Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 34/2001

 

 

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID I 2002 – FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

I henhold til tidligere vedtatte retningslinjer for forsknings- og utviklingsarbeid innen rammen av vanlig arbeidstid for fakultets- og universitetsbibliotekarer ved UB Bergen kan disse etter søknad gis anledning til å arbeide med et dokumenterbart prosjekt innen rammen av 15 % av normalarbeidstiden. I følge punkt 4 i disse retningslinjene skal slike prosjekt godkjennes av UBs råd.

Fakultetsbibliotekar Olav Aas søker i brev datert 23.11. 2001 om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2002 til arbeid med prosjektet Sopp i verneverdig barskog i Sogn og Fjordane. Som vedlegg til søknaden følger rapport fra det prosjektet som Aas har arbeidet med i 2001, Rødlistearter av sopp i Hordaland. I rapporten opplyses det at det er ferdigstilt et manuskript til publikasjonsserien Aktuelt fra skogforskningen, som Aas har utarbeidet sammen med medforfattere fra Norsk institutt for skogforskning.

Denne typen arbeid styrker den faglige aktiviteten og kompetanseoppbyggingen ved UB, og anses å falle innenfor de vedtatte retningslinjer for forsknings- og utviklingsarbeid innen rammen av vanlig arbeidstid for fakultets- og universitetsbibliotekarer ved UB Bergen.

Forslag til vedtak:

Olav Aas innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i 2002 for å arbeide med prosjektet Sopp i verneverdig barskog i Sogn og Fjordane. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingen.

 

05.12. 2001.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.