Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA BEHANDLING AV SAKER I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅDI henhold til tidligere vedtatt møteplan skulle det holdes møte i Universitetsbibliotekets råd torsdag 7. juni 2001. Til den tid forelå det noen saker som etter bibliotek­direktørens vurdering var av en slik art det ikke var nødvendig å innkalle til eget møte for å behandle dem. Det ble i stedet sendt ut forsag til rådsmedlemmene om at sakene skulle avgjøres av rådet på omgang. Det kom ingen merknader til dette forslaget, og det kom heller ingen merknader til de utsendte forslagene til vedtak innen de oppsatte merknads­fristene. Forslagene anses derfor som vedtatt i samsvar med nedenstående referat.

 

 

R 13/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 21.02. 2001

Referatet fra forrige møte 21.02. 2001 har vært sendt ut tidligere med merknadsfrist 07.03. 2001. Da det ikke var kommet merknader innen fristen, anses referatet fra møtet 21.02. 2001 som godkjent.

 

 

R 14/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Jørgen Julius Johansen er oppnevnt som 2. vararepresentant for studentene i UBs råd for 2001.

 

  b)

UBs råd har på omgang vedtatt å oppnevne en bedømmelses­komité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til ledig stilling som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek: 

Førsteamanuensis Wibecke Brun, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
Førsteamanuensis Kjell Fossen, Institutt for praktisk pedagogikk, UiB
Fakultetsbibliotekar Tom Johnsen, Det samfunnsvitenskapelige. fak.bibliotek, UiB, leder

 

  c)

Nytt opplegg for betaling for kopitjenester mv. fra UB til interne brukere ved UiB ble satt i verk fra 15. mai 2001.

 

  d)

Det innføres merverdiavgift på tjenester fra 01.07. 2001. Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette vil få for UB, men det er bl.a. avklart at det skal betales mva. på vitenskapelige tidsskrifter i elektronisk form, hvis man ikke abonnerer på samme tidsskrift i papirform. Det er også sannsynlig at det må betales mva. av UBs utgifter til BIBSYS. Dette kan føre til betydelige merutgifter for UB.

 

 

R 15/2001. 

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD HØSTEN 2001

Vedtak:

 Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd i høstsemesteret 2001: 

              Torsdag 27. september 2001, kl. 09.00
              Torsdag 13. desember  2001, kl. 09.00

 

 

R 16/2001. 

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK – TILSETTING

 Vedtak: 

Rådet tilsetter Anne Sissel Vedvik Tonning som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek fra 7. juni 2001.

 

 

R 17/2001. 

FERIEFULLMAKT TIL BIBLIOTEKDIREKTØREN

Vedtak:

Bibliotekdirektøren får feriefullmakt fra 20.06. til 20.08. 2001.

 

 

R 18/2001. 

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

 

   11.06. 2001.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.