for og koordinator av komiteens arbeid.

 

 

R 29/2001. 

FORSLAG OM ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER - HØRING

Forslag til høringsuttalelse fra UB var sendt ut før møtet. 

Når det gjelder den fremtidige organisering av UB, ønsket rådet en klarere presisering av at det er ønskelig at UB fortsatt skal være organisert som en egen avdeling direkte under Kollegiet.

Etter forslag fra Kåre Lilleholt gikk rådet i punktene om ledelse og åremålstilsettinger inn for at rådet bare skal uttale seg om tilsetting av leder ved UB, med presisering av at det for UB passer godt med én leder med både administrativt og faglig ansvar og med tilsetting på åremål, men at vurderingen kan bli en annen dersom ledelsen ved Universitetet sentralt eller ved avdelingene (fakultetene mv.) blir organisert på en annen måte enn dette.

Vedtak (enstemmig)

Rådet sluttet seg til bibliotekdirektørens forslag til høringsuttalelse om endringer i Lov om universiteter og høgskoler, med de endringer/justeringer som fremkom på møtet.

 

 

R 30/2001. 

FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN 2002-2006 FOR UB

Som vedlegg til saklisten fulgte forslag til strategisk plan 2002-2006 for UB med vedlegg, samt saksforelegg fra bibliotekdirektøren med forslag om at planen sendes på høring til aktuelle høringsinstanser. Rådet sluttet seg til dette forslaget med noen mindre justeringer, og ba om å få planen til endelig behandling sammen med høringsuttalelser på neste rådsmøte.

Vedtak (enstemmig): 

Rådet tar det fremlagte forslag til strategisk plan 2002-2006 for UB til foreløpig orientering. Forslaget sendes på høring til fakultetenes bibliotekutvalg, UBs avdelinger, medlemmene i UBs råd, Studentrådet, og til fagorganisasjonene som er representert  ved UB, med høringsfrist 3. desember 2001.

 

R 31/2001. 

EVENTUELT

 Etter forslag fra Rådets leder ble det vedtatt å flytte neste rådsmøte til

onsdag 12. desember 2001, kl. 13.30.

 

Møtet ble hevet kl. 10.30.

 

23.11. 2001.   KG/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.