Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 10/2001

  

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/ FAGOMRÅDER 2001

Universitetsbibliotekets råd vedtok på møte 14.12.2000 (sak R 36/2000) hovedfordeling av bevilgninger til UB i 2001, herunder også hovedfordeling av bokkonto (litteraturmidler) 2001. Til bokkonto totalt ble det satt av kr. 20.800.000. Beløpet ble fordelt med kr. 18.720.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding, og kr. 2.080.000 til andre utgifter på bokkonto (mikrofilm av aviser, byttemateriale, billedsamling, mv.).

Utviklingen når det gjelder disponering av litteraturmidler/bokkonto de siste årene har særlig vært preget av to forhold:

1.      En stadig større andel av litteraturmidlene benyttes til abonnement på elektroniske tidsskrifter i fulltekst, spesielt gjennom fellesavtaler/pakketilbud med én samlet pris for hele pakken.

2.      Det har gjennom flere år vært en sterk prisstigning på litteratur, først og fremst tidsskrifter. Denne prisstigningen har rammet fagområdene medisin og realfag særlig hardt ved UBB, Det er særlig to forhold som for tiden har betydning for utviklingen når det gjelder disponering av litteraturmidler/bokkonto:

For en nærmere beskrivelse av disse to forholdene vises det til pkt. 1 og 2 i saksforelegget til sak R 09/2001 ovenfor.

Universitetsbiblioteket har for 2001 fått en særskilt styrking av sitt budsjett på 1,5 mill. kr, først og fremst begrunnet med den sterke prisstigningen på tidsskrifter og annen faglitteratur. Storparten av denne styrkingen er tilført UBs litteraturbudsjett. Etter bibliotekdirektørens vurdering er det nødvendig å styrke fagområdene realfag og medisin. Dette kan oppnås ved å endre vektingen av prisfaktoren fra 0,5 til 0,7, slik det foreslås under sak R 09/2001. 

Av totalsummen til bøker, tidsskrifter og innbinding på kr. 18.720.000 foreslås det at det fordeles kr. 450.000 til UBB, dvs. ca. 2,4 % (forbruk på UBB i 2000 var kr. 436.700). For å klare en skikkelig satsing på fellesavtaler/pakketilbud på elektroniske tidsskrifter, foreslås det at den forlodds avsetningen til elektroniske tidsskrifter økes med kr. 250.000 i forhold til i 2000, til i alt kr. 600.000. Det foreslås en også forlodds avsetning på kr. 50.000 for å dekke spesielle litteraturbehov ved EU-dokumentasjonssenteret (EDC).

På grunnlag av det som er foreslått ovenfor, vil det kunne disponeres kr. 17.620.000 til fakultetene i henhold til de vedtatte kriteriene for fordeling av UBs bevilgning til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter. 

På grunnlag av ovenstående foreslås følgende tildeling av litteraturmidler til fakulteter/fagområder i 2001:


Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker, tidsskrifter og innbinding.

De fakultetene som hadde overskridelser på sine litteraturbudsjett i 2000, vil få fradrag i sine tildelinger for 2001, mens de fakultetene som hadde midler igjen pr. 31.12. 2000, vil få disse overført til 2001.

 Forslag til vedtak:

1)        Det fordeles kr. 18.720.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding ved UB i 2001.

2)        Det fordeles kr. 450.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur).

3)        Det settes av kr. 650.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, med følgende fordeling:

600.000 til elektroniske tidsskrifter
  50.000 til EU-dokumentasjonssenter (EDC)

4)        Det fordeles kr. 17.620.000 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler. Denne fordelingen fremgår av kolonne 5 i tabellen ovenfor.

 

15.02. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.