Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 25.01.2000, KL. 12.30.


Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

Gjert Kristoffersen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes (forlot møtet etter sak 26)

Det medisinske fakultet:

Thor Thorsen

Det odontologiske fakultet:

Nils Skaug

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

Bjørn H. Johnsen

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Torill Myking

Studentrepresentanter:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken, fra sak 05/2000

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren, Vibecke Erichsen, Alf Helge Greaker, 

 

R 01/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 14.12. 1999

Referatet fra forrige rådsmøte 14.12. 1999 ble godkjent.

 

R 02/2000.

ORIENTERINGSSAKER

   a)


Følgende er oppnevnt som studentrepresentanter i UBs råd for 2000:

Faste representanter: 

Vararepresentanter:

Øyvind Neuman
Alf Helge Greaker
Raymond M. Kristiansen

 

  b)I henhold til regnskapsoversikt fra Økonomiavdelingen ved UiB vil UB få en overskridelse på sitt totalbudsjett i 1999 på ca. kr. 220.000.

 

  c)

 

Innføring av ny sykepengeordning ved UiB medfører at fakultetenes og avdelingenes lønnsbudsjetter vil bli redusert med 1,88 % i 2000. For UB vil dette utgjøre kr. 548.000. På grunnlag av innsendte krav vil enhetene få refusert sykepenger ved sykefravær utover 16 dager. Dette innebærer en ytterligere innsparing på UBs lønnsbudsjett, med mindre en kommer opp i et refusjonsberettiget sykefravær på mer enn kr. 548.000, dvs. mer enn to årsverk, i 2000.R 03/2000.

VALG AV STUDENTREPRESENTANT TIL UBs STYRE

Etter forslag fra Studentrådet ble følgende valgt som studentrepresentant(er) i Universitetsbibliotekets styre:

            Fast representant:         Alf Helge Greaker
            Vararepresentant:         Øyvind Neuman

 


R
04/2000.

 

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/ FAGOMRÅDER 2000

Universitetsbibliotekets råd vedtok på møte 14.12.1999 (sak R 32/1999) hovedfordeling av bevilgninger til UB i 2000, herunder også hovedfordeling av litteraturmidler 2000. Til bokkonto totalt ble det satt av kr. 19.300.000. Beløpet ble fordelt med kr. 17.200.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding, og kr. 2.100.000 til andre utgifter som dekkes av litteraturmidler (mikrofilm av aviser, byttemateriale, billedsamling, mv.).

Bibliotekdirektøren foreslo i sitt saksforelegg at beløpet på kr. 17.200.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding skulle fordeles med kr. 400.000 til UBB (ikke fakultetsfordelt litteratur), kr. 400.000 i forlodds avsetning til nye fag mv. i 2000, herav kr. 50.000 til EDC og kr. 350.000 til elektroniske tidsskrifter, samt kr. 16.400.000 til fakultetene i henhold til kriterier for fordeling av UBs bevilgning til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter, vedtatt av UBs råd 19.02.1998.

På møtet ble det fremmet følgende endringsforslag:

Halvor Kongshavn og Solveig Greve foreslo at det settes av kr. 600.000 til UBB + elektroniske tidsskrifter, og kr. 80.000 til EDC, og at differansen mellom dette og Bibliotekdirektørens forslag (kr. 120.000) fordeles til fag/fakulteter etter de vanlige kriteriene for slik fordeling.

Leiv Sydnes foreslo at det settes av kr. 700.000 til UBB + elektroniske tidsskrifter, og kr. 50.000 til EDC, og at differansen mellom hans og Bibliotekdirektørens forslag (kr. 50.000) fordeles til medisin.

Ved avstemning ble Bibliotekdirektørens forslag om å sette av i alt kr. 800.000 til UBB + forlodds til elektroniske tidsskrifter og EDC vedtatt med 8 mot 6 stemmer. Forslaget om å sette av kr. 50.000 til EDC ble vedtatt med 10 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Av det tildelte beløp på kr. 17.200.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding ved UB i 2000 fordeles kr. 400.000 til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur), og kr. 400.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, herav 50.000 til EU-dokumentasjonssenter, og 350.000 til elektroniske tidsskrifter.

Bibliotekdirektøren foreslo i sitt saksforelegg at kr. 16.400.000 skulle fordeles til fag/fakulteter i henhold til kriterier for fordeling av UBs bevilgning til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter, vedtatt av UBs råd 19.02.1998.

På møtet ble det fremmet følgende endringsforslag:

Gjert Kristoffersen foreslo at det trekkes ut et beløp på f.eks. 1 mill kr. av tildelingen til bøker, tidsskrifter og innbinding, og at dette beløpet fordeles til fag/fakulteter etter endret fordelingsnøkkel, der prisfaktoren gis større vekt enn den har i den tidligere vedtatte fordelingsnøkkelen.

Leiv Sydnes foreslo at tildelingene til HF reduseres med kr. 63.435, til SV med kr. 52.878 og til psykologi med kr. 10.659, og at summen av disse beløp, kr. 126.972, tildeles medisin. Forslaget ble begrunnet med at Kollegiets vedtak om styrking av UB hovedsakelig var basert på høy prisstigning på tidsskrifter.

Ved avstemning ble forslaget fra Kristoffersen forkastet med 2 mot 12 stemmer. Forslaget fra Sydnes ble vedtatt med 11 mot 3 stemmer.

Vedtak:

Litteraturmidlene til fag/fakulteter fordeles som følger i 2000:

Fak.

Fordeling 1999 Beløp

Fordeling 1999 Prosent

Fordeling 2000

Fordeling 2000 i %

HF

2 242 392

14,83

2 350 000

14,72

MN

6 047 571

40,01

6 555 617

39,97

MED

2 778 686

18,38

3 006 092

17,56

OD

431 025

2,85

447 787

2,73

SV

2 081 198

13,77

2 250 000

14,04

JUS

679 356

4,49

740 504

4,52

PSY

856 272

5,66

1 050 000

6,47

SUM

15 116 500

100,00

16 400 000

100,00


I vedtaket er det tatt hensyn til at Kollegiets vedtak om styrking av UB hovedsakelig var begrunnet med høy prisstigning på tidsskrifter.
R
05/2000.

 

SØKNAD OM FAGLIG PERMISJON - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR MAYA THEE

Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om faglig permisjon i tre måneder 15.09. - 15.12. 2000, med sikte på å oppholde seg ved University of Washington, Seattle, for å arbeide videre med prosjektet "The Web of Canadian Literary Canon in English and More", som er en database (lenkesamling/ "emneportal") for stoff om engelskspråklig kanadisk litteratur på Internett. Hun har søkt om å få delta i utvekslingsprogrammet med University of Washington (UoW) i 2000. Søknaden er ikke anbefalt av UB, og i brev fra Internasjonalt kontor av 20.12.99 er det opplyst at hennes søknad om stipend til University of Washington ikke vil bli fremmet for år 2000.

Vedtak:

Søknad fra universitetsbibliotekar Maya Thee om faglig permisjon i tre måneder 15.09. - 15.12. 2000 for å videreføre arbeid med prosjektet "The Web of Canadian Literary Canon in English and More" innvilges ikke.

 

R 06/2000.

 

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR MAYA THEE

 Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2000/2001 til å videreføre arbeid med prosjektet "The Web of Canadian Literary Canon in English and More" Som vedlegg til søknaden fulgte bl.a. utskrift av hovedinnholdet på de aktuelle websidene. Søknaden er antatt å gjelde for høstsemesteret 2000 og vårsemesteret 2001.

Søknaden er anbefalt av fakultetsbibliotekar Astrid Utne.

Vedtak:

Maya Thee innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden H2000/V2001 for å arbeide med prosjektet "The Web of Canadian Literary Canon in English and More", forutsatt tilfredsstillende rapportering av tidligere avsluttede prosjekter. Prosjektarbeidet må organiseres slik at hun i hele permisjonsperioden kan utføre sine øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, bl.a. i form av faste vakter. Tidspunktene for permisjonen må avtales med fakultetsbibliotekar Astrid Utne.R
07/2000.

 

RETNINGSLINJER/ENHETSPRISER FOR KOPITJENESTER FOR INTERNE BRUKERE VED UB

 Rådet vedtok å utsette saken til neste rådsmøte.

 

R 08/2000.

EVENTUELT

 

  a)


Halvor Kongshavn ba om informasjon i forbindelse med at han har fått kopi av et høringsbrev fra Universitetsdirektøren til fakultetene mv. ang. forslag fra Leiv Sydnes og Kari Garnes om endringer i reglene for UBs styringsorganer. Bibliotekdirektøren opplyste at det er Universitetsdirektøren som har bedt henne og leder for UBs råd om å utarbeide et slikt forslag.

  b)


Gjert Kristoffersen ba om at situasjonen for EDC tas opp på bredt grunnlag, både når det gjelder plassering og tildeling av litteraturmidler mv.

 

Møtet ble hevet kl. 14.50.

 

   10.02. 2000.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.