Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 27.09.2001, KL. 09.00.Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

Lars Boje Mortensen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes, leder

Det medisinske fakultet:

Anne Elisabeth Ljunggren

Det odontologiske fakultet:

Nils Skaug

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve 

 

Svenn Sivertssen

Bibliotekarer:

Kari Normo

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Hallgeir Løland Torpe

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Bjørn H. Johnsen, Halvor Kongshavn, Brita B. Hekland, Torill Myking, Øyvind Neuman

 

 

R 19/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA BEHANDLING AV SAKER I UBs RÅD JUNI 2001

 Referatet fra behandling av saker i UBs råd juni 2001 ble godkjent uten merknader.

 

 

R 20/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

I forbindelse med prosjekt for evaluering av Universitetet i Bergen var en evalueringskomité på institusjonsbesøk i uke 38. UB var innkalt til samtale med komiteen 17.09. 2001. Fra UB deltok:

     Rådets leder Leiv K. Sydnes
    Bibliotekdirektør Kari Garnes
    Fakultetsbibliotekar Tom Johnsen
    Fakultetsbibliotekar Svenn Sivertssen
    Kontorsjef Jens Evang Reinton

Sluttrapport for evalueringen vil etter planen bli lagt fram i desember 2001.

 

  b)

Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) har hittil omfattet de fire universitetene og de fem vitenskapelige høgskolene i Norge. Universitets- og høgskolerådet har vedtatt å omorganisere utvalget og gi det nytt mandat. Det nye utvalget, Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg, skal være et rådgivende organ for Universitets- og høgskolerådet, og skal bestå av representanter for universitetsbibliotekene, bibliotekene ved de vitenskapelige og de statlige høgskolene, samt for den administrative ledelse ved de respektive institusjonene. Det nye utvalget ble konstituert og hadde sitt første møte 21.09. 2001.

Mandat for det nye utvalget var sendt ut før møtet. Utvalgets sammensetning følger som vedlegg til referatet. Begge disse dokumentene er også tilgjengelige på webadresse http://www.ub.uib.no/prosj/nuu/

 

  c)

Det er nå avgjort at Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling skal integreres i et nytt felles organ for arkiv, bibliotek og museer (ABM-råd e.l.), som vil bli organisert under Kulturdepartementet.

 

  d)

Det foreligger nå kvalitets-/resultatindikatorer for fag- og forskningsbibliotek, utarbeidet i et samarbeid mellom Riksbibliotektjenesten og RBTs referansegruppe for statistikk og styringsdata. Indikatorene er basert på internasjonalt arbeid med standarder, tilgjengelig dokumentasjon, norske og internasjonale erfaringer og innspill fra ulike norske fag- og forskningsbibliotek.

Kvalitets-/resultatindikatorene for fag- og forskningsbibliotek er tilgjengelige på webadresse http://www.rbt.no/veiledning/uh-ind.pdf 

 

 

R 21/2001. 

SØKNAD OM OVERGANG TIL STILLING SOM UNIVERSITETS- BIBLIOTEKAR – ASTRID UTNE

 Fakultetsbibliotekar Astrid Utne har søkt om å få gå over i stilling som universitetsbibliotekar. 

Vedtak (enstemmig):

Søknad fra fakultetsbibliotekar Astrid Utne om å få gå over i stilling som universitetsbibliotekar innvilges. Hennes arbeidsoppgaver som universitetsbibliotekar fastsettes i forbindelse med vedtak av plan for fordeling av fagreferentoppgaver ved UBB.

 

 

R 22/2001. 

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

På grunnlag av vedtak i sak R 21/2001 vil det bli ledig stilling som fakultetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Som vedlegg til saklisten fulgte forslag til utlysingstekst og stillingsomtale for denne stillingen.

Leiv K. Sydnes foreslo på møtet at setningen ”Universitetsbiblioteket nyttar i stor og veksande grad informasjons- og kommunikasjonsteknologi i sine rutinar, og god erfaring frå dette vil derfor vere ein føremon” i andre avsnitt i utlysingsteksten utgår. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Jørn W. Ruud/Leiv K. Sydnes foreslo på møtet at første setning i andre avsnitt i utlysingsteksten endres til:

"Søkjarar bør ha universitetseksamen av høgare grad eller tilsvarande utdanning, helst innan eit av fagområda til Det historisk-filosofiske fakultet."

Solveig Greve foreslo på møtet at første setning i andre avsnitt i utlysingsteksten endres til:

"Søkjarar må ha universitetseksamen av høgare grad eller tilsvarande utdanning innan eit av fagområda til Det historisk-filosofiske fakultet."

Kari Garnes trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak til fordel for forslaget fra Solveig Greve.

Ved avstemning ble Ruuds/Sydnes’ endringsforslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer.

Vedtak: 

Det utlyses en stilling som avdelingsleder (fakultetsbibliotekar) ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Forslaget til utlysingstekst og stillingsomtale ble vedtatt med ovennevnte endringer og nødvendige justeringer som følger av dette, bl.a. når det gjelder alternativ stillingsplassering.

 

 

R 23/2001. 

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Som vedlegg til saklisten fulgte forslag til utlysings­tekst og stillingsomtale for denne stillingen.

Leiv K. Sydnes foreslo på møtet at setningen ” Universitetsbiblioteket nyttar i stor og veksande grad informasjons- og kommunikasjonsteknologi i sine rutinar, og god erfaring frå dette vil derfor vere ein føremon” i andre avsnitt i utlysingsteksten utgår. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig):

Det utlyses en stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek. Forslaget til utlysingstekst og stillingsomtale ble vedtatt med ovennevnte endring.

 

 

R 24/2001. 

BUDSJETTFORSLAG 2002 FOR UB

Vedlagt fulgte budsjettforslag 2002 for Universitetsbiblioteket utarbeidet av UBs budsjettutvalg på grunnlag av innkomne forslag fra UBs avdelinger og på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv av 04.07. 2001. Forslaget ble drøftet på stabsmøte ved UB 13.09. 2001, og på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 19.09. 2001. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på behovet for en reell styrking av litteraturbudsjettet og for videre satsing på elektroniske bibliotektjenester.

Det utsendte budsjettforslaget ble gjennomgått på møtet. Det var enighet om å sette inn i kap. 1 en setning om økte problemer pga. innføring av mva. på elektroniske tidsskrifter, og et punkt i oversikten over prioriterte oppgaver om kompetanseutvikling for personalet og arbeidsmiljø/ HMS-tiltak. Det var også enighet om å sette inn et nytt forslag til omstillingstiltak i kap. 5 om opprydding i Griegakademiets katalog i BIBSYS (foreslått av L.M. Iversland).

I tillegg var det enighet om å foreta noen redaksjonelle endringer på en del punkter i budsjett­forslaget.

Vedtak (enstemmig):

Rådet sluttet seg til det fremlagte budsjettforslag 2002 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

R 25/2001. 

EVENTUELT

Etter forslag fra Rådets leder ble det vedtatt å holde et eget rådsmøte for å behandle forslag til ny strategiplan for UB fredag 9. november 2001, kl. 09.00.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.10.

 

 

   15.10. 2001.   KG/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.