Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 09/2001

  

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/FAGOMRÅDER

Universitetsbibliotekets råd har tidligere vedtatt kriterier for fordeling av bibliotekets litteraturmidler på fakulteter/fagområder. Gjeldende kriterier følger vedlagt. Disse ble sist revidert i 1998. Samtidig fattet rådet følgende vedtak: 

 Disse nye kriteriene gjøres gjeldende for en periode på tre år. Deretter tas det opp til vurdering om det er behov for å endre/justere kriteriene.

Utviklingen når det gjelder disponering av litteraturmidler/bokkonto de siste årene har særlig vært preget av to forhold: 

1.      En stadig større andel av litteraturmidlene benyttes til abonnement på elektroniske tidsskrifter i fulltekst, spesielt gjennom fellesavtaler/pakketilbud med én samlet pris for hele pakken. Slike fellesavtaler/pakketilbud dekker ofte flere fagområder, uten at det er mulig å skille ut hvordan utgiftene fordeler seg på de aktuelle fagområdene. 

Gjeldende kriterier for fordeling av UBs litteraturmidler inneholder bl.a. en bestemmelse om at inntil 5 % av den totale tildelingen kan ”avsettes forlodds for å styrke nye fagmiljøer og opprettholde samlinger innenfor små fag”. Denne formuleringen ble vedtatt på et tidspunkt da det ennå ikke var blitt aktuelt med fellesavtaler/pakketilbud på elektroniske tidsskrifter som dekker flere fagområder, og der det ikke er mulig å skille ut utgiftene til de enkelte fagområdene. Etter bibliotekdirektørens vurdering er det ønskelig å utvide bestemmelsen som er sitert ovenfor til også å omfatte forlodds avsetninger til fellesavtaler/pakkeabonnement på elektroniske tidsskrifter. Samtidig bør rammen for slike forlodds avsetninger økes fra 5 til 10 %. 

2.      Det har gjennom flere år vært en sterk prisstigning på litteratur, først og fremst tidsskrifter. Denne prisstigningen har rammet fagområdene medisin og realfag særlig hardt ved UBB, hovedsakelig av følgende to grunner: 1) Prisstigningen er klart størst for tidsskrifter innenfor disse to fagområdene. 2) Disse to fagområdene er de mest tidsskriftavhengige, i og med at det aller meste av den interessante litteraturen publiseres i tidsskrifter. Ved UBB benytter både realfag og medisin over 96 % av sine samlede litteraturtildelinger til tidsskrifter. De andre fagområdene ved UBB benytter mellom 51 og 76 % av sine litteraturtildelinger til tidsskrifter. Selv om de gjeldende kriteriene for fordeling av UBs litteratur­midler inneholder en prisfaktor basert på gjennomsnittspriser for bøker og tidsskrifter innen de ulike fag, har denne prisfaktoren etter bibliotekdirektørens vurdering for liten vekt til i tilstrekkelig grad å fange opp denne utviklingen. Resultatet er at UB i løpet av årene 1997-99 har måttet si opp tidsskriftabonnementer innen realfag og medisin for ca. 3 mill. kr., mens det innenfor de øvrige fagområdene ikke har vært nødvendig med oppsigelser. I 2000 ble det ikke gjennomført tidsskriftoppsigelser i særlig omfang, men dette førte til at Mat.-nat. og Medisin fikk overskridelser på sine litteraturbudsjett i 2000 på henholdsvis 592.000 og 648.000 kr. I tillegg måtte betaling av tidsskriftregninger for ca. 1,7 mill. kr. i realfag og for vel 500.000 kr. i medisin, som normalt skulle vært betalt i 2000, forskyves til 2001. Til sammenligning var de tilsvarende beløp som måtte forskyves fra 1999 til 2000 kr. 481.000 for realfag og kr. 232.000 for medisin. Også enkelte andre fagområder har hatt overskridelser på sine litteraturbudsjetter de siste årene, men disse er svært små i forhold til det som har vært tilfelle for realfag og medisin. 

Disse tallene viser etter bibliotekdirektørens vurdering at gjeldende kriteriene for fordeling av litteraturmidler har ført til en sterkere vridning enn ønskelig i fordelingen av litteraturmidler bort fra realfag og medisin og over til andre fag. Det anses derfor nødvendig å foreta en viss justering av kriteriene. Dette kan oppnås ved at prisfaktoren tillegges noe større vekt enn i gjeldende kriterier, slik at realfag og medisin relativt sett får en noe større andel av litteraturtildelingen.

Det foreslås på grunnlag av ovenstående at vekten av prisfaktoren økes fra 0,5 i gjeldende kriterier til 0,7. Dette vil også bidra til å følge opp intensjonene i Kollegiets vedtak de siste årene om å gi UB en særskilt budsjettstyrking først og fremst begrunnet med høy prisstigning på litteratur (tidsskrifter). I 2001 har UB fått en særskilt styrking på 1,5 mill. kr. på dette grunnlag.

Utviklingen de siste tre årene har vist at psykologi relativt sett har fått en sterkere økning i litteraturtildelingene enn en del av de andre fagområdene. De to siste årene er heller ikke tildelingene til psykologi benyttet fullt ut. I de gjeldende kriteriene er det en bestemmelse om at ”den prisfaktoren for psykologisk litteratur som en kommer fram til på grunnlag av internasjonale under­søkelser økes med 30 %”. Begrunnelsen for at denne bestemmelsen ble tatt inn var at psykologi ved UiB er mer klinisk preget enn psykologifaget vanligvis er ellers i verden, og at det derfor er behov for dyrere litteratur til psykologifaget i Bergen enn andre steder. På bakgrunn av utviklingen de siste årene foreslås det at denne spesielle økningen av prisfaktoren for psykologi fjernes. Som det vil fremgå av vedlagte regneeksempler vil psykologi få en rimelig økning i sine tildelinger i 2000 også uten denne økningen av prisfaktoren.

For øvrig foreslås ingen endringer i gjeldende kriterier når det gjelder vektingen av ansatte i vitenskapelige stillinger, studenter og uteksaminerte kandidater.

Nedenfor følger en del regneeksempler som viser hvordan fordelingen av litteraturmidler til fag/fakulteter ville bli basert på gjeldende kriterier og på de foreslåtte endringene i gjeldende kriterier. I eksemplene er det tatt utgangspunkt i den vedtatte tildeling til bøker og tidsskrifter i 2001 på kr. 18.720.000. Fra dette beløpet er det trukket foreslått tildeling til UBB (ikke fagdelt litteratur) på kr. 450.000, forlodds tildeling til elektroniske tidsskrifter på kr. 600.000, og forlodds tildeling til spesielle litteraturbehov ved EDC på kr. 50.000. Beløp til fordeling på fag/fakulteter i henhold til de kriterier en vedtar å benytte blir dermed i regneeksemplene kr. 17.620.000.

Bibliotekdirektørens forslag om å øke vekten av prisfaktoren til 0,7, og samtidig fjerne den ekstra økningen av prisfaktoren til psykologi med 30 %, ville gi økte tildelinger til realfag, medisin og odontologi, mens de øvrige fagområdene ville får redusert sine tildelinger. MN ville få en relativt klar økning på 2,88 prosentpoeng eller ca. 508.000 kr. MED ville få en noe mindre økning på 1,01 prosentpoeng (177.000 kr.), mens OD ville få en ganske liten økning på 0,15 prosentpoeng (26.000 kr.). HF ville få en reduksjon på 1,82 prosentpoeng (320.000 kr.), SV ville få en reduksjon på 0,96 prosentpoeng (169.000 kr.), JUS ville få en reduksjon på 0,42 prosentpoeng (75.000 kr.), mens PS ville få en reduksjon på 0,83 prosentpoeng (146.000 kr.).

Forslaget om å fjerne den ekstra økningen av prisfaktoren for psykologi får ikke så stor effekt. Hvis en ellers beholder gjeldende kriterier, fører det til en reduksjon i tildelingen til psykologi på 0,35 prosentpoeng, eller ca. 61.000 kr. i vårt regneeksempel. Hvis prisfaktoren økes til 0,7, fører det til en reduksjon i tildelingen til psykologi på 0,48 prosentpoeng, eller vel 85.000 kr. Alle de andre fagområdene får i disse tilfellene ganske små økninger i tildelingene.

  

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til reviderte kriterier for fordeling av bibliotekets litteraturmidler på fakulteter/fagområder:

 

1)  Den delen av bevilgningen til UBs litteraturbudsjett som tildeles fakultetene, fordeles til fakultetene i henhold til følgende kriterier/fordelingsnøkkel:

 

Inntil 10 % av den totale tildelingen avsettes forlodds for å styrke nye fagmiljøer, opprett­holde samlinger innenfor små fag og/eller dekke utgifter til fellesavtaler/pakketilbud på litteratur, f.eks. elektroniske tidsskrifter, som dekker flere fagområder. UBs råd vedtar hvert år i forbindelse med fordelingen av UBs litteraturbevilgning om det skal avsettes et eget beløp på dette grunnlag, og hvor stort dette beløpet evt. skal være.

  

2)  Halvparten av den resterende del av bevilgningen fordeles til fakultetene på grunnlag av gjennomsnittet av de 3 siste års tildeling til litteratur ved det enkelte fakultet.

  

3)  Den andre halvparten av den resterende del av bevilgningen fordeles til fakultetene på grunnlag av følgende vekting av ansatte i vitenskapelige stillinger, studenter, uteksaminerte kandidater og prisen på litteratur:

 

Vitenskapelig ansatte i hovedstilling, inkl. oppdragsstillinger,

universitetsstipendiater, vitenskapelige assistenter, instruktørtannleger,

ansatte i engasjementsstillinger og professor II-stillinger ved Med.fak.:               Vekt 1

Professor II-stillinger (unntatt ved Med.fak.) og tilsvarende:                               Vekt 0,2

Assistenttannleger ved Odont.fak.:                                                                    Vekt 0,5

Uteksaminerte kandidater høyere grad + avlagte dr.grader                                Vekt 1

Dr.gradsstudenter og videreutdanningsstudenter i odontologi:                             Vekt 1

Hovedfagsstudenter og høyere avd. studenter i psykologi:                                  Vekt 0,75

Øvrige registrerte studenter (lavere grad + høyere grad/2. avd.

ved profesjonsstudiene bortsett fra psykologi):                                                   Vekt 0,1

 

70 % av de beløp som tildeles fakultetene på grunnlag av vektete stillinger og studenter vektes med en prisfaktor som regnes ut på grunnlag av internasjonale undersøkelser over gjennomsnittspriser for bøker og tidsskrifter innen de ulike fag.

  

4)  Disse nye kriteriene gjøres gjeldende for en periode på tre år. Deretter tas det opp til vurdering om det er behov for å endre/justere kriteriene.

    

15.02. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.