Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 14.12.1999, KL. 10.00.


 

Til stede:

Representanter for fakultetene.

Det historisk-filosofiske fakultet:

Anna-Brita Stenström

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes

Det medisinske fakultet:

Anne Elisabeth Ljunggren

Det odontologiske fakultet:

Nils Skaug

Det juridiske fakultet:

Tine Eidsvaag

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve

 

Regina Küfner Lein

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Kari Normo

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Torill Myking

Studentrepresentanter:

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Gjert Kristoffersen, Kåre Lilleholt, Gerd Kvale, Halvor Kongshavn, Jørn W. Ruud, Arild Helgøy, Mathias Bismo.

R 28/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 22.09. 1999.

Myking etterlyste ny dato for rådsmøte/temamøte, der UBs situasjon vil bli drøftet på generelt/ prinsipielt grunnlag. Referatet fra forrige rådsmøte 22.09.1999 ble godkjent.

R 29/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

UB har fått en ekstrabevilgning på kr. 200.000 til omstillingsformål/IT-utstyr i 1999.

b)

Publikumsavdelingen ved det tidligere hovedbiblioteket (Haakon Sheteligs plass 7) er fra 01.01.2000 omorganisert til fakultetsbibliotek for Det historisk-filosofiske fakultet. Fakultetsbiblioteket består av den tidligere publikumsavdelingen ved Haakon Sheteligs plass 7, den tidligere katalogavdelingen, HFs instituttboksamling, Sydnesplass 9, og Griegakademiets bibliotek, Nygårdsgt. 6.

c)

Bibliotekdirektøren orienterte om status/framdrift for arealdisponering i BT-bygget. UB har i 1999 vært representert i to arbeidsgrupper som har arbeidet med disse spørsmål. Arealfordelingen i bygget er nå på det nærmeste fastlagt. UB har stort sett kommet rimelig bra ut. Kari Normo opplyste på møtet at tilvekstavdelingen ikke er fornøyd med de arealer de er tildelt.

d)

Innstilling om elektronisk publisering ved Universitetet i Bergen ble behandlet på Kollegiemøte 09.12.1999. Kollegiet fattet følgende vedtak:

Kollegiet ber Det sentrale IT-organ oppnevne en arbeidsgruppe som arbeider videre med elektronisk publisering av forskningsresultater fra Universitetet i Bergen. Innstillingen "Elektronisk publisering ved Universitetet i Bergen" og høringsuttalelsene til denne inngår i grunnlagsdokumentene i det videre arbeid.

e)

Det ble holdt møte i "Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene" (NUUB) i Trondheim 02.12.1999, der det bl.a. var enighet om å sette i gang et nasjonalt strategiarbeid for elektroniske tidsskrifter. Det ble nedsatt to arbeidsgrupper for å arbeide videre med spørsmål i denne forbindelse.

f)

Det innføres internhusleie for enhetene ved UiB fra 01.01.2000. I år 2000 vil dette ikke få noen budsjettmessige konsekvenser, men fra og med år 2001 er det meningen at enheter som finner ut at de kan klare seg med mindre arealer enn de disponerer på dette tidspunkt, kan si opp "overflødige" lokaler, og så få beholde og benytte til andre formål den internhusleien de sparer inn på den måten.

g)

Det vil bli arrangert et heldagsseminar for alle UBs ansatte mandag 10. januar 2000. Hovedtemaer for seminaret vil være: Hvordan kan vi samle våre krefter om å skape et best mulig bibliotek? Hva kan vi lære av andre som har hatt suksess med sin bedrift/sitt personale? Har vi en felles identitet som UB-ansatte? Er en felles identitet ønskelig og mulig? Hva bidrar til å nå felles mål og hvilke hindringer må vi være obs på?

Pga. seminaret vil UB være stengt for publikum denne dagen.

R 31/1999.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD VÅREN 2000.

Rådet vedtok følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd våren 2000:

Tirsdag 25. januar 2000, kl. 12.30

Tirsdag 4. april 2000, kl. 9.00

Tirsdag 6. juni 2000, kl. 12.30

R 30/1999.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

Fakultetsbibliotekar Olav Aas har søkt om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2000 til arbeid med prosjektet Førekomst av vedbuande sopp tilhøyrande taiga-elementet i indre Sogn. Som vedlegg til søknaden fulgte rapport fra tilsvarende prosjekt i 1999 (Poresopp (kjuker) på eik i ein gradient langs Sognefjorden), der det også opplyses at resultatet av prosjektet vil bli publisert i en artikkel i Blyttia (Norsk botanisk forenings tidsskrift).

Vedtak:

Fakultetsbibliotekar Olav Aas innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i 2000 for å arbeide med prosjektet Førekomst av vedbuande sopp tilhøyrande taiga-elementet i indre Sogn. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingen.

R 31/1999.

BUDSJETT 2000. FORdeling AV BEVILGNINGER TIL UB.

I saksforelegg fra Universitetsdirektøren til Kollegiemøte 09.12.1999 var det foreslått at Universitetsbiblioteket skulle få et totalbudsjett på kr. 57.229.300 for 2000. Forslag fra Bibliotekdirektøren til hovedfordeling av bevilgninger til UB basert på dette saksforelegget var sendt ut sammen med innkalling til møte i UBs råd. På Kollegiemøtet ble det imidlertid bl.a. vedtatt å halvere de foreslåtte generelle kutt til fakultetene, Bergen Museum, Universitetets mediesenter og Universitetsbiblioteket. Dette vedtaket innebærer en styrking av UBs budsjett i 2000 med kr. 690.450. Tilleggsforslag om fordeling av denne budsjettstyrkingen var sendt ut pr. e-post før rådsmøtet, og ble også utdelt på møtet i papirform.

Det var enighet i rådet om å behandle det opprinnelig utsendte forslaget til fordeling av bevilgninger til UB og tilleggsforslaget om en budsjettstyrking separat, bl.a. fordi det må tas forbehold om at UB ennå ikke har fått offisielt tildelingsbrev for 2000.

Fra og med 2000 fordeles utgifter til drift og vedlikehold av bygninger (kalt internhusleie) som hittil er blitt dekket av Universitetet sentralt, ut på enhetene. Men dette året vil også enhetene bli trukket for nøyaktig samme beløp til internhusleie som de er tildelt til dette formål, slik at dette ikke innebærer noen reell styrking av enhetenes budsjetter.

Hvis en holder utenom tildelingen til internhusleie samt en overføring på 116.500 fra Det medisinske fakultet i 2000 til dekning av utgifter til kopiering og maskinell litteratursøking for dette fakultets tilsatte, vil UB basert på Universitetsdirektørens forslag få en nominell økning i sitt totalbudsjett fra 1999 til 2000 på kr. 2.212.200, dvs. vel 4,2 %. Basert på Kollegiets vedtak vil UB få en nominell økning i sitt totalbudsjett fra 1999 til 2000 på kr. 2.902.650, dvs. vel 5,5 %.

Den økte tildelingen er først og fremst beregnet å skulle dekke økte litteraturutgifter, men kr. 250.000 skal dekke økte utgifter til BIBSYS-drift.

Pga. den spesielle prisstigningen på tidsskrifter regner en med at UB vil få en samlet lønns- og prisstigning for hele sitt budsjett fra 1999 til 2000 på ca. 4,8 %. På dette grunnlag vil det bli en liten nedgang i realverdien av UBs budsjett fra 1999 til 2000 på ca. 0,6 %, eller ca. 315.000 kr., basert på Universitetsdirektørens tildelingsforslag, mens det basert på Kollegiets vedtak vil bli en liten økning i realverdien av UBs budsjett fra 1999 til 2000 på ca. 0,7 %, eller ca. 375.000 kr.

Selv om det absolutt er ønskelig å kunne holde biblioteket åpent på lørdager, var det enighet i rådet om at det ikke er økonomisk grunnlag for å gjøre dette i 2000. I sitt saksforelegg foreslo Bibliotekdirektøren dessuten å korte litt inn på periodene med ettermiddagsåpent, slik at disse periodene i 2000 ville bli 17.01.-31.05. og 28.08.-08.12.

På grunnlag av Kollegiets vedtak om en styrking av UBs budsjett ba rådet Bibliotekdirektøren vurdere muligheten for en viss økning av periodene med ettermiddagsåpent i forhold til det utsendte forslag, spesielt på slutten av semestrene.

Vedtak:

Rådet vedtok enstemmig følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2000:

Rådet vedtok enstemmig følgende disponering av UBs lønnsbudsjett i 2000:

Rådet vedtok enstemmig disponering av UBs driftsbudsjett i 2000:

Rådet vedtar følgende hoveddisponering av UBs bokkonto i 2000:

Forslag om videre fordeling av bokkonto på fag/fakulteter vil bli lagt fram på neste rådsmøte.

Det har vist seg at tildelingene til enhetene, inkl. UB, til arbeidsgiveravgift er basert på nettolønn. mens den konkrete belastningen av arbeidsgiveravgift på UBs lønnsbudsjett beregnes av bruttolønn. Differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet av nettolønn og av bruttolønn er for UBs vedkommende beregnet til ca. kr. 140.000. Saken er tatt opp med Personal- og økonomiavdelingen, og forhåpentligvis vil saken bli ordnet ved at UBs lønnsbudsjett styrkes tilsvarende. Dersom det viser seg at denne differansen ikke blir dekket av Universitetet sentralt, må UBs lønnsbudsjett styrkes tilsvarende.

På bakgrunn av ovenstående vedtok rådet følgende tilleggsforslag, med forbehold om at UB i offisielt tildelingsbrev for 2000 vil få den budsjettstyrking som ble vedtatt på Kollegiemøtet 09.12.1999:

Økt tildeling til UBs totalbudsjett i 2000 fordeles som følger, forutsatt at differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet av nettolønn og av bruttolønn dekkes av Universitetet sentralt:

Lønn: 190.000

Litteratur: 300.450

Utstyr: 200.000

Sum: 690.450

Økt tildeling til UBs totalbudsjett i 2000 fordeles som følger, forutsatt at differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet av nettolønn og av bruttolønn må dekkes innenfor UBs tildelte budsjettrammer:

Lønn: 320.000

Litteratur: 230.450

Utstyr: 140.000

Sum: 690.450

R 33/1999.

EVENTUELT.

Det ble understreket at det er viktig å fortsette arbeidet med sikte på en mer langsiktig styrking av UBs budsjetter. Rådets leder opplyste at han har tatt initiativ til å få til et samarbeid med råds-/ styrelederne for de andre universitetsbibliotekene på dette området.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.35.

 

11.01 2000. Kari Garnes/JER.


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 11.01.2000.