Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 08.06.1999, KL. 9.00.


 

Til stede:

Representanter for fakultetene.

Det historisk-filosofiske fakultet:

Anna-Brita Stenström

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes

Det medisinske fakultet:

Anne Elisabeth Ljunggren

Det odontologiske fakultet:

 

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef

Sekretær:

Betty B. Brattaule

Forfall:

Gjert Kristoffersen, Nils Skaug, Gerd Kvale, Torill Myking, Arild Helgøy, Mathias Bismo.

 

 

R 14/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 16.03. 1999.

Referatet fra forrige rådsmøte 16.03.1999 ble godkjent.

 

 

R 15/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Planlagt orientering om ELINE og UBs deltakelse i ELINE ble utsatt til neste rådsmøte pga. reisefravær.

b)

Brev til Universitetsdirektøren fra dekanene og fakultetsdirektørene ved Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet ang. oppsigelse av tidsskriftabonnementer innen realfag og medisin ble tatt til etterretning. Sydnes orienterte om møte med rektor der situasjonen for UBs litteraturbudsjett ble lagt fram. Sydnes har også hatt fraksjonsmøte med de vitenskapelige representantene i rådet for å planlegge hvordan denne saken kan fremmes best mulig overfor representantene i kollegiet i forbindelse med budsjettfordelingen til høsten. I neste nr. av På Høyden vil Sydnes komme med en kommentar om bibliotekets situasjon.

c)

Bibliotekdirektøren orienterte om at Avdeling for administrativ kvalitetsutvikling har gjennomført intern kvalitetsrevisjon ved HF-fakultetsbiblioteket, H. Sheteligs pl. 7, og ved Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. Haukeland. Foreløpig rapport er mottatt. Rapporten er unntatt fra offentlighet. Rapporten tar bl.a. for seg IT-sikkerhet, spesielt når det gjelder publikums-PC-er, samt behandling av kontanter. Revisjonen tok også for seg behandling av dr.grads-avhandlinger og hovedfagsoppgaver. Rapporten inneholder en del merknader og forslag til forbedringer av rutiner mv.

d)

Seksjon for forskningsdokumentasjon ved UB har laget en markering i forbindelse med at det 25.05.1999 var 50 år siden den første dr.gradsdisputas ble holdt ved Universitetet i Bergen. Det er bl.a. lagt ut informasjon om denne saken på UBs/UiBs web-sider.

e)

Det er satt av midler på UBs litteraturbudsjett i 1999 til utprøving av elektroniske tidsskrifter i fulltekst. Dette er et nytt og vanskelig felt med store utfordringer. Det har vist seg å være populært med de fulltekstutgavene UB allerede har i abonnement. Det foreligger nå et tilbud fra DTV (Danmarks Tekniske Vitensenter) om utprøving av grensesnitt for abonnement på en del elektroniske tidsskrifter gjennom dem.

f)

Universitetet i Bergen vil etter planen arrangere åpne dager med mottak av nye studenter i Grieghallen 17.-18. august. Dette er et nytt opplegg hvor det også blir fakultetsorienteringer. UB har satt ned en komite for å utarbeide et opplegg i forbindelse med at UB skal ha en stand i Grieghallen.

 

 

R 16/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK. TILSETTING.

Det har vært utlyst en stilling som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, med særlig vekt på geofagene (geologi/geofysikk), og med søknadsfrist 12. mars 1999. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 21 søkere til den ledige stillingen.

En bedømmelseskomité med følgende medlemmer har vurdert søkerne og utarbeidet forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Professor Michael R. Talbot, Geologisk institutt

Professor Arvid Skartveit, Geofysisk institutt

Universitetsbibliotekar Kristin Rangnes, Det mat.-nat. fakultetsbibliotek, UB Oslo

Universitetsbibliotekar Dag Vaula, Det mat.-nat. fak.bibliotek, UBB, leder/koordinator

Bedømmelseskomiteen har levert en enstemmig innstilling, datert 20. mai 1999, der den innstiller Susanne Mikki til den ledige stillingen. Innstillingen har vært sendt søkerne med frist 28. mai d.å. til å komme med eventuelle merknader. Det er ikke kommet merknader fra noen av søkerne.

Rådet fattet på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling og forslag fra Bibliotekdirektøren følgende enstemmige

vedtak:

Rådet tilsetter Susanne Mikki som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek fra den dato som avtales.

 

 

R 17/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK. TILSETTING.

Det har vært utlyst en stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek innen fagområdene psykologi og pedagogikk, med søknadsfrist 12. mars 1999. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 4 søkere til den ledige stillingen.

En bedømmelseskomité med følgende medlemmer har vurdert søkerne og utarbeidet forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Førsteamanuensis Arild Raaheim, Program for læringsforskning

Amanuensis Kjell Fossen, Institutt for praktisk pedagogikk

Fakultetsbibliotekar Inger Johnsen, Det psykologiske fakultetsbibliotek, UBB, leder/koordinator

Bedømmelseskomiteen har levert en enstemmig innstilling, datert 20. mai 1999, der den innstiller Anne Sissel Vedvik Tonning til den ledige stillingen. Innstillingen har vært sendt søkerne med frist 28. mai d.å. til å komme med eventuelle merknader. Det er ikke kommet merknader fra noen av søkerne.

Rådet fattet på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling og forslag fra Bibliotekdirektøren følgende enstemmige

vedtak:

Rådet tilsetter Anne Sissel Vedvik Tonning som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek fra den dato som avtales.

 

 

R 18/1999.

SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

Fakultetsbibliotekar Olav Aas har søkt om permisjon uten lønn i tidsrommet 01.09 - 31.10. 1999 for å arbeide på forskningsprosjektet "Miljøregistrering i skog" ved Norsk institutt for skogforskning - Bergen. Aas har tidligere hatt permisjon uten lønn i 3 måneder i 1997 og i 1998 for å arbeide på dette prosjektet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek har lagt fram forslag til vikarordning som bl.a. vil dekke administrative plikter, fagreferentoppgavene i biofag og opplæring av nytilsatt universitetsbibliotekar. Etter Bibliotekdirektørens vurdering er forslaget til vikarordning tjenlig.

Rådet fattet på grunnlag av forslag fra Bibliotekdirektøren enstemmig følgende

vedtak:

Rådet tilrår at fakultetsbibliotekar Olav Aas får innvilget permisjon uten lønn i tidsrommet 01.09 - 31.10. 1999 for å arbeide for Institutt for skogforskning - Bergen på forskningsprosjektet "Miljøregistrering i skog".

 

 

R 19/1999.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR JAN OLAV GATLAND.

Universitetsbibliotekar Jan Olav Gatland har søkt om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i perioden 01.08.1999 - 30.06.2000 for å arbeide med prosjektet Det Norske Theater 1850-1863. Ein repertoaroversikt. Prosjektet er tenkt lagt opp etter samme lest som Gatlands publikasjon Repertoaret ved Den Nationale Scene 1909-1997, som ble utgitt i 1998. Søknaden er anbefalt av fakultetsbibliotekar Astrid Utne.

Rådet fattet på grunnlag av forslag fra Bibliotekdirektøren enstemmig følgende

vedtak:

Universitetsbibliotekar Jan Olav Gatland innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i perioden 01.08.1999 - 30.06.2000 for å arbeide med prosjektet Det Norske Theater 1850-1863. Ein repertoaroversikt. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingsleder.

 

 

R 20/1999.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD HØSTEN 1999.

Rådet vedtok følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd høsten 1999:

Onsdag 22. september 1999, kl. 14.00

Tirsdag 19. oktober 1999, kl. 9.00

Tirsdag 14. desember 1999, kl. 9.00

 

 

R 21/1998.

FERIEFULLMAKT TIL BIBLIOTEKDIREKTØREN.

Rådet vedtok å gi Bibliotekdirektøren feriefullmakt fra 20.06 til 20.08.1999.

 

 

R 22/1998.

EVENTUELT.

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.40.

 

 

24.06 1999. Kari Garnes/JER/BB.

 


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 25.061999.