Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 14.12. 2000

SAK R 34/2000

 

ORGANISERING AV UBs BILLEDSAMLING

UBs billedsamling ble sammen med andre spesialsamlinger organisert under den nyopprettede avdelingen for spesialsamlinger i 1992. Tidligere var den organisert direkte under overbibliotekaren. 

Til avdelingen har det de siste årene vært knyttet 2 faste stillinger, hhv. universitetsbibliotekar og førstekonsulent. 

De faglige kvalifikasjonene som kreves for å ivareta samlingspleie og samlingsutvikling for billedsamlingen er svært forskjellig fra de faglige kvalifikasjonene som kreves for de andre spesialsamlingene ved UB. Avdelingen har i tillegg til sin ordinære virksomhet hatt flere faglige prosjekter de siste årene som delvis er gjennomført ved en styrking av personalet med midlertidige stillinger. Solveig Greve, som innehar universitetsbibliotekarstillingen, har initiert, planlagt og vært prosjektleder for disse prosjektene. I utlysingsteksten for universitetsbibliotekarstillingen som Solveig Greve innehar stod det bl.a. følgende: "Stillingen er for tiden knyttet til bibliotekets billedsamling og er tillagt daglig ledelse for denne samlingen". Hun har etter hvert også fått den administrative ledelsen av avdelingen i tillegg til den faglige. Dette har skjedd i samråd med Knut Espelid, som er avdelingsleder for Spesialsamlingene.

UBs styre vedtok i møte 28. august 1998 at billedsamlingen skal flytte inn i BT-bygget sammen med en rekke andre avdelinger ved UB. De andre spesialsamlingene skal fortsatt være lokalisert på Haakon Sheteligs plass 7/HF-bygget. Planlegging av virksomheten i BT-bygget startet høsten 1999 og innflytting ventes å skje i siste halvdel av 2002.

Flytting av billedsamlingen til et annet lokale kombinert med at driften av denne virksomheten krever spesielle faglige kvalifikasjoner, har aktualisert problemstillingen med å organisere denne samlingen som en egen avdeling. Det pågår nå viktig planlegging i forbindelse med innflytting i nye lokaler og det vil derfor være praktisk å organisere denne virksomheten som en egen avdeling allerede nå. Dette forslaget er forelagt avdelingsleder Knut Espelid som ikke har noe i mot dette.

Det er ikke noen ledig stilling knyttet til dette fagområdet og den økonomiske situasjonen tilsier ikke at det kan opprettes en ny stilling. Bibliotekdirektøren er derfor av den oppfatning at dersom billedsamlingen organiseres som egen avdeling må en besatt stilling gjøres om til lederstilling. Til en lederstilling ved en avdeling som skal drive samlingspleie og samlingsutvikling bør det kreves tilsvarende formelle kvalifikasjoner som til lederstillingene ved fakultetsbibliotekene. Ved de lokale lønnsforhandlingene ved UiB som ble avsluttet torsdag 7. desember 2000, ble det inngått en særavtale om avlønning av fakultetsbibliotekarer ved UB. Lederstillingene for fakultetsbibliotekene skal i henhold til denne avtalen gjøres om til universitetsbibliotekarer/førstebibliotekarer etter kvalifikasjoner og gis minimum en avlønning på hhv. ltr. 52 og 53.

Ved billedsamlingen finnes det i dag den faglige og administrative kompetanse som er nødvendig til en slik lederstilling. Solveig Greve er Master of Fine Arts i fotografi og mag.art med fagene religionshistorie, sosialantropologi og idehistorie. Hun har vært knyttet til billedsamlingen i ca. 25 år og er nå tilsatt i 100% universitetsbibliotekarstilling. Hun har også, som nevnt ovenfor, i praksis utført administative ledelsesoppgaver i en lang periode. Det er ingen andre tilsatte ved UB som har de formelle kvalifikasjoner som kreves til en lederstilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekarstilling ved billedsamlingen.

Bibliotekdirektøren vil fremme følgende

forslag til vedtak:

1.  Billedsamlingen organiseres som en egen avdeling med virkning fra 1. januar 2001.

2.  Billedsamlingen ledes av en universitetsbibliotekar/førstebibliotekar. Solveig Greve tilsettes uten utlysing som universitetsbibliotekar i ltr. 52 og får arbeidstittel avdelingsleder.

 

12.12.00

KG/MM

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.