Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 38/2001

 

BUDSJETT 2002. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB

 

Kollegiet vil etter planen vedta budsjettfordeling til Universitetets enheter på møte 13.12. 2001. Det er sendt ut et forslag til budsjettfordeling fra Universitetsdirektøren. I henhold til dette forslaget vil Universitetsbiblioteket få et ordinært totalbudsjett på kr. 65.374.000 for 2002. I tillegg er det budsjettert med kr. 1.235.000 til eksternt finansiert virksomhet, basert på erfaringstall fra 2001. Universitetsdirektørens saksforelegg til Kollegiet er tilgjengelig på UiBs websider med adresse   http://www.uib.no/dak/saklister/2001/12-13/121.htm

I følge Universitetsdirektørens forslag vil UB i 2002 en generell lønns- og priskompensasjon på kr. 570.000 (0,9 %). På samme måte om i fjor foreslås det at UB skal få en særskilt styrking av på 1,5 mill. kr., begrunnet med sterk prisstigning på tidsskrifter og annen faglitteratur. En stilling til Eline-prosjektet som UB fikk overført i 2001, foreslås tilbakeført til IT-avdelingen (kr. 360.000). Omstillingsmidler til elektronisk publisering av hovedfagsoppgaver som UB fikk i 2001, foreslås videreført med kr. 386.000 i 2002. Samlet tildeling til internt finansiert virksomhet ved UB blir etter dette på kr. 65.374.000 for 2002. Dersom stillingen til Eline holdes utenom, vil UB få en nominell økning på kr. 2.063.000, eller 3,25 % i forhold til opprinnelig tildelt budsjett for 2001. Samlet lønns- og prisstigning for hele UBs budsjett i 2002 er beregnet til ca. 3,9 %. På dette grunnlag må en til tross for den nominelle økningen i budsjettildelingen, regne med at det vil bli en reduksjon i realverdien av UBs disponible budsjettmidler fra 2001 til 2002 på ca. 0,65 %, eller ca. kr. 400.000.

Universitetsdirektørens forslag forelå så sent at det ikke har vært tid til en forsvarlig behandling av saken ved UBs administrasjon. Kollegiet vil vedta budsjettfordelingen for 2002 etter rådsmøtet ved UB 12.12.01, slik at det når rådsmøtet holdes, vil være usikkerhet når det gjelder hvilke rammer UB vil få tildelt. I tillegg er det stadig en del uavklarte spørsmål når det gjelder om det må betales merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter fra 2002. Dette er spørsmål som kan få store økonomiske konsekvenser for UB. På denne bakgrunn foreslås det at denne saken utsettes til første møte i UBs nye styre i januar 2002.

Forslag til vedtak:

Sak om fordeling av bevilgninger til UB i 2002 utsettes til første møte i UBs nye styre i januar 2002.

 

11.12. 2001.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.