MØTE I UBs RÅD 09.11.2001   SAK R 29/2001

Høring – endringer i lov om universiteter og høgskoler

Universitetsbiblioteket (UB) har ved brev fra Universitetsdirektøren 17.09.01 blitt bedt om å uttale seg om KUFs utkast til endringer i lov om universitetet og høgskoler. Vedlagt følger:
1.  Utkast til endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler
2.  Brev fra Universitetsdirektøren av 17.09.01
3.  Brev fra Universitetsdirektøren av 05.10.01


Endringsforslagene, som kommer på bakgrunn av Mjøsutvalgets arbeid, er tildels omfattende. UB vil imidlertid konsentrere sine merknader til lovforslaget om de deler som vi mener vil berøre UBs virksomhet.

Forslaget om institusjonens ledelse og organisering
Sentralt står forslagets kapittel 2 Institusjonens ledelse. Etter forslagets § 4 skal institusjonens styre (= Kollegiet) fastsette ”virksomhetens interne organisering på alle nivåer”. Videre foreslås det i ny §11a at faglig og administrativt ansvar samles hos én leder. Etter den nye ordningen vil det bare være en styringslinje ved institusjonen, ikke som nå: ett faglig og ett administrativt hierarki. Forslaget er i samsvar med regjeringens intensjon om å styrke den faglige ledelsen på grunnivået ved institusjonene. ”Den foreslåtte ordningen vil innebære at det etableres én styringslinje som går fra styret med rektor som leder, til avdelingsledere og derfra videre til eventuelle ledere for grunnenhet” som det heter i departementets kommentar til forslagets § 15 (som omhandler institusjonens administrerende direktør).

Som et ledd i å styrke den faglige ledelsen foreslås det også i § 30a at ”leder for avdeling og grunnenhet skal tilsettes på åremål” (rektor og prorektor skal velges, jfr forslagets § 10, men kan også åremålstilsettes, jfr forslagets § 10 nr 4 og § 30b).

Bibliotekdirektørens merknader:
Fremtidig organisering av UB
UB er i dag nærmest en hybrid som faller en smule utenfor både fakultets- og den administrative strukturen. UB har for tiden en organisering hvor faglig og administrativ ledelse er slått sammen, og som ”sorterer direkte under Det akademiske kollegium” som det heter i Regler for styringsorganer for UB § 1, gjeldende fra 01.01.2002.

Kollegiet kan etter lovforslaget avgjøre hvorvidt UB

·         enten skal være en ”avdeling” i forslagets forstand med tilhørende avdelingsstyre – altså som i dag (og med eventuelle grunnenheter som fakultetsbibliotekene),

·         eller om UB skal organiseres som del av den sentrale administrasjonen med direktøren (= universitetsdirektøren) som øverste leder, jfr forslagets § 15.

 Vi mener at vi også etter en eventuell lovendring bør være underlagt Kollegiet. Dette er et sentralt spørsmål for UB som institusjon. Det handler om vårt forankringspunkt og vårt forhold til våre primære brukere – ansatte og studenter ved UiB. UB og dets avdelinger med tilhørende samlinger, tjenester og stab har alltid vært og er i økende grad en del av det totale faglige og pedagogiske tilbudet ved universitetet. Arbeidet med å integrere UBs virksomhet i det faglige tilbudet ved fakultetene er bedre enn noen gang, selv om det fortsatt gjenstår noe før det blir en naturlig del av den løpende virksomheten i de faglige miljøene ved universitetet. 

Ledelse ved avdelingene
UB ser positivt på at det foreslås én leder for avdeling (og for grunnenhet) med både administrativt og faglig ansvar – for øvrig en ordning UB har hatt i en årrekke. UB mener at en slik ordning kan bli bedre enn den nåværende med hensyn til sterkere integrering av bibliotekets virksomhet ved universitetet og fakultetene, vi tenker her særlig på egnede fora for løpende kontakt og samarbeid.

Åremålstilsetting
Også åremålstilsetting av lederne hilses velkommen. Sentrale lederstillinger møter skiftende krav fra omgivelsene og krav om kontinuerlige endringsprosesser. Åremålstilsetting sikrer at institusjonen selv har hånd om muligheten til å skifte ut ledere.

Forslag til vedtak:

UBs råd slutter seg til bibliotekdirektørens uttalelse om endringer i lov om universiteter og høgskoler.


06.11.01

KG/MM