Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 24.08. 2000

SAK R 21/2000

 

 

MJØSUTVALGETS INNSTILLING - HØRINGSUTTALELSE FRA UB

 

Universitetsbiblioteket har fått til høring Mjøsutvalgets innstilling "Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge", med høringsfrist 12.09. 2000. En arbeidsgruppe ledet av professor Jan Fr. Bernt har utarbeidet forslag til høringsuttalelse om innstillingen for Universitetet i Bergen (vedlegg). Kollegiet vil ha temamøte om Mjøsutvalgets innstilling 31.08. 2000, og sluttbehandling vil skje på Kollegiemøte 28.09., på bakgrunn av forslaget til høringsuttalelse, drøftingene i temamøtet, og synspunkter fra den interne høringen.

Mjøsutvalgets innstilling er meget omfattende og behandler de fleste aspekter ved høgre utdanning og forskning på nasjonalt plan. Også bibliotekene og deres tjenester har fått en relativt bred dekning i innstillingen. For UB er det særlig viktig å få fram synspunkter på dette saksområdet. Det foreslås derfor at UB i sin høringsuttalelse konsentrerer seg om de delene av innstillingen som gjelder bibliotekene og deres tjenester, dvs. kap. 6 og 16. Høringsuttalelsen bør utformes slik at den kan fungere som et innspill til Kollegiets behandling av innstillingen, og evt. inngå som en del av høringsuttalelsen fra UiB. Forslag til høringsuttalelse fra UB følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Det oversendes en høringsuttalelse fra UB til UiB om Mjøsutvalgets innstilling på grunnlag av forslag fra bibliotekdirektøren og synspunkter fra UBs råd.

 

Mjøsutvalgets innstilling er tilgjengelig på Internett, med URL:

http://balder.dep.no/kuf/publ/2000/frihetmedansvar/

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.