Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 13.06.2000, KL. 12.30.


Til stede:

Representanter for fakultetene.  
Det historisk-filosofiske fakultet: Gjert Kristoffersen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Leiv K. Sydnes
Det medisinske fakultet: Anne Elisabeth Ljunggren
Det odontologiske fakultet:  
Det juridiske fakultet: Kåre Lilleholt
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Arnfinn Seim
Det psykologiske fakultet:  
Representanter for Universitetsbiblioteket.  
Fakultets- og universitetsbibliotekarer: Solveig Greve
  Regina Küfner Lein
Bibliotekarer: Brita B. Hekland
  Kari Normo
Teknisk/administrativt personale: Torill Myking
  Leif Magne Iversland
Studentrepresentanter: Øyvind Neuman
Bibliotekdirektør: Kari Garnes
Kontorsjef: Marie Morken
Sekretær: Jens Evang Reinton
Forfall: Halvor Kongshavn, Jørn W. Ruud, Bjørn A. Bagge, Alf Helge Greaker
Ikke møtt: Nils Skaug, Bjørn H. Johnsen


R 13/2000. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 04.04. 2000

Referatet fra forrige rådsmøte 04.04. 2000 ble godkjent.


R 14/2000. ORIENTERINGSSAKER

a)

Førsteamanuensis Vibeke Erichsen har bedt seg fritatt fra vervet som medlem i Universitetsbibliotekets råd. I samsvar med forslag fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet har Kollegiet oppnevnt amanuensis Arnfinn Seim som medlem og førsteamanuensis John Erik Fossum som varamedlem i UBs råd for resten av perioden fram til 31.12. 2001.

b)

Det ble holdt møte mellom UB og IT-avdelingen ved UiB 11.05. 2000, med 2 deltakere fra IT-avdelingen og 5 deltakere fra UB. Referat fra møtet vil bli lagt ut på UBs websider når det er klart.

c)

Det var møte i Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) i Oslo 22.05. 2000. Fra UiB deltok Hilde Hvidsten Bretvin, Kari Garnes og Jostein Helland Hauge (sekretær). Referat fra møtet vil bli lagt ut på UBs websider når det er klart.

d)

Det ble holdt statusmøte mellom BIBSYS og UB 29.05. 2000, med 2 deltakere fra BIBSYS og 14 deltakere fra UB. BIBSYS har fått nytt styre med Ragnar Fagereng som leder.


R 15/2000. BETALING/EKSPEDISJONSGEBYR FOR FJERNLÅN TIL ANDRE BIBLIOTEK

Bibliotekrådet ved Universitetet i Oslo har vedtatt "at UBO, i samarbeid med de andre universitetsbibliotekene, etablerer en betalingsordning for fjernlån [av originaldokumenter] på linje med den for artikkelkopier, og at ordningen knyttes til BIBSYS. Ordningen gjennomføres fra 1. august 2000." Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) sluttet seg på møte 22.05. 2000 til forslaget fra UB Oslo om å sette i verk en ordning med fakturering av ekspedisjonskostnader for fjernlån av bøker med virkning fra august 2000.

På denne bakgrunn foreslo Bibliotekdirektøren i sitt saksforelegg at UB Bergen innfører en ordning med ekspedisjonsgebyr for fjernlån av originaldokumenter (bøker) til andre bibliotek/ eksterne brukere fra 1. august 2000, og at UBB benytter Riksbibliotektjenestens anbefalte enhetspriser både for fjernlån av originaldokumenter og for fjernlån i form av kopier av tidsskriftartikler mv.

Kari Normo gikk på møtet inn for at det ikke skal faktureres for ekspedisjonskostnader til andre bibliotek, begrunnet bl.a. med de problemer det vil påføre alle bibliotek som betjener fjernundervisningsstudenter ved UiB. Sentrale organer i norsk bibliotekvesen arbeider nå aktivt mot departementet for å få til en kompensasjonsordning til de bibliotek som er netto ytere i et fjernlånssamarbeid.

Brita B. Hekland gikk inn for at UBB i første omgang bare skal ta betaling fra de bibliotekene som krever betaling fra oss. Regina Küfner Lein foreslo en tilføyelse i pkt. 1 i forslaget til vedtak, slik at dette ville lyde:

  1. UB Bergen innfører som hovedregel en ordning med fakturering av ekspedisjonskostnader for fjernlån av originaldokumenter (bøker) til andre bibliotek med virkning fra 1. august 2000.

Leif Magne Iversland foreslo en endring og en tilføyelse i pkt. 2 i forslaget til vedtak, slik at dette ville lyde:

  1. UB Bergen benytter som hovedregel RBTs anbefalte enhetspriser for marginale ekspedisjonskostnader for fjernlån/fjernlånskopier til andre bibliotek i 2000 og 2001, dvs.

kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument

kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi

Dersom andre bibliotek benytter høyere satser enn RBTs anbefalte enhetspriser, vil UBB benytte samme priser overfor disse bibliotekene.

Bibliotekdirektøren sluttet seg til endringsforslaget fra Iversland. Det ble stemt over Bibliotekdirektørens forslag med de endringer/tilføyelser som ble foreslått av Leif Magne Iversland. Ved avstemning ble dette forslaget vedtatt med 7 mot 5 stemmer.

Rådet fatter med 7 mot 5 stemmer følgende vedtak:

  1. UB Bergen innfører en ordning med fakturering av ekspedisjonskostnader for fjernlån av originaldokumenter (bøker) til andre bibliotek med virkning fra 1. august 2000.
  2. UB Bergen benytter som hovedregel RBTs anbefalte enhetspriser for marginale ekspedisjonskostnader for fjernlån/fjernlånskopier til andre bibliotek i 2000 og 2001, dvs.

kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument

kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi

Dersom andre bibliotek benytter høyere satser enn RBTs anbefalte enhetspriser, vil UBB benytte samme priser overfor disse bibliotekene.


R 16/2000. FORSLAG TIL NYE REGLER FOR STYRINGSORGAN VED UB

Universitetsbiblioteket har fått til høring fra Universitetsdirektøren forslag til endringer i reglene for styringsorganer ved UB, på grunnlag av et tidligere innsendt forslag fra Leiv K. Sydnes og Kari Garnes. Forslaget har vært til høring ved fakultetene og i Studentrådet. På grunnlag av forslaget fra Kari Garnes/Leiv K. Sydnes og de innkomne høringsuttalelsene fremmet Universitetsdirektøren et forslag om nye regler for styringsorgan ved UB til Kollegiemøte 11.05. 2000. Saken ble imidlertid trukket fra dette møtet, og Universitetsdirektøren har i brev av 15.05. 2000 bedt om at saken behandles i UBs organer, før den forelegges organisasjonene og til slutt legges fram for Kollegiet til avgjørelse. Saken ble drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 09.06. 2000.

På dette grunnlag forelå det til rådsmøtet et forslag til nye regler for styringsorgan ved UB som i det alt vesentlige var i samsvar med det forslaget Universitetsdirektøren hadde utarbeidet til Kollegiemøtet 11.05. 2000.

Solveig Greve foreslo på møtet at saken ble utsatt til neste rådsmøte, med den begrunnelse at gruppen av universitets- og fakultetsbibliotekarer ikke hadde hatt anledning til å holde møte for å drøfte saken. Rådet sluttet seg enstemmig til dette forslaget.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i UBs råd.


R 17/2000. EVENTUELT

a)

Neste møte i UBs råd ble fastsatt til torsdag 24.08. 2000, kl. 09.00.

b)

Gjert Kristoffersen opplyste at han skal ha forskningstermin høsten 2000/våren 2001, og at det derfor må oppnevnes ny representant for ham i denne perioden.

c)

Leiv K. Sydnes ønsket rådsmedlemmene god sommer.

 

 

Møtet ble hevet kl. 13.30.

 

 

27.06. 2000. Kari Garnes/JER.

 


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 27.06. 2000.