Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 07/2001

  

STRATEGIPLAN FOR UB 2002-2006 – OPPNEVNING AV UTVALG

Saken er utsatt fra forrige møte i UBs råd 14.12. 2000.

 

På rådsmøtet 14.12. 2000 ble det lagt fram forslag om at det skal oppnevnes et utvalg som skal utarbeide forslag til strategiplan for UB for perioden 2002-2006. Det ble også lagt fram forslag til mandat for og til medlemmer i et slikt utvalg.

 

På møtet ble det påpekt at fakultetsrepresentantene bør foreslås av brukerrepresentantene i UBs råd, mens studentrepresentanten bør oppnevnes etter forslag fra Studentrådet. Det ble også foreslått at iallfall ett av medlemmene i utvalget også er medlem i UBs råd. Rådet vedtok på dette grunnlag å utsette saken til neste rådsmøte.

 

Fakultetsrepresentantene i UBs råd foreslår at professor Kåre Lilleholt, Rettsvitenskapelig seksjon, blir medlem i strategiutvalget, og slutter seg ellers til det tidligere utsendte forslag om at førsteamanuensis Jan Oskar Engene, Inst. for sammenlignende politikk, og professor Rune Nilsen, Senter for internasjonal helse, oppnevnes som fakultetsrepresentanter i strategiplanutvalg for UB 

 

Det er pr. i dag ikke kommet forslag på studentrepresentant fra Studentrådet.

 

Det er viktig å få bred deltakelse fra UBs ansatte i strategiplanarbeidet. Det foreslås derfor at et første utkast til ny strategiplan sendes på høring til UBs avdelinger, med sikte på at de skal behandles på personalmøter ved alle UBs avdelinger, slik at alle har muligheter til å komme med innspill/forslag/ideer mv.

 

Forslag til vedtak:

 

Det oppnevnes et strategiplanutvalg ved UB med følgende mandat:

 

Utvalget skal utarbeide forslag til strategiplan for UB for perioden 2002-2006. Utvalget må vurdere om og i hvor stor grad det er aktuelt å benytte gjeldende strategiplan for perioden 1997-2001 som utgangspunkt for den nye strategiplanen for UB for perioden 2002-2006, eller om det bør utarbeides en helt ny plan. Det må tas hensyn til at det for tiden skjer store endringer ikke bare innen bibliotek- og informasjonsforvaltning, men i hele universitetssystemet og i samfunnet for øvrig (endrede rammebetingelser). Stikkordsmessig kan nevnes implementering av elektroniske tjenester, nye læringsmodeller, og nyutvikling innen etter- og videreutdanning/fjernundervisning.

 

Strategiplanutvalget får følgende sammensetning:

  

Kari Garnes, bibliotekdirektør

Leif Magne Iversland, kontorsjef, UBs IT-avdeling

Kate Lønningen, avdelingsbibliotekar, Det juridiske fakultetsbibliotek

Ellen Solvik, universitetsbibliotekar, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis, Inst. for sammenlignende politikk

Kåre Lilleholt, professor, Rettsvitenskapelig seksjon

Rune Nilsen, professor, Senter for internasjonal helse

Studentrepresentant etter forslag fra Studentrådet

 

UBs administrasjon besørger de nødvendige sekretariatsfunksjoner.

 

14.02. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.