MØTE I UBs RÅD 13.06. 2000. SAK R 14/2000.

ORIENTERINGSSAKER.

a) Førsteamanuensis Vibeke Erichsen har bedt seg fritatt fra vervet som medlem i Universitetsbibliotekets råd. I samsvar med forslag fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet har Kollegiet oppnevnt amanuensis Arnfinn Seim som medlem og førsteamanuensis John Erik Fossum som varamedlem i UBs råd for resten av perioden fram til 31.12. 2001.

b) Det ble holdt møte mellom UB og IT-avdelingen ved UiB 11.05. 2000, med 2 deltakere fra IT-avdelingen og 5 deltakere fra UB. Referat fra møtet vil bli lagt ut på UBs websider når det er klart.

c) Det var møte i Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) i Oslo 22.05. 2000. Fra UiB deltok Hilde Hvidsten Bretvin, Kari Garnes og Jostein Helland Hauge (som sekretær). Referat fra møtet vil bli lagt ut på UBs websider når det er klart.

d) Det ble holdt statusmøte mellom BIBSYS og UB 29.05. 2000, med 2 deltakere fra BIBSYS og 14 deltakere fra UB.

 

 

02.06. 2000. KG/JER.