Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 14.12. 2000

SAK R 33/2000

 

STRATEGIPLAN FOR UB 2002 – 2006 – OPPNEVNING AV UTVALG

 

Universitetsbiblioteket vedtok i 1996 en strategisk plan for biblioteket for femårsperioden 1997-2001. Ettersom planperioden løper ut i løpet av neste år, er det ønskelig å utarbeide en ny strategiplan for neste femårsperiode 2002-2006. I denne forbindelse bør det gjennomføres en evaluering av hvordan gjeldende strategiplan har virket, og hva som er gjennomført. Det kan være naturlig å bygge videre på den nåværende strategiplanen.

En strategisk plan skal ha et langsiktig perspektiv, f.eks. 5 år, men samtidig skjer utviklingen på en rekke felter i dagens verden så raskt at det bør foretas oppdateringer og justeringer av planen underveis, helst hvert år, eller iallfall annet hvert år. En strategiplan for UB må sees i sammenheng med UiBs strategiske planer.

Til å utarbeide forslag til strategiplan ble det forrige gang oppnevnt et strategiplanutvalg med 8 medlemmer + sekretær. Alle disse var UB-ansatte, utvalget hadde ingen representanter for UBs brukere (ansatte/studenter ved fakultetene). Etter bibliotekdirektørens vurdering er det denne gangen ønskelig med brukerrepresentasjon i et slikt utvalg. Det foreslås at et nytt strategiplanutvalg får sju medlemmer, fire fra UB, to ansatte fra fakultetene og én student. UBs administrasjon vil besørge de nødvendige sekretariatsfunksjoner.

 

Det er viktig å få bred deltakelse fra UBs ansatte i strategiplanarbeidet. Det foreslås derfor at et første utkast til ny strategiplan sendes på høring til UBs avdelinger, med sikte på at de skal behandles på personalmøter ved alle UBs avdelinger, slik at alle har muligheter til å komme med innspill/forslag/ideer mv.

 

Forslag til mandat for strategiplanutvalg ved UB:

 

Utvalget skal utarbeide forslag til strategiplan for UB for perioden 2002-2006. Utvalget må vurdere om og i hvor stor grad det er aktuelt å benytte gjeldende strategiplan for perioden 1997-2001 som utgangspunkt for den nye strategiplanen for UB for perioden 2002-2006, eller om det bør utarbeides en helt ny plan. Det må tas hensyn til at det for tiden skjer store endringer ikke bare innen bibliotek- og informasjonsforvaltning, men i hele universitetssystemet og i samfunnet for øvrig (endrede rammebetingelser). Stikkordsmessig kan nevnes implementering av elektroniske tjenester, nye  læringsmodeller, og nyutvikling innen etter- og videreutdanning/fjernundervisning.

 

Forslag til medlemmer i strategiplanutvalg ved UB:

 

Kari Garnes, bibliotekdirektør

Leif Magne Iversland, kontorsjef, UBs IT-avdeling

Kate Lønningen, avdelingsbibliotekar, Det juridiske fakultetsbibliotek

Ellen Solvik, uiniversitetsbibliotekar, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis, Inst. for sammenlignende politikk

Rune Nilsen, professor, Senter for internasjonal helse

Thomas Nordhagen, stud. psychol.

 

12.12. 2000.   KG/JER

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.