MØTE I UBs RÅD 13.06. 2000. SAK R 15/2000.

 

BETALING/EKSPEDISJONSGEBYR FOR FJERNLÅN TIL ANDRE BIBLIOTEK

 

 

BIBSYS har nå laget et system for avregning/fakturering av fjernlån mellom bibliotek. Systemet dekker både fjernlån i form av kopier av tidsskriftartikler og fjernlån av originaldokumenter (bøker). I Norge har det i lang tid nå vært vanlig å ta betaling for fjernlån i form av kopier av tidsskriftartikler. Hovedregelen har vært at betalingen skal dekke de marginale ekspedisjonskostnadene for denne typen fjernlån, dvs. de direkte utgiftene til arbeidskraft/arbeidstid, materialkostnader inkl. kopiering, forsendelse (porto) og edb-utgifter, men ikke de fulle kostnadene som også omfatter utgifter til drift, lokaler, innkjøp av utstyr osv. Når det gjelder fjernlån av originaldokumenter (bøker), har en hittil som hovedregel ikke tatt betaling for denne typen fjernlån i Norge, mens dette er vanlig i enkelte andre land.

 

Riksbibliotektjenesten (RBT) sendte i 1996 ut forslag til veiledende enhetspriser på kr. 50,- pr. artikkel for ekspedering av artikkelkopier mellom fagbibliotek, og på kr 60,- pr bok for ekspedering av originaldokumenter. Ved kopiering av lengre artikler, over et bestemt antall sider, ble det anbefalt å ta et pristillegg pr. side.

 

UB Bergen har i samsvar med anbefalingen fra RBT siden 1998 benyttet følgende priser for ekspedering av artikkelkopier til andre bibliotek og andre eksterne brukere:

Kr. 50,- pr. artikkel inntil 20 sider

Kr. 80,- pr. artikkel over 20 sider

 

UBB har så langt ikke tatt betaling for ekspedering av originaldokumenter.

 

I brev av 11.04. 2000 anbefaler RBT med utgangspunkt i konsumprisindeksen at følgende enhetspriser blir brukt ved avregning, eventuelt fakturering, av marginale ekspedisjonskostnader for fjernlån/fjernlånskopier i 2000 og 2001:

Kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument

Kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi

 

Bibliotekrådet ved Universitetet i Oslo fattet på møte 05.04. 2000 følgende vedtak: "Bibliotekrådet gir sin tilslutning til at UBO, i samarbeid med de andre universitetsbibliotekene, etablerer en betalingsordning for fjernlån [av originaldokumenter] på linje med den for artikkelkopier, og at ordningen knyttes til BIBSYS. Ordningen gjennomføres fra 1. august 2000." Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB), som bl.a. består av lederne for universitetsbibliotekene og bibliotekene ved de vitenskapelige høyskolene i Norge, gikk på møte 22.05. 2000 enstemmig inn for følgende: "NUUB slutter seg til forslaget fra UBO om å sette i verk en ordning med fakturering av ekspedisjonskostnader for fjernlån av bøker med virkning fra august 2000.

 

Det anses som uunngåelig at UB Bergen må innføre en ordning med ekspedisjonsgebyr for fjernlån av originaldokumenter (bøker) til andre bibliotek/eksterne brukere. Det foreslås at en slik ordning innføres ved UBB fra 1. august 2000. Dette er i samsvar med anbefaling fra RBT, og det foreslås også at UBB benytter RBTs nye anbefalte enhetspriser: For avregning, eventuelt fakturering, av marginale ekspedisjonskostnader for fjernlån/fjernlånskopier til andre bibliotek beregnes det et ekspedisjonsgebyr på kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument og kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi.

 

Det tas med dette ikke stilling til spørsmålet om å ta ekspedisjonsgebyr fra sluttbruker (den enkelte låner) i forbindelse med fjernlån av originaldokumenter. Det vises i denne forbindelse til vedtak på møte i UBs råd 04.04. 2000, der det ble vedtatt at det som hovedregel skal kreves et ekspedisjonsgebyr fra UBs (interne) brukere både for kopier fra UBs egne samlinger og for kopier av innlånt materiale.

 

Forslag til vedtak:

 

  1. UB Bergen innfører en ordning med fakturering av ekspedisjonskostnader for fjernlån av originaldokumenter (bøker) til andre bibliotek med virkning fra 1. august 2000.
  2.  

  3. UB Bergen benytter RBTs anbefalte enhetspriser for marginale ekspedisjonskostnader for fjernlån/fjernlånskopier til andre bibliotek i 2000 og 2001, dvs.

kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument

kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi

 

 

02.06. 2000. KG/JER.