Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02.2001, KL. 09.00.Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

Lars Boje Mortensen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes

Det medisinske fakultet:

Anne Elisabeth Ljunggren

Det odontologiske fakultet:

Nils Skaug

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim (til kl. 10)

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve 

 

Halvor Kongshavn (fratrådte under behandlingen av sak R 05/2001)

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Torill Myking

Studentrepresentanter:

Øyvind Neuman, Hallgeir Løland Torpe

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Bjørn H. Johnsen

 

 

Rådet vedtok å behandle sak R 09/2001 og R 10/2001 etter sak R 01/2001.

 

 

R 01/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 14.12. 2000

 Referatet fra forrige rådsmøte 14.12. 2000 ble godkjent.

 

 

R 09/2001. 

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/FAGOMRÅDER

På møtet ble det delt ut notater fra fakultetsrepresentantene og fakultetsbibliotekarene for Det juridiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek.

På bakgrunn av diskusjonen på møtet trakk bibliotekdirektøren forslaget om endringer i kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fakulteter/fagområder.

 Vedtak:

Rådet tar til etterretning at forslaget om endringer i kriteriene for fordeling av UBs litteratur­midler på fakulteter/fagområder trekkes. Rådet ønsker at en arbeidsgruppe skal se spesielt på situasjonen når det gjelder elektroniske tidsskrifter, og hvilke konsekvenser utviklingen på dette området kan få for fordelingen av UBs litteraturmidler på fakulteter/fagområder.

 

 

R 10/2001. 

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/FAGOMRÅDER 2001

På bakgrunn av vedtaket i foregående sak R 09/2001 ble det utsendte forslag til viderefordeling av UBs litteraturmidler på fakulteter/fagområder trukket. På møtet ble det lagt fram et nytt forslag med følgende innhold:

1)      Det fordeles kr. 18.720.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding ved UB i 2001.

2)      Det fordeles kr. 450.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur).

3)      Det settes av kr. 1.650.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, med følgende fordeling:

500.000 til spesiell styrking av realfag
500.000 til spesiell styrking av medisin
50.000 til EU-dokumentasjonssenter (EDC)
600.000 til elektroniske tidsskrifter

4)      Det fordeles kr. 16.620.000 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler.

Leiv Sydnes foreslo følgende endringer i forhold til dette forslaget:

Tildelingen til UBB settes til kr. 400,000, og den forlodds tildelingen til elektroniske tidsskrifter settes til kr. 500.000. Det settes av 50.000 i tillegg i forhold til det fremlagte forslaget til hvert av fagområdene realfag, medisin og juss.

Ved avstemning ble endringsforslaget fra Sydnes enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1)      Det fordeles kr. 18.720.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding ved UB i 2001.

2)      Det fordeles kr. 400.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur).

3)      Det settes av kr. 1.700.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, med følgende fordeling:

550.000 til spesiell styrking av realfag
550.000 til spesiell styrking av medisin
100.000 til juss/EDC
500.000 til elektroniske tidsskrifter

4)      Det fordeles kr. 16.620.000 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til den tidligere vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler. 

 Dette gir følgende fordeling av UBs litteraturmidler på fakulteter/fagområder i 2001:

 

 

 

R 02/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Følgende er oppnevnt som studentrepresentanter i UBs råd for 2001:

 Faste representanter:      Øyvind Neuman
                                      Hallgeir Løland Torpe

Vararepresentant:           Sveinung Helgesen

 

  b)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek har fått støtte fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2001 med kr. 180.000 til kjøp av tidsskrifter.

 

  c)

Griegakademiets bibliotek måtte som kjent flytte ut av sine lokaler i Nygårdsgt. 6 i desember 2000. Biblioteket ble i løpet av januar 2001 flyttet til Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, Haakon Sheteligs plass 7, og ble åpnet for publikum igjen 22.01. 2001.

 

  d)

Høringsuttalelse fra UB til innstillingen ”Organisering av elektronisk publisering ved UiB” fulgte som vedlegg til saklisten. Saken skal behandles på møte i Det akademiske kollegium 22.02. 2001. Saksforelegget er tilgjengelig på webadresse http://www.uib.no/kollegiet/saklister/2001/02-22/018.html

 

  e)

Det ble arrangert UB-dag (heldagsseminar) for alle UBs ansatte 24.01. 2001. Foredragsholdere på seminaret var 

  • professor Olga Dysthe, Program for læringsforskning, UiB
  • førsteamanuensis Jan Oldervoll, Historisk institutt, UiB.
  • avdelingsleder Knut L. Espelid, UB
  • professor Ole Didrik Lærum, Gades institutt, UiB
  • dr. philos. Arild Haaland

 

  f)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet opplyser i sitt tildelingsbrev til universitetene for 2001 at universitetsbibliotekene ikke får lov til å ta betaling (ekspedisjonsgebyr) for fjernlån av originaldokumenter (bøker mv.). Departementet forutsetter at ekspedisjonskostnader for fag- og forskningsbibliotek ved universitetene som følge av økt fjernlån til andre bibliotekar, dekkes innenfor tildelt budsjettramme for 2001. Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene vil arbeide videre for å få til en nasjonal kompensasjonsordning til dekking av utgiftene for dem som er netto leverandører av fjernlån.

.

  g)

På Universitetets investeringsbudsjett for 2001-2002 er det nå ført opp midler både til ombygging av UBBHF, arealutvidelse ved UBBSV, og etablering av depotmagasin. Samlete utgifter til ombyggingen av UBBHF er beregnet til 70-80 mill. kr., mens arealutvidelse ved UBBSV er kostnadsberegnet til 10 mill. kr. I tillegg vil UB få kr. 300.000 til mindre ombygginger, flyttinger, HMS-tiltak og sikringstiltak.

 

 

R 03/2001. 

VALG AV STUDENTREPRESENTANT TIL UBs STYRE

 Vedtak:

I samsvar med forslag fra studentrepresentantene i UBs råd ble Hallgeir Løland Torpe valgt til fast studentrepresentant i UBs styre i 2001, mens Øyvind Neuman ble valgt til vararepresentant.

 

 

R 04/2001. 

SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTEBIBLIOTEKAR – MAYA THEE.
OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE

 Vedtak:

Det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere Maya Thees søknad om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar):

Riksbibliotekar Kirsten Engelstad
Bibliotekdirektør Jan Erik Røed, Universitetsbiblioteket i Oslo
Førsteamanuensis Øyunn Hestetun, Engelsk institutt, UiB

 

 

R 05/2001. 

SØKNAD OM FAGLIG PERMISJON I 2 MÅNEDER – FAKULTETS-BIBLIOTEKAR HALVOR KONGSHAVN

 Vedtak:

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn innvilges permisjon med lønn i to måneder fra ca. 10.05. til ca. 10.07. 2001 på grunnlag av at han har fått invitasjon til å arbeide og studere som Visiting Fellow ved Institute of Advanced Legal Studies (IALS), University of London, England. Permisjonen innvilges under forutsetning av at finansiering av reise og opphold går i orden.

 

R 06/2001. 

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Jørn W. Ruud foreslo på møtet at rådet skulle opprettholde sitt vedtak fra møtet 25.09. 2000, om at det i utlysingen skal stå at søkere ”…bør helst ha universitetseksamen av høgare grad ...”

Ved alternativ votering fikk bibliotekdirektørens forslag til vedtak 7 stemmer, mens Ruuds forslag fikk 6 stemmer.

Vedtak:

Den ledige stillingen som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek lyses ut med krav om universitetseksamen av høyere grad.

 

 

R 07/2001. 

STRATEGIPLAN FOR UB 2002-2006 – OPPNEVNING AV UTVALG

 Saken var utsatt fra forrige møte i UBs råd 14.12. 2000.

Vedtak:

 

Det oppnevnes et strategiplanutvalg ved UB med følgende mandat:

 

Utvalget skal utarbeide forslag til strategiplan for UB for perioden 2002-2006. Utvalget må vurdere om og i hvor stor grad det er aktuelt å benytte gjeldende strategiplan for perioden 1997-2001 som utgangspunkt for den nye strategiplanen for UB for perioden 2002-2006, eller om det bør utarbeides en helt ny plan. Det må tas hensyn til at det for tiden skjer store endringer ikke bare innen bibliotek- og informasjonsforvaltning, men i hele universitetssystemet og i samfunnet for øvrig (endrede rammebetingelser). Stikkordsmessig kan nevnes implementering av elektroniske tjenester, nye læringsmodeller, og nyutvikling innen etter- og videreutdanning/ fjernundervisning.

 

Strategiplanutvalget fikk følgende sammensetning:

 

Kari Garnes, bibliotekdirektør

Leif Magne Iversland, kontorsjef, UBs IT-avdeling

Kate Lønningen, avdelingsbibliotekar, Det juridiske fakultetsbibliotek

Ellen Solvik, universitetsbibliotekar, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis, Inst. for sammenlignende politikk

Kåre Lilleholt, professor, Rettsvitenskapelig seksjon

Rune Nilsen, professor, Senter for internasjonal helse

Studentrepresentant etter forslag fra Studentrådet


Utvalget velger selv sin leder. UBs administrasjon besørger de nødvendige sekretariats­funksjoner. Utvalget skal levere sitt forslag til strategiplan innen 01.10. 2001.

 

 

R 08/2001. 

ENDRINGER I UNIVERSITETETS VALGREGLEMENT - HØRING

 Vedtak:

Universitetsbiblioteket slutter seg i hovedsak til synspunktene i innstillingen og støtter de endringsforslag som er lagt fram. Rådet ønsker ikke å ta stilling til spørsmålet om fakultetsvis vekting av stemmer, og heller ikke til spørsmål i tilknytning til studentvalg.

 

 

R 11/2001. 

EVENTUELT

 Det var ingen saker under Eventuelt.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.35.

 

 

 12.03. 2001.   KG/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.