Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 24/2001

 

 

BUDSJETTFORSLAG 2002 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Universitetsbiblioteket er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2002 innen 1. oktober 2001 som grunnlag for Kollegiets fordeling av tildelt budsjettramme for 2002. Forslaget skal omfatte

1.    sammendrag - en kortfattet presentasjon av faglige oppgaver/utfordringer

2.    budsjettforslaget, basert på tildelt budsjettramme i 2001

3.    spesifikasjon og oppfylling av resultatkrav

4.    forslag og innspill til disponering av sentrale avsetninger

5.    forslag om omstillingstiltak

6.    En omtale av eksternt finansiert virksomhet

UBs budsjettutvalg har på grunnlag av innkomne forslag fra UBs avdelinger og på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv utarbeidet budsjettforslag 2002 for Universitetsbiblioteket. Forslaget ble drøftet på stabsmøte ved UB 13.09. 2001 og på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 19.09. 2001. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på behovet for en reell styrking av litteraturbudsjettet og for videre satsing på elektroniske bibliotektjenester.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak: 

Rådet slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2002 for Universitetsbiblioteket.

 

19.09. 2001.   Kari Garnes/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.