MØTE I UBs RÅD 13.06. 2000. SAK R 16/2000.

 

 

FORSLAG TIL NYE REGLER FOR STYRINGSORGAN VED UB

 

På grunnlag av møter med Universitetsdirektøren skrev bibliotekdirektør Kari Garnes i 1998 et notat til direktøren om behovet for endringer i reglene for styringsorganer ved UB. Høsten 1999 ba Universitetsdirektøren Kari Garnes og leder for UBs råd Leiv K. Sydnes sende ham et forslag til endringer i reglene for styringsorganer ved UB. Det ble sendt et brev med forslag til slike endringer 21.12. 1999. Kopi av dette brevet følger vedlagt.

 

Universitetsdirektøren sendte 14.01. 2000 dette forslaget til høring til fakultetene og Studentrådet. Samtidig ble Personal- og økonomiavdelingen bedt om å ta forslaget opp med Universitetets organisasjoner. Det kom inn høringsuttalelser fra de fleste fakultetene, men ikke fra Studentrådet. De innkomne høringsuttalelsene følger vedlagt. Personal- og økonomiavdelingen fant det ikke nødvendig å ta forslaget opp med Universitetets organisasjoner. På grunnlag av forslaget fra Kari Garnes/Leiv K. Sydnes og de innkomne høringsuttalelsene fremmet Universitetsdirektøren et forslag om nye regler for styringsorgan ved UB til Kollegiemøte 11.05. 2000, som med enkelte justeringer var i samsvar med forslaget fra Kari Garnes/Leiv K. Sydnes. Før Kollegiemøtet ble det imidlertid avklart at saken ikke hadde vært til høring i UBs styringsorganer og heller ikke var drøftet med Universitetets organisasjoner. Universitetsdirektøren trakk derfor saken fra Kollegiemøtet 11.05. 2000, og har i brev av 15.05. 2000 bedt om at saken behandles i UBs organer, før den forelegges organisasjonene og til slutt legges fram for Kollegiet til avgjørelse. Saken vil bli drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 09.06. 2000.

 

Av høringsuttalelsene fra fakultetene fremgår det at det bare var Det juridiske fakultet som hadde vesentlige merknader til Universitetsdirektørens forslag, idet dette fakultetet mener det bør gjennomføres en vurdering av UBs organisatoriske tilknytning før en endrer reglene for styringsorganene. En del av de øvrige fakultetene hadde kommentarer som bl.a. gikk på representasjon, særlig fra fakultetene, og på valg/oppnevning av leder, men som ikke berørte hovedprinsippene i forslaget. Disse kommentarene er det for en stor del tatt hensyn til i Universitetsdirektørens forslag til nye regler.

 

Bibliotekdirektøren er enig med Universitetsdirektøren i at UBs organisatoriske tilknytning ikke bør endres, og slutter seg også til de endringene som Universitetsdirektøren har foretatt i forslaget til nye regler for styringsorganer ved UB på grunnlag av høringsuttalelsene fra fakultetene. Disse endringene er innarbeidet i det forslaget til nye regler som følger som vedlegg til dette saksforelegget. I tillegg foreslås det at UB skal regnes som én valgkrets ved valg på representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket til UBs styre.

 

Universitetsdirektøren påpeker i sitt saksframlegg for Kollegiet at hovedregelen i loven er at studentene skal ha minst to representanter i alle utvalg som har beslutningsmyndighet, jf. Universitets- og høyskoleloven 19 pkt. 3. Dette kan det gjøres unntak fra, men bare dersom det delegerende organet, dvs. Kollegiet, gjør enstemmig vedtak om det. På dette punktet må således alle kollegiemedlemmene stemme for forslaget dersom UB-styret skal kunne få den foreslåtte sammensetning.

 

Bibliotekdirektøren foreslår at UBs råd anbefaler det utsendte forslaget til nye regler for styringsorganer ved UB, og ber om at disse reglene vedtas og trer i kraft så snart som mulig.

 

Forslag til vedtak:

 

  1. Rådet anbefaler at Det akademiske kollegium vedtar "Regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket" i samsvar med forslaget fra Bibliotekdirektøren/Universitetsdirektøren.
  2. Rådet anbefaler at reglene trer i kraft med virkning fra 1. januar 2001. Som overgangsregel anbefales det at det styret som blir oppnevnt fra denne datoen, skal ha en funksjonstid på fire år.
  3. Med henvisning til Universitets- og høgskoleloven 19, pkt. 3, anbefales det at Kollegiet godkjenner at styret for Universitetsbiblioteket får én fast representant fra studentene.

 

 

02.06. 2000. KG/JER.