Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 37/2001

 

 

FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN 2002-2006 FOR UB

Forslag til strategisk plan 2002-2006 for UB med vedlegg fra et eget strategiplanutvalg ble lagt fram på forrige møte i UBs råd 09.11. 2001, sammen med forslag fra bibliotekdirektøren om at planen skulle sendes på høring til aktuelle høringsinstanser. Rådet sluttet seg til dette forslaget med noen mindre justeringer, og ba om å få planen til endelig behandling sammen med høringsuttalelser på neste rådsmøte. Rådet fattet følgende vedtak:

Rådet tar det fremlagte forslag til strategisk plan 2002-2006 for UB til foreløpig orientering. Forslaget sendes på høring til fakultetenes bibliotekutvalg, UBs avdelinger, medlemmene i UBs råd, Studentrådet, og til fagorganisasjonene som er representert ved UB, med høringsfrist 3. desember 2001.

Strategiplanutvalgets mandat og sammensetning fremgår av utvalgets oversendelsesbrev, som ble sendt ut til forrige rådsmøte.

Det har kommet kommentarer til det fremlagte forslaget til ny strategiplan for UB fra følgende instanser/personer:

Bibliotekutvalget ved Det juridiske fakultet

Bibliotekutvalget ved Det historisk-filosofiske fakultet

Avdelinger ved UB:

Tilvekstavdelingen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Det medisinske og Det odontologiske fakultetsbibliotek

Det juridiske fakultetsbibliotek

Avdeling for forskningsdokumentasjon

Leiv K. Sydnes

Solveig Greve og Halvor Kongshavn

Leif Magne Iversland

Brita B. Hekland/bibliotekarene ved UB

I tillegg har det på et tidligere stadium av planprosessen kommet innspill fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Nedenfor gis en oppsummering av hovedpunktene i de innkomne høringsuttalelsene.

Bibliotekutvalget ved Det juridiske fakultet har avgitt følgende uttalelse:

Bibliotekutvalet har ikkje innvendingar til utkastet til strategiplan. Utvalet vil likevel minne om eit spørsmål som Det juridiske fakultet har teke opp i andre samanhengar: Ein bør vurdere rutinane for fordeling av midlar til bibliotekføremål med tanke på at fagmiljøa i høgare grad enn i dag kan prioritera innafor den samla bruken av ressursar til fagleg verksemd.

 

Bibliotekutvalget ved Det historisk-filosofiske fakultet legger i sine kommentarer særlig vekt på at det i selve strategiplanen bør være med et punkt om at biblioteksledelsen vil arbeide målrettet for en vesentlig økning i innkjøpsbudsjettene til litteratur. I tillegg foreslås det at det tas med noe om behovet for endringer/nytenkning når det gjelder organisering av fagreferent­oppgaver ved UB, i tråd med tidligere fremlagt forslag fra utvalget.

Tilvekstavdelingen ved UB har følgende generelle kommentar til planen som helhet:

Veldig mange gode tanker, men hvis dokumentet skal fungere som plan må den være realistisk og spesifikk. Ellers er den ikke en plan men heller en ønskeliste.

·    Har UBB økonomi til å realisere planene?

·    Hvordan planene skal realiseres må beskrives i Strategiplanen

 

Avdelingen har også en mer generell kommentar om at punktene 2-4 bør slås sammen til ett punkt for å unngå unødvendige repetisjoner av tiltak/planer. Det heter videre: ”En sammenslåing av punktene ville gi et strammere og mer lettfattelig dokument. Man kunne da referere til ett av de tre hovedsatsingsområder for UiB for hver plan /tiltak.”

I tillegg har tilvekstavdelingen endringsforslag eller forslag til tilføyelser på en del konkrete punkter, bl.a. når det gjelder læringssentermodellen. Avdelingen mener en slik modell ville fungere bedre med en større sentralisering av UBB, f.eks. ved at bibliotekene i sentrum: UBBHF og UBBSV, eventuelt UBBPS og UBBJUR, samlokaliseres. Det forslås også at UBs fellesfunksjoner (tilvekst, IT, administrasjon og forskdok.) bør være lokalisert i et slik bibliotekmiljø.

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek har kommentarer/endringsforslag på en del konkrete punkter, bl.a. at en heller bør bruker formuleringen ”en læringssentermodell” ennlæringssentermodellen”, og at et vesentlig aspekt ved en aktiv samlingspolitikk vil være å dekke brukernes behov best mulig. Dette momentet tas også opp i kommentarene fra Leif Magne Iversland. Det foreslås videre at det i kap. 6 i vedlegget om UBs sterke og svake sider sies noe om personalet også under sterke sider og muligheter. Dette siste momentet er også tatt opp i flere av de andre høringsuttalelsene, bl. a. fra Avdeling for forskningsdokumentasjon og fra Brita Hekland/bibliotekarene.

 

Det medisinske og Det odontologiske fakultetsbibliotek har noen mindre kommentarer, som særlig går på at en mener uttalelsen om at UB ser læringssentermodellen som den beste, bør modereres noe. I vedlegget foreslås det tilleggspunkter under pkt. 2.1, Sentrale mål som ikke er oppfylt i løpet av planperioden 1996-2001, om etablering av felles medisinsk fakultetsbibliotek i BB-bygget, og utvidete arealer til Det odontologiske fakultetsbibliotek.

Det juridiske fakultetsbibliotek foreslår et nytt punkt i kap. 7 (Organisasjon og ledelse):

§    Biblioteket vil utrede mulighetene for nærmere forbindelser mellom de respektive fakultetsbibliotekene og fakultetene.

Videre foreslås følgende tilføyelse til første punkt i kap. 7:

§    Finansieringsordningene bør være under fortløpende vurdering. I vurderingen av forbindelsene mellom fakultetene og fakultetsbibliotekene, sees særlig på UiBs interne pengestrøm i fht. bøker, tidsskrifter oa. informasjonskilder.

Disse to endringsforslagene fremmes også av rådsmedlemmene Solveig Greve og Halvor Kongshavn.

Det juridiske fakultetsbibliotek foreslår også et nytt punkt til slutt under kap. 8:

§    Personalet må til enhver tid ha gode og funksjonelle edb-redskaper med tilhørende service. 

Avdeling for forskningsdokumentasjon har noen generelle kommentarer bl.a. om behandlingsmåten for planen. Avdelingen bemerker også at

perspektivet i planen preges mye av IKT. Man må ikke glemme å videreutvikle de ressurser biblioteket allerede har satset på og bygget opp. Spesielt er videreutvikling av BIBSYS som det daglige arbeidsredskap ved bibliotekene viktig. Det er også viktig å ta vare på biblioteket som møteplass og gjøre de fysiske rommene attraktive for slike formål. 

I tillegg har avdelingen forslag til tilføyelser/endringer på en del konkrete enkeltpunkter.

Rådsmedlemmene Solveig Greve og Halvor Kongshavn har i tillegg til ovennevnte forslag også forslag til endringer/tilføyelser på en del andre punkter i selve strategiplanen, bl.a. når det gjelder behandling av uregistrerte bilder, manuskripter o.l., læringssentermodellen, og bibliotekets potensiale til formidling.

Rådsmedlem Brita B. Hekland har en del kommentarer/endringsforslag bl.a. på grunnlag av diskusjoner i bibliotekargruppen:

§         Det legges for sterk vekt på et elektronisk UB, mens bøkene er nesten fraværende i forslaget. Bøker vil spille en stor rolle også i årene fremover.

§         Det er for tidlig å konkludere med at læringssentermodellen er den beste måten å bidra til å videreutvikle læringsmiljøet på. Det antas at læringssenter vil passe ved noen av fakultetsbibliotekene, men ikke ved alle. Læringssentermodellen må utredes nærmere ved UB før det satses på den. Det er flere modeller av læringssenter.

§         Det foreslås at UBs personale omtales under sterke sider og muligheter i oversikten over UBs sterke og svake sider i vedlegget til strategiplanen.

I tillegg foreslås noen mindre tilføyelser/endringer på konkrete enkeltpunkter.

Rådsmedlem Leif Magne Iversland mener at det i UBs strategiplan bør tas hensyn til endringer i Lov om universiteter og høgskoler, ved at det tas med et eget punkt om at biblioteket skal arrangere utstillinger for publikum både i biblioteket og på Internett. I tillegg foreslår han noen mindre endringer på konkrete enkeltpunkter.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har kommet med kommentarer på et tidligere stadium av planprosessen, der det bl.a. heter:

Vi mener at en avklaring av UBs rolle er et viktig spørsmål som bør danne grunnlag for all videre diskusjon i strategiplanarbeidet. Dette gjelder spesielt fordi IKT, IKT-basert læring og tilgang på læremidler via IT blir svært viktig i tiden som kommer.

I den forbindelse nevnes spesielt behovet for et nært samarbeid mellom UB og fakultetene/ fagmiljøene om utbygging av læringssenter.

Rådets leder Leiv K. Sydnes har utarbeidet et alternativt forslag til strategisk plan, som er en god del forkortet i forhold til strategiplanutvalgets forslag, men som likevel inneholder mange av de samme hovedpunktene.

De fleste høringsuttalelsene slutter seg i hovedsak til forslaget til ny strategiplan for UB, men har mindre merknader eller endringsforslag på en del konkrete punkter. Noen få merknader er mer omfattende, og går på strukturen i planen eller på sentrale punkter i det foreliggende forslaget til ny strategiplan for UB. 

 

Bibliotekdirektøren finner at det i tillegg til Sydnes’ relativt radikale endringsforslag er kommet flere gode og nyttige kommentarer til forslaget til ny strategiplan for UB. De fleste av disse kan uten problemer innarbeides i strategiplanutvalgets forslag til ny strategiplan. Det er derfor utarbeidet en revidert versjon av strategiplanutvalgets forslag til strategiplan for UB 2002-2006, der det er tatt hensyn til de innkomne høringsuttalelsene. Det er også på grunnlag av de innkomne merknadene gjort noen endringer i vedlegget til strategiplanen. Endringene er foretatt ved hjelp av Word-funksjonen ”Spor endringer”, slik at forslag til tilføyelser i den trykte teksten er understreket, mens forslag til strykninger er gjennomstreket. I den elektroniske versjonen er endringsforslagene markert med rød skrift. Sydnes har laget to versjoner av sitt forslag. Først kommer hele strategiplanutvalgets utkast til strategiplan der han har flettet inn sine tillegg i blått, markert tekst som han vil fjerne i rødt med overstreking, og latt uendret tekst være i svart. Deretter følger strategiplanen slik den blir når bare det han vil ha med står igjen.

 

Vedlagt følger revidert utgave av strategiplanutvalgets forslag til ny strategiplan, samt Sydnes’ forslag til ny strategiplan.

 

  06.12. 2001.    Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.