Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 08/2001

  

ENDRINGER I UNIVERSITETETS VALGREGLEMENT - HØRING

 

Universitetsbiblioteket har fått til høring innstillingen "Vårt valg", med høringsfrist 26.02.2001. Universitetsdirektøren oppnevnte 03.06.99 en komité for å vurdere behovet for endringer i universitetets valgreglement, basert på erfaringene fra valgene høsten 1998. Komiteen ble blant annet bedt om å vurdere nærmere spørsmål knyttet til Bergen Museums og Universitetsbibliotekets plass i valgsystemet.

Komiteen har konsentrert seg om følgende sentrale spørsmål:

·          Valgdeltakelse

·          Fakultetsvis vekting av stemmer

·          Kjønnsmessig balanse

·          Studentvalget

·          Valgformer

·          Kandidatpresentasjon

·          Elektronisk stemmegiving

·          Valg ved Bergen Museum

·          Valg ved Universitetsbiblioteket

Komiteens medlemmer har ulikt syn på spørsmålet om fakultetsvis vekting av stemmer, men er enstemmig på alle andre punkter i innstillingen. Komiteen foreslår bl.a. at preferansevalg tas i bruk ved de fleste valgene til posisjoner og styrer blant gruppene A, B og C. Det blir også foreslått at Bergen Museum og Universitetsbiblioteket velger hver sin representant for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe A) til Kollegierådet. I tillegg har leder for styret ved Universitetsbiblioteket plass i Kollegierådet, jfr. ny § 26 i Universitetets valgreglement.

Når det gjelder spørsmål knyttet til Universitetsbibliotekets plass i valgsystemet er sammensetningen av Universitetsbibliotekets råd med hensyn til kjønnsmessig balanse særlig belyst.

Bibliotekdirektøren slutter seg i hovedsak til synspunktene i innstillingen og støtter de endringsforslag som er lagt fram. Når det gjelder fakultetsvis vekting av stemmer støtter bibliotekdirektøren flertallsinnstillingen som går mot vekting, og vil særlig understreke at den nye styringsstrukturen ved universitetet baserer seg på et prinsipp om at de valgte personer skal representere alle interessene i en valgkrets, ikke bare det fakultet de er ansatt ved.

Forslag til vedtak:

Universitetsbiblioteket slutter seg i hovedsak til synspunktene i innstillingen og støtter de endringsforslag som er lagt fram. Videre støtter Universitetsbiblioteket flertallinnstillingen i spørsmålet om fakultetsvis vekting av stemmer.

 

16.02.01.

MM/KG

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.