Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 06/2001

  

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

 

Utlysing av ledig stilling som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek ble behandlet i UBs råd i møte 25. september 2000.

Stillingene som fakultetsbibliotekar har tidligere vært plassert i en administrativ stillingskode men ble i de lokale lønnsforhandlingene som ble avsluttet 9. desember 2000 omgjort til hhv. universitetsbibliotekar/førstebibliotekar etter kompetanse.

I tråd med forventet utfall av de lokale lønnsforhandlingene høsten 2000 ble den ledige stillingen som fakultetsbibliotekar vedtatt utlyst i kode 1199 universitetsbibliotekar/kode 1200 førstebibliotekar. Kravet til kvalifikasjoner ble imidlertid endret fra ”søkjarar må ha universitetseksamen av høgare grad .....” til ”Søkjarar bør helst ha universitetseksamen av høgare grad .....”. I referatet fra møtet heter det:

Jørn W. Ruud foreslo på møtet at første setning i andre avsnitt i utlysingsteksten endres til: "Søkjarar bør helst ha universitetseksamen av høgare grad eller tilsvarande utdanning." Ved avstemning ble Ruuds endringsforslag vedtatt med 11 mot 1 stemmer.

Vedtak: 

Det utlyses en stilling som avdelingsleder (fakultetsbibliotekar) ved Det psykologiske fakultetsbibliotek. Forslaget til utlysingstekst og stillingsomtale ble vedtatt med ovennevnte endring og nødvendige justeringer som følger av dette, bl.a. når det gjelder lønnsplassering.

Da resultatet fra de lokale lønnsforhandlingene forelå, ble utlysingstekst i tråd med vedtaket i Rådet sendt Personal- og økonomiavdelingen for utlysing. UB fikk deretter henvendelse fra Personal- og økonomiavdelingen som ba om at kvalifikasjonskravene til stillingen ble vurdert på nytt på bakgrunn av at det er åpnet for tilsetting av søkere som ikke har høyere grads eksamen. De peker på at en eventuell tilsetting av søker som ikke har høyere grad vil stri mot det generelle kravet til universitetsbibliotekarstillinger og at det er uheldig å fire på kvalifikasjonskravet til disse lederstillingene som har både faglig og administrativt ansvar. I henhold til gjeldende regler er det ikke aktuelt med tilsetting i stilling som universitetsbibliotekar for slike søkere. De må ved eventuell tilsetting plasseres i en administrativ stillingskode.

Bibliotekdirektøren har vurdert innvendingene fra Personal- og økonomiavdelingen og støtter fullt ut Personal- og økonomiavdelingen sin oppfatning om ikke å fire på kvalifikasjonskravet til disse stillingene. Det er normalt rekrutteringsproblemer i fagområdet til den ledige stillingen, og utlysing med krav om høyere grad kan føre til at det ikke melder seg kvalifiserte søkere. Det kan derfor ta lang tid å besette stillingen hvis den må lyses ut flere ganger. I dette tilfellet har tidsfaktoren likevel liten betydning, da det er etablert tilfredsstillende vikarordning inntil tilsetting skjer.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak:

Den ledige stillingen som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek lyses ut med krav om universitetseksamen av høyere grad.

 

16.02.01.

MM/KG

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.