UNIVERSITETSBIBLIOTEKET  I  BERGEN

 STRATEGISK PLAN  2002-2006

 

FORSLAG FRA ET UTVALG OPPNEVNT AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

 

 

1.   Strategi for bibliotekfunksjonene ved Universitetet i Bergen

UBs strategiske plan for 2002-2006 skal være en oppfølging av Strategisk plan 2000-2005 for Universitetet i Bergen, og følger samme hovedstruktur som denne. De tre første hovedpunktene etter det overordnete målet (2 – 4) dekker Universitetets tre hovedområder forskning, utdanning og formidling, og presenterer strategier for bibliotekfunksjoner innenfor hvert av disse tre områdene. De fire siste hovedpunktene (5 – 8) omtaler strategier for de mer bibliotekmessige sider ved virksomheten. Målet med planen er å skape grunnlag for mest mulig effektive bibliotekfunksjoner, slik at disse kan bidra til høyest mulig kvalitet på virksomheten innenfor Universitetets tre hovedområder forskning, utdanning og formidling.

Ved utarbeidingen av strategier for bibliotekfunksjoner er det tatt hensyn til de hovedutfordringene som Universitetet står overfor, og som er referert i kap. 2 i vedlegget (s. 5), med særlig vekt på den teknologiske utviklingen innen IKT-sektoren.

De primære målgruppene for bibliotektjenestene ved UiB er Universitetets ansatte og studenter. Som en viktig del av Universitetets oppgaver innen kunnskapsforvaltning, formidling og kompetanseoverføring stilles samlinger/tjenester også til rådighet for andre brukere.

For å kunne opprettholde og videreutvikle effektive moderne bibliotek- og informasjonstjenester blir det stadig mer nødvendig med et godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid på bibliotekområdet. Det er spesielt behov for samarbeid om felles innkjøpsordninger, om fellesavtaler/deltakelse i nasjonale, evt. nordiske konsortier, særlig for elektroniske tidsskrifter, samt når det gjelder å bygge opp og tilrettelegge felles elektroniske bibliotektjenester.

Biblioteket vil arbeide for at utgifter til bibliotektjenester må innarbeides og synliggjøres i alle nye prosjekter og satsinger ved UiB. Målet må være at det til enhver tid settes av de midlene som er nødvendige for å opprettholde et høyt nivå innen forskning, utdanning og formidling.


Overordnet mål (strategi) for bibliotekfunksjonene ved UiB:

Bibliotekfunksjonene skal bidra til at virksomheten ved Universitetet i Bergen holder høy kvalitet ved at det sikres rask og effektiv tilgang til relevante informasjons- og dokumentasjonstjenester for den forskning, undervisning og kunnskapsformidling som drives ved Universitetet i Bergen. Samlinger og tjenester stilles også til rådighet for andre bruker. Internasjonalisering skal fremstå som en integrert del av bibliotektjenestene.

 

2.  Bibliotekfunksjoner for forskning

Universitetets hovedmål innen forskning:

Universitetet i Bergen skal være en forskningsinstitusjon på internasjonalt nivå, og det ledende norske universitet på utvalgte fagfelt. På enkelte fagområder skal Universitetet i Bergen være blant de internasjonalt ledende miljøer.


Biblioteket vil særlig satse på følgende tjenester for forskningen:

·        Bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet materiale som stilles til lånernes rådighet etter behov. Oppbygging av samlinger/tjenester må skje i et nært samspill med forsknings- og undervisningsmiljøene.

·        Skaffe tilgang til eksterne informasjonsressurser som ikke er tilgjengelig ved UiB, både i form av fjernlån/innlån, og i form av tilgang til/abonnement på informasjonsdatabaser, elektroniske tidsskrifter mv.

·        Videreutvikle brukervennlige elektroniske bibliotektjenester som en integrert del av universitetets informasjonssystem, med direkte tilgang fra de ansattes arbeidsstasjoner og fra bibliotekets publikumsterminaler, bl.a. ved å skaffe oversikt over, kvalitetsvurdere, og skaffe tilgang til de viktigste bibliotek- og vitenressurser i et globalt leveransemarked.

·        Gi veiledning/støtte til informasjonssøking og –håndtering, bl.a. ved hjelp av indeksering og emneportaler: Hvordan finne fram til og gjøre bruk av relevant informasjon. Yte referansetjenester og hjelp til litteratur- og informasjonssøking med sikte på en mest mulig effektiv utnyttelse av de samlede tilgjengelige informasjonsressurser

·        Dokumentere, sikre og gjøre tilgjengelig materiale som produseres ved institusjonen, bl.a. ved å tilby veiledningstjeneste og tilrettelegge for elektronisk publisering av Universitetets publikasjoner, gradsarbeider, hovedoppgaver mv.

·        Gjøre flest mulig tjenester og informasjonsressurser tilgjengelig på den enkelte forskers arbeidsplass og for publikum i biblioteket

·        I samarbeid med andre arbeide for rimeligere publikasjoner og større konkurranse på markedet for vitenskapelig publisering

 

3.   Bibliotekfunksjoner for utdanning

Universitetets hovedmål innen utdanning:

Universitetsutdanningen har en todelt målsetting: den skal utvikle studentenes faglige og intellektuelle modenhet og selvstendighet, og den skal innenfor de normerte studieløp gi studentene en utdanning på høyt nivå som samfunnet og det videre fagmiljøet krever av en fullverdig universitetsutdanning.


Viktige oppgaver som UB vil legge særlig vekt på innen utdanning:

·        Følge opp nye IKT-baserte undervisnings- og læringsformer ved UiB, bl.a. ved at relevant undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig for studentene på nettet, inkl. digitalisering av materiale fra UBs egne samlinger

·        Bibliotektjenester for etter- og videreutdanning og desentralisert undervisning

·        Satse på læringssentermodellen, i samarbeid med fagmiljøene/instituttene. UB ser en utbygging etter læringssentermodellen som den beste måten UB kan bidra i videreutviklingen av læringsmiljøet ved UiB. Spesielt vil biblioteket bistå med å innarbeide informasjonskompetanse i læringen.

·        Videreutvikle de brukervennlige elektroniske bibliotektjenester som en integrert del av universitetets informasjonssystem, med direkte tilgang fra studentenes arbeidsstasjoner og fra bibliotekets publikumsterminaler.

·        Nærmere samarbeid med fagmiljøene om referansetjenester, hjelp til litteratursøking og mest mulig effektiv utnyttelse av de samlede tilgjengelige informasjonsressurser, ved at slik veiledning/opplæring i størst mulig grad integreres i instituttenes undervisningsplaner

·        Tilby likeverdige bibliotektjenester til studenter på alle nivåer, f.eks. når det gjelder innlån fra andre bibliotek

 

4.   Bibliotekfunksjoner for kunnskapsforvaltning, formidling og kompetanseoverføring

Universitetets hovedmål innen formidling og kompetanseoverføring:

Den utadrettede virksomheten skal være av høy faglig og teknisk kvalitet, og bidra til åpenhet og dialog med samfunnet omkring. Gjennom sin utadrettede virksomhet vil universitetet vise offentlighet, bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere sin betydning for samfunnet som forsknings-, utdannings- og kulturinstitusjon.


Viktige oppgaver som UB vil legge særlig vekt på innen formidling og kompetanseoverføring:

·        Bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet materiale som stilles til lånernes rådighet etter behov

·       Dokumentere, sikre og gjøre tilgjengelig materiale som produseres ved institusjonen

·        Arbeide for nasjonalt samarbeid om digitalisering av verdifulle samlinger og utarbeide plan for digitalisering av utvalgte deler av egne samlinger

·        Elektronisk publisering, forskningsformidling og forskningsdokumentasjon

·        Utvikling av websider som gir best mulig informasjon om tilgjengelige informasjons- og dokumentasjonsressurser og -tjenester ved UiB

·        Stille bibliotekressursene til rådighet også for allmennheten

 

5.   Høy kvalitet/service på bibliotektjenestene

·        Hovedvekten skal legges på brukerne og deres behov for tilgang til bibliotekressurser og informasjonstjenester, og på å yte best mulig service til brukerne

·        Brukerne skal sikres god tilgang til samlinger og tjenester i funksjonelle og tidsmessige lokaler

·        Det tilstrebes en best mulig kunnskapsorganisering, der en så langt som mulig tar i bruk ny teknologi for å kunne tilby forbedrede informasjonstjenester

·        Det skal drives en aktiv samlingspolitikk med sikte på en optimal utnyttelse av samlingene

·        Gå gjennom interne rutiner med sikte på en effektiv utnyttelse av disponible ressurser

 

6.   Nasjonale bibliotekstrategier/samarbeid/nettverk for bibliotekfunksjoner

I dagens samfunn er det helt nødvendig med et godt utbygget samarbeid innen biblioteksektoren både på nasjonalt og internasjonalt plan. Mange større oppgaver vil ikke kunne løses uten et slikt samarbeid. Dette gjelder særlig spørsmål i tilknytning til forhandlinger/inngåelse av (felles)avtaler om abonnement på databaser, elektroniske tidsskrifter mv.

Viktige oppgaver som UB vil legge særlig vekt på innen dette feltet:

·        Delta i samarbeidsprosjekter, nasjonale fellesavtaler mv. for tilgang til informasjonsdatabaser, elektroniske tidsskrifter og andre elektroniske dokumenter

·        Videreføre og videreutvikle samarbeidet om det nasjonale biblioteksystemet BIBSYS, med særlig vekt på å bygge opp det elektroniske fagbibliotek

·        Delta i nasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom BIBSYS, Nasjonalbiblioteket og Bibliotekutvalget under Det norske universitets- og høgskolerådet

·        Som ledd i Universitetets satsing på internasjonalisering delta i internasjonalt samarbeid og internasjonale samarbeidsprosjekt, både innen Norden, EU-systemet, IFLA, og med særlig vekt på samarbeid med utviklingsland med sikte på å støtte institusjonsbygging i disse landene

·        Delta i nasjonalt og internasjonalt biblioteksamarbeid om fjernlån og andre tjenester

·        Åpne for bibliotekfunksjoner som sentrale hovedområder der UiB har institusjonelle samarbeidsavtaler, i særlig grad partnerinstitusjoner i utviklingsland. Den store og prioriterte satsingen på globale perspektiver, arbeid med problemstillinger i fattige og fjerne land, krever i økende grad tilgang på litteratur som UiB ikke har i egne samlinger. Ved økende kostnader for studenter og fagmiljøer vil disse perspektiver ved UiBs satsing få en særlig stor belastning.

 

7.    Organisasjon og ledelse

·        Bibliotektjenestene organiseres med sikte på å oppnå den høyest mulige nytteverdi for brukerne innenfor de tilgjengelige ressursrammer. For at det skal være mulig å opprettholde et slagkraftig og effektivt bibliotekmiljø med enhetlige basistjenester ved UiB, bør bibliotekfunksjonene fortsatt være organisert i ett UB med en del fellesfunksjoner. Hvilke funksjoner som skal være felles, bør likevel vurderes fortløpende med tanke på effektiv bruk av kompetanse, personalressurser og økonomiske midler.

·        Tjenestene for brukerne bør i størst mulig grad være desentralisert, dvs. organisert i funksjonsdyktige enheter i nærheten av brukerne, i form av fakultetsbibliotek el. tilsvarende enheter. Der det er tjenlig, bør bibliotektjenestene i større grad enn i dag kunne integreres i brukermiljøene. Dette gjelder f.eks. de bibliotekfunksjonene som dreier seg om løpende innhenting, tilrettelegging og utveksling av informasjon for forskningsformål, og de aktivitetene som har karakter av støttefunksjoner for undervisningen, tilrettelegging av læringsmiljø ved fakultetene mv.

·        Det legges særlig vekt på å styrke ledelsesfunksjonen og ledelseskompetansen på alle nivåer i organisasjonen, og på å ha en synlig, åpen og dynamisk ledelsesfunksjon

·        Biblioteket vil arbeide aktivt for et nærmere samarbeid mellom miljøene som flytter sammen i BT-bygget for å få et fruktbart miljø for idéskaping, kunnskapsforvaltning og nye samarbeidstiltak

·        Bibliotekvirksomheten gjøres i større grad prosjektbasert, der de ansatte arbeider i team, spesielt når det gjelder utviklings- og omstillingstiltak. Også i denne sammenheng må en nærmere integrering i brukermiljøene vurderes.

·        En integrering med læringsmiljøene kan best oppnås ved en utbygging etter læringssentermodellen i et samarbeid mellom fagmiljøene og UB

 

8.    Personalpolitikk og arbeidsmiljø

·        Det føres en personalpolitikk som har som mål å utløse det potensialet personalet har, og å stimulere til faglig utvikling, egeninnsats og omstillingsvilje i arbeidssituasjonen

·        Det legges til rette for nødvendig omstilling gjennom målrettet kompetanseheving og videreutdanning for de tilsatte. Det må vurderes løpende hvilken kompetanse og arbeidskraft biblioteket til enhver tid trenger for å utføre sine oppgaver.

·        Det satses på å gi de fleste ansatte en bred og variert kompetanse, slik at de kan utføre mange ulike arbeidsoppgaver. Samtidig må det skaffes spisskompetanse på en del utvalgte områder.

·        Det legges vekt på personalomsorg for å skape et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte, som grunnlag for å fremme samarbeid, kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel.

·        Personalet innenfor alle stillingsgrupper skal gis karrieremuligheter

 

   27.09.01.