Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 14.12. 2000

SAK R 35/2000

 

PRISER FOR (KOPI)TJENESTER FOR INTERNE BRUKERE VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN

 

Spørsmålet om innføring av enhetspriser for kopitjenester for interne brukere ved Universitetsbiblioteket i Bergen (studenter og ansatte ved UiB) ble behandlet på møte i Universitetsbibliotekets råd 04.04. 2000.

 

Rådet fattet med 7 mot 6 stemmer følgende vedtak:

1)      Det kreves som hovedregel betaling fra UBs brukere for kopiering.

2)      Det kreves som hovedregel betaling for utskrifter fra Internett mv. på bibliotekets skrivere for publikum. Utskrifter fra bibliotekets egne kataloger er gratis.

3)      Det kreves som hovedregel betaling fra interne brukere ved UiB for innlån fra andre bibliotek i form av kopier av tidsskriftartikler mv. Betalingsordning/prissetting utredes nærmere, bl.a. i lys av at det arbeides med å få til et felles fakturerings- og avregningssystem i BIBSYS bl.a. for denne typen lånetransaksjoner.

4)      Prisfastsetting for og gjennomføringen av de forskjellige kopitjenester og innlånstjenester utredes separat.

På møtet var det enighet om at det skal være felles praksis og felles priser for slike tjenester ved alle UBs avdelinger. Det ble forutsatt at prisene skal baseres på selvkost. 

Spørsmålet om betaling/ekspedisjonsgebyr for fjernlån til/fra andre bibliotek ble lagt fram som orienteringssak på møte i Det akademiske kollegium 07.09. 2000.

Nedenfor følger forslag til hvordan disse vedtakene skal følges opp i praksis. Ettersom en del av disse forslagene berører fakultetene/instituttene og studentene, har de vært sendt på høring til fakultetene og Studentrådet med merknadsfrist 8. desember 2000. Innen merknadsfristen var det bare kommet svar fra ett av fakultetene, Det medisinske fakultet, som ikke hadde merknader til forslaget til betalingsordning for brukere ved fakultetene. 

Det foreslås at betaling for kopier fra egne samlinger baseres mest mulig på bruk av kopikort, som kan kjøpes i skranken eller i automater i UBs utlånsavdelinger. Også fakulteter/institutter kan kjøpe kopikort til bruk for sine ansatte. For å få best mulig kontroll med pengestrømmen tas det sikte på å anskaffe kassaapparater ved (de store) utlånsavdelingene.

Når det gjelder fjernlån/innlån, blir fakturerings- og avregnings­systemet i BIBSYS tatt i bruk fra 1. januar 2001. Her er det fastsatt en enhetspris for fjernlån i form av (artikkel)kopier mellom BIBSYS-bibliotek på kr. 60,-. UBB vil benytte samme beløp i forhold til sluttbruker. Dette er som hovedregel også tilfelle ved de andre universitetsbibliotekene, bortsett fra ved UB i Trondheim, der prisen for tiden er kr. 75,-. De to største universitetsbibliotekene, UB i Oslo og UB i Trondheim, tar dessuten høyere pris for innlånte (artikkel)kopier fra utenlandske enn fra norske/nordiske bibliotek (kr. 100,- i stedet for kr. 60,- eller 75,-).

Når det gjelder innlån av originaldokumenter (bøker), er det vedtatt at dette inntil videre skal være gratis for sluttbrukere ved UBB, selv om biblioteket selv i en del tilfeller må betale for denne tjenesten. Dette er også hovedregelen ved de andre universitetsbibliotekene, men likevel med enkelte unntak: UBO tar kr. 100,- for innlån av bøker fra utenlandske bibliotek (utenom Norden), mens UBiT tar kr. 135,- for innlån av bøker til ansatte fra utenlandske bibliotek utenom Norden. For øvrig er innlån av originaldokumenter gratis for interne brukere ved disse bibliotekene.

I det nye fakturerings- og avregningssystemet i BIBSYS er det mulig å registrere om innlån i form av kopier skal betales av den som bestiller innlånet eller av en annen, f.eks. et institutt som skal betale for sine ansatte. Vi regner med at dette vil være aktuelt i svært mange tilfeller. For å få til en ordning som er mest mulig tids- og arbeidsbesparende for alle parter foreslås følgende ordning: Alle institutter/enheter tildeles et eget låntaker-ID (LTID) i BIBSYS. Ved bestilling av innlån i form av kopier må bestiller alltid oppgi eget LTID. Dersom utgiftene til innlånet skal dekkes av det instituttet der bestilleren er ansatt, må instituttets (betalers) LTID oppgis i tillegg (dette må være avklart mellom den enkelte og vedkommendes institutt). UB vil så med passende mellomrom kunne ta ut fakturagrunnlag fra fakturerings- og avregningssystemet i BIBSYS, og sende samlefakturaer til de aktuelle enhetene, f.eks. to ganger i året. Det medisinske fakultet yter kr. 44.800 pr. år for å dekke utgifter til kopier fra UB for sine ansatte. Dersom det blir enighet om et opplegg à la det som er skissert ovenfor, vil disse midlene bli tilbakeført til Det medisinske fakultet.

Alternativene til en slik ordning som er foreslått ovenfor, ville enten være å kreve kontant betaling av den enkelte låner ved utlevering av innlånskopier, eller å sende ut (samle)fakturaer til den enkelte låner. I begge tilfeller ville det dreie seg om svært urasjonelle måter å gjøre det på, ettersom vi regner med at en stor del av disse utgiftene i alle tilfeller skal betales av instituttene/enhetene. Det første alternativet ville dessuten føre til en sterk økning i kontantstrømmen, noe som i seg selv er uheldig, og det andre alternativet ville føre til en sterk økning i antall fakturaer og dermed i arbeidet med fakturabehandling både for UB, for instituttene/fakultetene og for Økonomiavdelingen sentralt ved universitetet. UB har derfor overfor fakultetene/enhetene sterkt anbefalt at en benytter opplegget som er foreslått i forrige avsnitt.

UB har lenge hatt problemer med en del (noen få) lånere som ikke leverer tilbake utlånt litteratur når lånetiden er utløpt eller når litteraturen innkalles fordi ny låner venter. I alvorlige tilfeller nektes slike lånere videre lån ved UBB. Dette kalles at en låner får en ”stoppkommentar”. For å få redusert dette problemet mest mulig har UBB vedtatt å innføre et eget gebyr på kr. 100,- for fjerning av stoppkommentar, som legges inn på lånere ved tredje gangs purring.

Minsteprisen for erstatning for tapt litteratur har gjennom mange år vært kr. 500,-, som skal dekke bokens gjenskaffelsesverdi + kr. 250 i omkostninger for biblioteket. Det er ofte svært vanskelig og ressurskrevende å gjenskaffe eldre litteratur, og i noen tilfeller er det umulig. For å holde tritt med prisutviklingen er minsteprisen for erstatning for tapt litteratur nå økt til kr. 700,-.

 

Forslag til vedtak:

1.      Det benyttes følgende priser for kopitjenester/innlånstjenester og for andre tjenester for interne brukere ved UBB med virkning fra 01.01. 2001.

Lån fra egne samlinger:

Gratis

Kopier/utskrifter av materiale fra egne samlinger

Kopier tatt ved hjelp av kopikort:

kr. 10,- for 10 kopier

 

kr. 100,- for 150 kopier

Kopier sendt pr. post/faks eller mellom avdelinger ved UB:

kr. 1,- pr. side/kopi

Enkeltkopier/enkeltsider f.eks. fra mikroformer:

kr. 1,- pr. side/kopi

Svart/hvitt utskrifter (unntatt fra bibliotekets egne kataloger):

kr. 1,- pr. side

Fargeutskrifter:

kr. 2,- pr. side

Innlån fra andre bibliotek:

Gratis

Kopier fra andre bibliotek:

kr. 60,- pr. artikkel

Hastebestillinger:

kr. 100,- i tillegg til kopipris

Fjerning av stoppkommentar ved for sen/manglende innlevering av utlånt litteratur:


kr. 100,-

Erstatning for tapt litteratur, minstebeløp:

kr. 700,-

  1.  Betaling for innlånskopier for ansatte som skal dekkes av den enheten (instituttet e.l.) som vedkommende tilhører, skjer ved at betalerens låntaker-ID (LTID) registreres ved bestilling. UB sender samlefakturaer til de aktuelle enhetene to ganger i året på grunnlag av de opplysningene som er registrert i fakturerings- og avregningssystemet i BIBSYS.

 

   11.12. 2000.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.