Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 09.11. 2001

SAK R 30/2001

 

Til

Universitetsbibliotekets råd

Bergen 01.10.2001

 

 

Strategisk plan 2002-2006 for UB

 

Universitetsbibliotekets råd vedtok i 1996 en strategisk plan for biblioteket for femårsperioden 1997-2001. Planperioden utløper således ved utgangen av inneværende år. På denne bakgrunn fattet UBs råd på møte 21.02. 2001 følgende vedtak: 

Det oppnevnes et strategiplanutvalg ved UB med følgende mandat:

 

Utvalget skal utarbeide forslag til strategiplan for UB for perioden 2002-2006. Utvalget må vurdere om og i hvor stor grad det er aktuelt å benytte gjeldende strategiplan for perioden 1997-2001 som utgangspunkt for den nye strategiplanen for UB for perioden 2002-2006, eller om det bør utarbeides en helt ny plan. Det må tas hensyn til at det for tiden skjer store endringer ikke bare innen bibliotek- og informasjonsforvaltning, men i hele universitetssystemet og i samfunnet for øvrig (endrede rammebetingelser). Stikkordsmessig kan nevnes implementering av elektro­niske tjenester, nye læringsmodeller, og nyutvikling innen etter- og videreutdanning/fjernunder­visning.

 

Strategiplanutvalget fikk følgende sammensetning:

 

Kari Garnes, bibliotekdirektør
Leif Magne Iversland, kontorsjef, IT-avdelingen, UB
Kate Lønningen, avdelingsbibliotekar, Det juridiske fakultetsbibliotek, UB

Ellen Solvik, universitetsbibliotekar, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, UB
Jan Oskar Engene, førsteamanuensis, Inst. for sammenl. politikk, Det samfunnsvit. fakultet
Kåre Lilleholt, professor, Rettsvitenskapelig seksjon, Det juridiske fakultet

Rune Nilsen, professor, Senter for internasjonal helse, Det medisinske fakultet

Studentrepresentant etter forslag fra Studentrådet

 

Utvalget velger selv sin leder. UBs administrasjon besørger de nødvendige sekretariats­funksjoner. Utvalget skal levere sitt forslag til strategiplan innen 01.10. 2001.

Bibliotekdirektør Kari Garnes ble på første møte valgt til leder for strategiplanutvalget. Student­representant i utvalget har vært Hallgeir Løland Torpe, Det samfunnsvit. fakultet. Kontorsjef Jens Evang Reinton har vært sekretær for utvalget. Strategiplanutvalget har i alt hatt 6 møter.

Strategiutvalget sendte i mars 2001 et brev til fakultetene og til forsknings- og utdannings­avdelingen ved UiB, der det ble bedt om innspill til en ny strategiplan for UB med særlig vekt på UBs fremtidige rolle ved UiB og hvordan kontakten/samarbeidet mellom UB og fakultetene/ enhetene bør organiseres/forbedres. Det kom svar på denne henvendelsen fra to av fakultetene (HF og SV).

På grunnlag av diskusjonen i strategiutvalget og av svarene fra fakultetene, ble det utarbeidet et utkast til ny strategiplan, som i juli ble sendt på høring til UBs avdelinger. Det kom inn hørings­uttalelser til dette utkastet fra fire av UBs avdelinger.

I 1999 vedtok Det akademiske kollegium en strategisk plan for Universitetet i Bergen for perioden 2000-2005. Denne planen inneholder også et eget kapittel om bibliotektjenestene (kap. 6.2), og det er presisert at det er av avgjørende betydning for at Universitetets strategiske plan skal kunne fungere som et styrings­dokument, at den kan koples med fakultetenes/enhetenes strategi­planer og vice versa. I tillegg vedtok Det akademiske kollegium i 1999 en IT-strategiplan for Universitetet i Bergen for perioden 1999-2001, der det også er satt opp hovedmål for UBs virksomhet på dette området.

Bibliotekutvalget under Det norske universitets- og høgskoleråd vedtok i mars 2000 en Strategi­plattform for universitetsbibliotekene og de vitenskapelige høgskole­biblio­tekene. Det forutsettes i denne at hver institusjon videreutvikler sin egen bibliotekstrategi på grunnlag av den felles plattform som Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg har utarbeidet.

Det legges med dette fram et forslag til en strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen for femårsperioden 2002-2006. Den nye planen skal først og fremst være en oppfølging og konkretisering av Universitetet i Bergens strategiske plan 2000-2005 når det gjelder bibliotek­funksjoner/bibliotek­tjenester. Planen bygger også på Universitetets IT-strategiplan for perioden 1999-2001, der denne fortsatt er aktuell. I tillegg er det tatt hensyn til den felles strategi­plattform som Universitets­rådets bibliotekutvalg har utarbeidet, og til de kommentarene/høringsuttalelsene som er kommet inn fra fakulteter og avdelinger ved UB i forbindelse med utvalgets arbeid.

Under sitt arbeid kom strategiplanutvalget fram til at det var ønskelig å utarbeide et ganske kortfattet hoveddokument, som bare omfatter de viktigste strategiene for bibliotekfunksjoner/ bibliotek­tjenester ved UiB. Samtidig ble det ansett som ønskelig å legge fram en del opplysninger om bakgrunn og premisser for selve strategiplanen. Denne informasjonen er samlet i et vedlegg til strategiplanen, som består av følgende hovedpunkter:

1.   Måloppnåelse/resultater i forhold til UBs strategiplan 1997-2001

2.      Universitetets rolle og utfordringer

3.      Utviklingen på bibliotekområdet

4.      Universitetets strategiplan

5.      UBs rolle ved UiB i fremtiden

6.      UBs sterke og svake sider

7.      Ressursbehov

Strategiplanutvalgets forslag er enstemmig.

 

 

Kari Garnes

Leif Magne Iversland

Kate Lønningen

Ellen Solvik

bibliotekdirektør

kontorsjef

avdelingsbibliotekar

universitetsbibliotekar

UB, leder

UBs IT-avdeling

Det juridiske fak.bibl.

Det hist.-fil. fak.bibl.

 

 

Jan Oskar Engene

Kåre Lilleholt

Rune Nilsen

Hallgeir Løland Torpe

førsteamanuensis

professor

professor

Studentrepresentant 

Inst. for sammenlign. pol.

Rettsvitensk. seksjon

Senter for intern. helse

 

 

 

                                                                        Jens Evang Reinton

                                                                            UB, sekretær

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.