Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 14.12. 2000

SAK R 32/2000

 

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

 

I henhold til tidligere vedtatte retningslinjer for forsknings- og utviklings­arbeid innen rammen av vanlig arbeidstid for fakultets- og universitetsbibliotekarer ved UB Bergen kan disse etter søknad gis anledning til å arbeide med et dokumenterbart prosjekt innen rammen av 15 % av normal­arbeids­tiden. I følge punkt 4 i disse retningslinjene skal slike prosjekt godkjennes av UBs råd.

 Fakultetsbibliotekar Olav Aas søker i brev datert 16.11. 2000 om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2001 til arbeid med prosjektet Rødlistearter av sopp i Hordaland. Som vedlegg til søknaden følger rapport fra det prosjekt som Aas arbeidet med i 2000, Førekomst av vedbuande sopp tilhøyrande taiga-elementet i indre Sogn.

 Denne typen arbeid styrker den faglige aktiviteten og kompetanseoppbyggingen ved UB, og anses å falle innenfor de vedtatte retningslinjer for forsknings- og utviklings­arbeid innen rammen av vanlig arbeidstid for fakultets- og universi­tets­bibliotekarer ved UB Bergen.

Forslag til vedtak:

Det anbefales at Olav Aas innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeids­tiden i 2001 for å arbeide med prosjektet Rødlistearter av sopp i Hordaland. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeids­oppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingen.

 

07.12. 2000. Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.