Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 24.08.2000, KL. 09.00.


 

Til stede:

Representanter for fakultetene.  
Det historisk-filosofiske fakultet:  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Leiv K. Sydnes
Det medisinske fakultet: Anne Elisabeth Ljunggren
Det odontologiske fakultet: Kristin Klock
Det juridiske fakultet: Kåre Lilleholt
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Arnfinn Seim
Det psykologiske fakultet: Bjørn H. Johnsen

Representanter for Universitetsbiblioteket
.
 
Fakultets- og universitetsbibliotekarer: Solveig Greve
  Halvor Kongshavn
Bibliotekarer: Brita B. Hekland
  Kari Normo
Teknisk/administrativt personale: Bjørn A. Bagge
  Torill Myking

Studentrepresentanter
:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes
Kontorsjef: Marie Morken
Sekretær: Jens Evang Reinton

Forfall:

Nils Skaug, Anna-Brita Stenström, Jørn W. Ruud, Alf Helge Greaker


R 18/2000. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 13.06. 2000

Referatet fra forrige rådsmøte 13.06. 2000 ble godkjent.


R 19/2000.

  ORIENTERINGSSAKER

a)

UBs råd vedtok på møte 13.06. 2000 å innføre en ordning med fakturering av ekspedisjons- kostnader for fjernlån av originaldokumenter (bøker) til andre bibliotek med virkning fra 1. august 2000. I samråd med de andre universitetsbibliotekene vil ordningen tre i kraft med virkning fra 01.10. 2000.

b)

Betaling/ekspedisjonsgebyr for fjernlån fra og til andre bibliotek vil etter henvendelse fra studentene bli tatt opp som orienteringssak på Kollegiemøte 07.09. 2000.

c)

UB vil tegne abonnement på den elektroniske tidsskriftpakken JSTORE, som omfatter tidsskrifter innen humaniora og samfunnsfag. Situasjonen når det gjelder litteraturmidler er for øvrig svært vanskelig, da noen fag (realfag og medisin) allerede har overskredet sine tildelinger for 2000, og det samlet sett er svært lite litteraturmidler igjen.

d)

Kari Garnes og Leiv K. Sydnes deltok på møte med Riksbibliotekaren hos Universitetsdirektøren 20.06. 2000. Av saker som ble drøftet nevnes særskilt spørsmålet om fremtidig oppbevaring/ lagring av elektroniske dokumenter og behovet for nasjonal samordning på dette området.


R 20/2000.   MØTEPLAN FOR UBs RÅD HØSTEN 2000

Rådet vedtok følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd i den gjenværende del av høstsemesteret 2000:

    Mandag 25. september 2000, kl. 13.30
    Torsdag 14. desember 2000, kl. 09.00


R 21/2000.   MJØSUTVALGETS INNSTILLING - HØRINGSUTTALELSE FRA UB

Universitetsbiblioteket har fått til høring Mjøsutvalgets innstilling "Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge" og forslag til høringsuttalelse fra Universitetet i Bergen fra en arbeidsgruppe ledet av professor Jan Fr. Bernt. Forslag til høringsuttalelse fra UB fra Kari Garnes var sendt ut før møtet.

Til møtet forelå det et utkast til høringsuttalelse, som eventuelt kan innarbeides i Universitetets høringsuttalelse. Leiv K. Sydnes gikk inn for at UB bare leverer én ganske kort høringsuttalelse (ca. 1 side). Utkast til en slik høringsuttalelse ble delt ut på møtet. I diskusjonen på møtet ble det bl.a. påpekt at det står mye godt og fornuftig om biblitoek og bibliotektjenester i Mjøsutvalgets innstilling, men at det er et slående misforhold mellom de gode forslagene og planene fra Mjøsutvalget for den videre utvikling av bibiotektjenester på den ene siden og de økonomiske rammebetingelser biblioteksektoren har måttet forholde seg til de senere årene på den andre siden. Det var på møtet enighet om å lage én ganske kort høringsuttalelse fra UB, og at denne først og fremst skal omtale de delene av innstillingen som omhandler bibliotek og bibliotektjenester (kap. 6 og 16).

Vedtak:
Rådets leder og bibliotekdirektøren fikk fullmakt til å utarbeide en høringsuttalelse fra UB om Mjøsutvalgets innstilling på grunnlag av forslagene fra Kari Garnes og Leiv K. Sydnes og på grunnlag av de synspunkter som fremkom under diskusjonen på møtet.


R 22/2000.   FORSLAG TIL NYE REGLER FOR STYRINGSORGANER VED UB

Saken var utsatt fra forrige rådsmøte, bl.a. for at personalgruppene ved UB skulle få tid til å diskutere saken. Til forrige rådsmøte var det sendt ut et revidert forslag til nye regler for styringsorganer ved UB, der bl.a. Universitetsdirektørens endringer var innarbeidet.

På møtet ble det fremmet følgende endringsforslag:

I § 4. Størrelse og sammensetning:

Dersom Kollegiet vedtar at studentene skal ha to representanter i UBs styre, ble det foreslått at styret skal få ni medlemmer, med følgende sammensetning: fire representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene, tre representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket, to representanter for studentene. Universitetsbiblioteket regnes i denne forbindelse som to valgkretser (foreslått av Greve). Normo støttet forslaget om tre representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket, men gikk inn for at disse likevel skal velges i én valgkrets.

Styret får den foreslåtte størrelse og sammensetning, dvs. sju medlemmer med varamedlemmer, men i tillegg oppnevnes det én observatør uten stemmerett fra studentene (foreslått av Sydnes).

Som subsidiært forslag til størrelse og sammensetning dersom Kollegiet vedtar at studentene skal ha to representanter i UBs styre, ble det foreslått at styret skal få åtte medlemmer, med følgende sammensetning: fire representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene, to representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket, to representanter for studentene (foreslått av Lilleholt).

Kollegiet oppnevner både styrets leder og nestleder, som begge skal komme fra gruppen av vitenskapelig personale ved fakultetene.

I § 6. Møtevirksomhet: Det innkalles til møter med minst fem virkedagers varsel.

I § 10. Avstemninger: Det ble foreslått at denne paragrafen forenkles og får følgende ordlyd: Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

For øvrig sluttet rådet inn seg til det utsendte forslag til nye regler for styringsorganer ved UB

Vedtak:

Rådet vedtok følgende endringer i det utsendte forslag til nye regler for styringsorganer ved UB:

I § 4. Størrelse og sammensetning:

Rådet vedtok som sitt primære forslag at Styret skal få den foreslåtte størrelse og sammensetning, dvs. sju medlemmer med varamedlemmer, men at det i tillegg skal oppnevnes én observatør uten stemmerett fra studentene (enstemmig).

Dersom Kollegiet likevel vedtar at studentene skal ha to representanter i UBs styre, vedtok rådet som sitt subsidiære forslag at styret skal få åtte medlemmer, med følgende sammensetning: fire representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene, to representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket, og to representanter for studentene (enstemmig).

Universitetsbiblioteket skal i denne forbindelse regnes som én valgkrets (vedtatt med 12 mot 1 stemmer).

Kollegiet oppnevner styrets leder og nestleder, som skal komme fra gruppen av vitenskapelig personale ved fakultetene (enstemmig).

I § 6. Møtevirksomhet: Det innkalles til møter med minst fem virkedagers varsel (enstemmig).

§ 10. Avstemninger får følgende ordlyd: Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende (enstemmig).

Rådet vedtok å anbefale at Det akademiske kollegium vedtar "Regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket" i samsvar med det utsendte forslag med ovvennevnte endringer.

Rådet vedtok å anbefale at reglene trer i kraft med virkning fra 1. januar 2001. Som overgangsregel anbefales det at Styret som blir oppnevnt fra denne dato skal ha en funksjonstid på fire år.

 

R 23/2000.
  EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 10.30.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.