Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 25.09.2000, KL. 09.00.


 

Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes (forlot møtet etter sak 26)

Det medisinske fakultet:

Anne Elisabeth Ljunggren

Det odontologiske fakultet:

 

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

Bjørn H. Johnsen

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve (forlot møtet etter sak 26)

 

Regina K. Lein

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Torill Myking

Studentrepresentanter:

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Halvor Kongshavn, Nils Skaug, Anna-Brita Stenström, Alf Helge Greaker, Øyvind Neuman

 

Rådet sluttet seg til forslag fra Leiv K. Sydnes om å behandle sakene i følgende rekkefølge:

1.      R 24/2000

2.      R 27/2000

3.      R 26/2000

4.      R 25/2000

5.      R 28/2000

 

R 24/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 24.08. 2000

Referatet fra forrige rådsmøte 24.08. 2000 ble godkjent.

 

R 27/2000.

BUDSJETTFORSLAG 2001 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vedlagt fulgte budsjettforslag 2001 for Universitets­biblio­teket utarbeidet av UBs budsjett­utvalg på grunnlag av innkomne forslag fra UBs avdelinger og på grunnlag av Universitets­direktørens budsjettrundskriv av 23.06. 2000. Forslaget ble drøftet på møte i Samarbeids­utvalget ved UB 19.09. 2000, og på stabsmøte ved UB 21.09. 2000. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på behovet for en reell styrking av litteraturbudsjettet og for videre satsing på elektroniske bibliotektjenester.

Det utsendte budsjettforslaget ble gjennomgått på møtet. Det var enighet om at det i budsjett­forslaget skal sies noe om at UB vil starte arbeid med en systematisk gjennomgang av disponering av stillingsressurser og fremtidig stillingsstruktur ved UB, bl.a. i lys av utvik­lingen på IKT-området.

I tillegg var det enighet om å foreta noen redaksjonelle endringer på en del punkter i budsjett­forslaget.

Vedtak: 

Rådet sluttet seg til det fremlagte budsjettforslag 2001 for Universitetsbiblio­teket med de endringer som fremkom på møtet.

 


R 26/2000.

 

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Inger Johnsen har sagt opp sin stilling som avdelingsleder (fakultetsbibliotekar) ved Det psykologiske fakultetsbibliotek med virkning fra 17. august 2000. Bibliotekdirektøren har vurdert det slik at denne stillingen ikke bør holdes ledig. Som vedlegg til saklisten fulgte forslag til utlysingstekst og stillingsomtale for den ledige stillingen.

Jørn W. Ruud foreslo på møtet at første setning i andre avsnitt i utlysingsteksten endres til:

"Søkjarar bør helst ha universitetseksamen av høgare grad eller tilsvarande utdanning."

Ved avstemning ble Ruuds endringsforslag vedtatt med 11 mot 1 stemmer.

Vedtak: 

Det utlyses en stilling som avdelingsleder (fakultetsbibliotekar) ved Det psykologiske fakultetsbibliotek. Forslaget til utlysingstekst og stillingsomtale ble vedtatt med ovennevnte endring og nødvendige justeringer som følger av dette, bl.a. når det gjelder lønnsplassering.

 

R 25/2000.

ORIENTERINGSSAKER

  a)

Høringsuttalelse fra Universitetsbiblioteket til Mjøsutvalgets innstilling ble tatt til etter­retning. Det ble på møtet opplyst at storparten av UBs høringsuttalelse er innarbeidet i forslaget til høringsuttalelse fra UiB som ble lagt fram på Kollegiemøte 28.09. 2000.

 

  b)

Universitetets investeringsbudsjett for 2000-2001 ble behandlet på Kollegiemøte 07.09. 2000. Det legges opp til at ombyggingsarbeidet ved UBBHF skal starte opp ved årsskiftet 2001/2002. Universitetet har skiftet arkitektfirma for prosjektet. Saksforelegget til Kollegiemøtet er tilgjengelig på URL  http://www.uib.no/dak/saklister/2000/09-07/108.html

 

  c)

Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) i Oslo 22.05. 2000 er tilgjengelig på URL  http://www.ub.uib.no/prosj/nuu/mote2-00/referat2-00.html

 

  d)

Det var møte i Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) i Oslo 14.09. 2000. Det ble her avklart at alle universitetsbibliotekene og bibliotekene ved de vitenskapelige høyskolene fra 1. oktober vil kreve refusjon av de marginale ekspedisjonskostnader for fjernlån av bøker på linje med det som nå gjøres for kopier. En vil også benytte de anbefalte enhetsprisene fra RBT både for lån og kopier (henholdsvis kr. 70,- og kr. 60,-). Nærmere opplysninger fins på URL  http://www.ub.uib.no/felles/om/fjernlendr-2000.html.

Referat fra møtet i NUUB 14.09. 2000 vil bli lagt ut på NUUBs websider når det er klart.

Samme dag var det også et fellesmøte mellom NUUB og Nasjonalbibliotekar Ben Rugaas, der en drøftet saker av felles interesse for Nasjonalbiblioteket og universitetsbibliotekene, som f.eks. oppbygging og drift av depotsamlinger, utbygging av digitalt bibliotek, digitalisering av eldre samlinger, mm.

 

  e)

Universitetsbiblioteket i Bergen har som de første i Norge fått tilgang til alle titlene i databasen JSTOR (i alt 117 titler hovedsakelig innen HF- og SV-fag) fra 1880 til 1995. Tilgangen vil hele tiden bli justert, slik at en til enhver tid har adgang til alle årganger unntatt de siste fem år.

 

R 28/2000.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 15.

 

   17.10. 2000.   KG/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.