Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 25.09. 2000

SAK R 27/2000

 

 

BUDSJETTFORSLAG 2001 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Universitetsbiblioteket er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2001 innen 1. oktober 2000 som grunnlag for Kollegiets fordeling av tildelt budsjettramme for 2001. Forslaget skal omfatte

  1. sammendrag - en kortfattet presentasjon av faglige oppgaver/utfordringer
  2. budsjettforslaget, basert på tildelt budsjettramme i 2000
  3. spesifikasjon og oppfylling av resultatkrav
  4. forslag og innspill knyttet til disponering av eventuelle sentrale avsetninger
  5. forslag knyttet til mulige omstillingsplaner

Det vises særlig til pkt. 2.2 i budsjettrundskrivet fra Universitetsdirektøren, der det bl.a. heter:

I tråd med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets tidligere retningslinjer ber vi fakultetene og avdelingene budsjettere realistisk. Dette betyr at institusjonen samlet må legge til grunn et budsjett innenfor rammen av bevilgningene i 2000-budsjettet. Dersom fakultetene/avdelingene fremmer forslag om nye tiltak må de samtidig gjøre greie for hvordan tiltakene kan finansieres. Uten økte totalrammer kan dette skje enten ved rasjonalisering av eksisterende virksomhet eller ved å avvikle etablerte tiltak.

UBs budsjettutvalg har på grunnlag av innkomne forslag fra UBs avdelinger og på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv utarbeidet budsjettforslag 2001 for Universitetsbiblioteket. Forslaget ble drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 19.09.1999, og vil også bli drøftet på stabsmøte ved UB 21.09. 2000. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på behovet for en reell styrking av litteraturbudsjettet og for videre satsing på elektroniske bibliotektjenester.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak:

Rådet slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2001 for Universitetsbiblioteket.

 

19.09.1999. Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.