Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 09.11. 2001

SAK R 30/2001

  

FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN 2002-2006 FOR UB

 

UBs råd vedtok på møte 21.02. 2001 å oppnevne et strategiplanutvalg ved UB for å utarbeide forslag til ny strategiplan for UB for perioden 2002-2006. Utvalgets mandat og sammensetning fremgår av det vedlagte oversendelsesbrev. 

Strategiplanutvalget har under sitt arbeid bedt om innspill både fra fakultetene, fra forsknings- og utdanningsavdelingen og fra UBs avdelinger. En del av disse er innarbeidet i det foreliggende forslag til ny strategisk plan for UB.

Under sitt arbeid kom strategiplanutvalget fram til at det var ønskelig å utarbeide et ganske kortfattet hoveddokument, som bare omfatter de viktigste strategiene for bibliotekfunksjoner/ bibliotektjenester ved UiB. Samtidig ble det ansett som ønskelig å legge fram en del opplysninger om bakgrunn og premisser for selve strategiplanen. Denne informasjonen er samlet i et vedlegg til strategiplanen.

Strategiplanutvalgets forslag er enstemmig.

Strategiplanutvalgets forslag til strategisk plan 2002-2006 for UB legges med dette fram for Universitetsbibliotekets råd. Det foreslås at rådet i denne omgang tar planen til orientering, og sender den på høring til fakultetene, UBs avdelinger og til organisasjonene.

Forslag til vedtak:

Rådet tar det fremlagte forslag til strategisk plan 2002-2006 for UB til foreløpig orientering. Forslaget sendes på høring til fakultetene, UBs avdelinger og til organisasjonene, med høringsfrist 3. desember 2001.

 

   02.11. 2001.   Kari Garnes/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.