Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 04.04.2000, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

Gjert Kristoffersen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes

Det medisinske fakultet:

Anne Elisabeth Ljunggren/Thor Thorsen

Det odontologiske fakultet:

Det juridiske fakultet:

Tine Eidsvaag

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Kari Normo

Teknisk/administrativt personale:

Torill Myking

 

Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Alf Helge Greaker
Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Nils Skaug, Kåre Lilleholt, Bjørn H. Johnsen, Jørn W. Ruud, Bjørn A. Bagge.

 

R 09/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 25.01. 2000

Referatet fra forrige rådsmøte 25.01. 2000 ble godkjent.

 

R 10/2000.

ORIENTERINGSSAKER

   a)


Brev fra Informasjonsavdelingen om overføring av 1 stilling til IT-avdelingen og 1 stilling til UB i forbindelse med ELINE. ble tatt til etterretning. Det vil bli gjennomført forhandlinger med stillingsinnehaveren om organiseringen av hennes stilling/arbeid ved UB.

  b)


UB har fått innstillingen Bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsstudiet ved Høgskolen i Bergen til høring, med høringsfrist 05.05. 2000.

  c)


Forslag fra Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) til Strategiplattform for universitetsbibliotekene og de vitenskapelige høgskolebibliotekene ble tatt til etterretning.

d) Arnfinn Seim opplyste at Vibecke Erichsen har trukket seg som representant for Det samfunnsvitenskapelige fakultet i UBs råd. Fakultetet vil oppnevne en ny representant/ vararepresentant.

e) Kari Garnes opplyste at det er store plassproblemer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Hun har sammen med rådets leder vært på befaring og diskutert problemene og mulige løsninger med avdelingen. Det er ikke plass til ny tilvekst uten at det flyttes ut tilsvarende mye av eksisterende litteratur. Det er usikkert når det vil bli mulig å få gjennomført den planlagte arealutvidelse ved denne avdelingen. Saken vil bli tatt opp med Det samfunnsvitenskapelige fakultet og med Universitetsdirektøren.

f) Avdeling for forskningsdokumentasjon arrangerte et nasjonalt arbeidsmøte om elektronisk publisering i Bergen 03.-04.04. 2000.

g) Kari Garnes deltok på møte i BIBSYS råd i Mo i Rana 29.-30.03. 2000. Blant sakene som ble behandlet på møtet var innføring av et felles avregnings- og faktureringssystem for fjernlån i BIBSYS. Systemet vil etter planen bli satt i prøvedrift 10.04. 2000. Også lisensavtaler for elektroniske tidsskrifter ble drøftet på møtet.

h) Universitetsbiblioteket i Oslo ønsker å få etablert en betalingsordning for fjernlån av bøker.

i) Universitetsdirektøren har sendt forslag om endringer i reglene for styringsorganer ved UB til høring til fakultetene, Personal- og økonomiavdelingen og Studentrådet, med høringsfrist 3. mars 2000. De ansatte ved UB vil kunne fremme sitt syn gjennom sine organisasjoner.

j) Rådets leder har hatt forberedende møter med prorektor Sigmund Grønmo og ass. univ.dir. Sverre Spildo med tanke på UBs budsjettsituasjon neste år.

k) Fire av de største avisene i Norge gjennomførte høsten 1999 en spørreundersøkelse om studentenes tilfredshet med studietilbudene, inkl. bibliotektilbudene, ved universitetene og en rekke høyskoler i Norge. Universitetet i Bergen kommer for de fleste fags vedkommende relativt dårlig ut, også når det gjelder bibliotektilbudene. Leiv Sydnes mente undersøkelsen viser at det er et klart behov for en styrking av UB ved UiB. En sammenstilling av resultatene fra undersøkelsen når det gjelder bibliotektilbudene ved de fire universitetene følger som vedlegg til dette referatet. Undersøkelsen er ellers tilgjengelig på web-adressen http://www.studmag.com/R 11/2000.


ENHETSPRISER FOR KOPITJENESTER FOR INTERNE BRUKERE VED UB

Et utvalg ble oppnevnt av bibliotekdirektøren 21.06.99 for å legge fram et forslag til mest mulig enhetlig praksis og priser for levering og salg av kopier til interne brukere ved UB. Det var ønskelig å komme fram til enhetspriser for kopier for hele Universitetet. Utvalgets medlemmer har vært Brita B. Hekland, Med. fak.bibl., Marit Kullerud, Mat.-nat. fak.bibl., Jørn W. Ruud, Jur. fak.bibl., og Jens E. Reinton, Adm. Utvalget leverte 29.11.1999 en innstilling, som inneholdt dels enstemmige forslag, og dels flertalls- og mindretallsforslag.

Innstillingen ble lagt fram for UBs råd 25.01.2000, men rådet vedtok da å utsette saken til neste møte. Etter dette har Bibliotekdirektøren bedt fakultetsbibliotekarene komme med kommentarer/innspill til innstillingen. Hun har også innhentet oppdaterte opplysninger fra en del andre bibliotek. De kommentarene/innspillene som er kommet fra UBs avdelinger, er ikke entydige. Til rådsmøtet 04.04. 2000 hadde Bibliotekdirektøren utarbeidet et revidert saksforelegg og forslag til vedtak i seks punkter. Forslagene gikk ut på at det som hovedregel skal tas betaling fra interne brukere ved UiB for kopier i stedet for lån av materiale fra UBs samlinger, og også for innlån til interne brukere ved UiB fra andre bibliotek i form av kopier av tidsskriftartikler mv. Det ble også foreslått at det skal være felles praksis og felles priser ved alle UBs avdelinger for kopier. Det er meningen at prisene skal baseres på selvkost.

På møtet foreslo Alf Helge Greaker at pkt. 2 i Bibliotekdirektørens forslag strykes.

Kari Normo mener at UBB må jobbe mot at fakultetene betaler for kopiering til ansatte og studenter. Privat kopiering bør betales for med kopikort.

Leiv Sydnes foreslo at Bibliotekdirektørens forslag ble forkortet og forenklet, slik at det lød:

  1. Det kreves som hovedregel betaling fra UBs brukere for kopiering.
  2. Det kreves som hovedregel betaling for utskrifter fra Internett mv. på bibliotekets skrivere for publikum. Utskrifter fra bibliotekets egne kataloger er gratis.
  3. Det kreves som hovedregel betaling fra interne brukere ved UiB for innlån fra andre bibliotek i form av kopier av tidsskriftartikler mv. Betalingsordning/prissetting utredes nærmere, bl.a. i lys av at det arbeides med å få til et felles fakturerings- og avregningssystem i BIBSYS bl.a. for denne typen lånetransaksjoner.
  4. Prisfastsetting for og gjennomføringen av de forskjellige kopitjenester og innlånstjenester utredes separat.

Også Halvor Kongshavn fremmet på møtet alternative forslag til vedtak, men disse ble trukket etter at Sydnes hadde fremmet sitt forslag.

Kari Garnes trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak.

Rådet vedtok med 7 mot 6 stemmer å slutte seg til det reviderte forslaget fra Leiv Sydnes, og fattet følgende vedtak:

  1. Det kreves som hovedregel betaling fra UBs brukere for kopiering.
  2. Det kreves som hovedregel betaling for utskrifter fra Internett mv. på bibliotekets skrivere for publikum. Utskrifter fra bibliotekets egne kataloger er gratis.
  3. Det kreves som hovedregel betaling fra interne brukere ved UiB for innlån fra andre bibliotek i form av kopier av tidsskriftartikler mv. Betalingsordning/prissetting utredes nærmere, bl.a. i lys av at det arbeides med å få til et felles fakturerings- og avregningssystem i BIBSYS bl.a. for denne typen lånetransaksjoner.
  4. Prisfastsetting for og gjennomføringen av de forskjellige kopitjenester og innlånstjenester utredes separat.R 12/2000.

EVENTUELT

 

  a)


Neste møte i UBs råd, som tidligere er fastsatt til 06.06. 2000, utsettes til tirsdag 13.06. 2000, kl. 12.30.

 

Møtet ble hevet kl. 11.30.

 

   26.04. 2000.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.