Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 22.09.1999, KL. 14.00.


 

Til stede:

Representanter for fakultetene.

Det historisk-filosofiske fakultet:

Gjert Kristoffersen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes

Det medisinske fakultet:

 

Det odontologiske fakultet:

 

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Torill Myking

 

Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Arild Helgøy (til kl. 15.30)

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug, Gerd Kvale, Bjørn A. Bagge, Mathias Bismo.

R 23/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 08.06. 1999.

Referatet fra forrige rådsmøte 08.06.1999 ble godkjent.

R 24/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Seksjonsleder Erik Valevatn gav en orientering om arbeidet ved Seksjon for elektronisk informasjon (ELINE) og om samarbeidet mellom ELINE og UB. Valevatn la særlig vekt på arbeidet med å lage ny design og ny struktur for Universitetets web-sider på Internett.

b)

Universitetsbibliotekets situasjon ble tatt opp som egen sak på møte i Kollegierådet (tidl. Universitetsrådet) 16.09. 1999, med spesiell vekt på behovet for å styrke UBs litteraturbudsjett. Leiv Sydnes mente møtet var positivt. Rådet anbefalte enstemmig overfor Kollegiet at UBs budsjett bør styrkes.

R 25/1999.

ORGANISERING AV DOKUMENTASJONSTJENESTEN FOR LITTERATUR OM KVINNER.

På grunnlag av rapport fra universitetsbibliotekar Hanne M. Johansen og anbefaling fra fakultetsbibliotekar Astrid Utne forelå forslag fra Bibliotekdirektøren om at Dokumentasjonstjenesten for litteratur om kvinner ved UBB nedlegges i sin nåværende form, og at den eksisterende KVINDOK-databasen gjøres tilgjengelig for publikum i en nett-database etter at det er gjennomført en nødvendig opprydding i den.

Vedtak:

Nyregistrering av litteratur om kvinner i KVINDOK-databasen ved UBB avsluttes med virkning fra 01.01.2000. Den eksisterende databasen gjøres tilgjengelig for publikum i en nett-database eller overlates til eksisterende søsterdatabaser. Hanne M. Johansens arbeidsoppgaver etter at oppryddingen i KVINDOK-basen er avsluttet, defineres i samarbeid mellom H.M. Johansen og Bibliotekdirektøren.

 

R 26/1999.

OPPDATERT BUDSJETTFORSLAG 2000 FOR UB.

Vedlagt fulgte forslag til oppdatert budsjettforslag 2000 for UB fra UBs budsjettutvalg, utarbeidet på grunnlag av innkomne forslag fra UBs avdelinger og på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv av 07.06.1999. Forslaget er drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 21.09.1999. I forhold til det opprinnelige budsjettforslaget for 2000 er det bare gjort mindre endringer i det oppdaterte budsjettforslaget. Behovet for en reell styrking av litteraturbudsjettet og for satsing på elektroniske bibliotektjenester er ytterligere understreket. Da det i henhold til gjeldende budsjettretningslinjer ikke er mulig å be om økte personalressurser innenfor eksisterende ressursrammer, har budsjettutvalget i det oppdaterte budsjettforslaget gått bort fra en samlet prioritert liste over forslag om nye faste stillinger. I stedet er alle forslag om økte personalressurser knyttet til konkrete forslag om omstillingstiltak eller om nye satsingstiltak/prosjekter.

Det utsendte forslag til oppdatert budsjettforslag 2000 for UB ble gjennomgått på møtet. En del kommentarer som fremkom på møte i Samarbeidsutvalget 21.09.99 ble lagt fram på rådsmøtet.

På møtet var det enighet om at det i forbindelse med forslaget om å opprette en støttetjeneste for elektronisk publisering, skal tas forbehold om hva Kollegiet vedtar ved sin behandling av innstillingen om elektronisk publisering ved UiB.

Det ble også påpekt at det er ønskelig at det sies noe om hvilke nye fagområder/satsingsområder UiB vil opprette, og som medfører behov for styrking av bibliotektjenestene.

I tillegg var det enighet om å foreta noen mindre redaksjonelle endringer i det fremlagte forslag til oppdatert budsjettforslag.

Vedtak:

Rådet sluttet seg til det fremlagte forslag til oppdatert budsjettforslag 2000 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom på møtet.

 

R 27/1999.

EVENTUELT.

Neste rådsmøte er tidligere fastsatt til 19.10.1999. Det kan bli aktuelt å gjøre dette til et temamøte, der UBs situasjon, UBs oppgaver og UBs plass i Universitetssystemet vil bli drøftet på generelt/prinsipielt grunnlag. Møtedagen må flyttes. Nærmere beskjed vil bli gitt.

 

Møtet ble hevet kl. 16.35.

 

06.10 1999. Kari Garnes/JER.


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 08.10.1999.