Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 16.03.1999, KL. 9.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene.

Det historisk-filosofiske fakultet:

Gjert Kristoffersen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes

Det medisinske fakultet:

 

Det odontologiske fakultet:

Kristin Klock

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

 

Det psykologiske fakultet:

Gerd Kvale

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Kari Normo

Teknisk/administrativt personale:

Leif Magne Iversland

 

Rolf M. Svellingen

Studentrepresentanter:

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug, Arnfinn Seim,

Jørn W. Ruud, Bjørn A. Bagge, Torill Myking,

Arild Helgøy, Mathias Bismo.

 

 

R 09/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 26.01. 1999.

Referatet fra forrige rådsmøte 26.01.1999 ble godkjent.

 

 

R 10/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Kollegiet oppnevnte på møte 28.01.1999 nye representanter for fakultetene og studentene i Universitetsbibliotekets råd. Det ble foretatt enkelte endringer i forhold til fakultetenes egne forslag, for å oppnå en bedre kjønnsmessig balanse i rådet. Oversikt over rådets sammensetning i 1999 fulgte vedlagt.

Kollegiet vedtok samtidig følgende endringer i "Regler for bibliotekutvalg":

I kap. I, "Bibliotekutvalg på fakultetsplan", er pkt. 1, 1. avsnitt, 2. setning, endret til:

"Fakultetets representant i UBs råd er medlem av utvalget og ---."

(Fakultetets representant i UBs råd skulle tidligere være fast leder for bibliotekutvalget.)

Pkt. 1, siste setning, er endret til:

"Utvalgets funksjonstid er 3 år. For studenter er funksjonstiden ett år." (Funksjonstiden var tidligere som hovedregel 2 år.)

Endringene trer i kraft straks.

 

 

b)

UB/ansatte ved UB har fått følgende tildelinger fra L. Meltzers høyskolefond i 1999:

Videreføring og avslutning av prosjekt for digitalt vern og restaurering av

Knud Knudsen-negativer (DIGIKNUD), v/Solveig Greve: kr. 355.000

Posisjoneringsmidler for prosjekt: Digitalisering av East-African Collection,

Univ. of Dar es Salaam (UDSM) Library, v/Tom Johnsen: kr. 46.000

Fakultetsbibliotekar Tom Johnsen til deltakelse på konferanse i USA: kr. 10.000

 

 

R 11/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET MATEMATISK NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK.

OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE.

Det har vært utlyst en stilling som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, med særlig vekt på geofagene, og med søknadsfrist 12.03.1999. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 22 søkere til den ledige stillingen.

Rådet vedtok å oppnevne en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen:

1 vit. tilsatt fra Geofysisk institutt

1 vit. tilsatt fra Geologisk institutt

Universitetsbibliotekar Kristin Rangnes, Det mat.-nat. fakultetsbibliotek, UB Oslo

Universitetsbibliotekar Dag Vaula, Det mat.-nat. fakultetsbibliotek, UBB, leder/koordinator

Bibliotekdirektøren fikk fullmakt til å oppnevne komitémedlemmer fra de to instituttene i samråd med fagmiljøene.

 

 

R 12/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE.

Det har vært utlyst en stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 12.03.1999. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 4 søkere til den ledige stillingen.

Rådet vedtok å oppnevne en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Førsteamanuensis Arild Raaheim, Program for læringsforskning

Amanuensis Kjell Fossen, Institutt for praktisk pedagogikk

Fakultetsbibliotekar Inger Johnsen, Det psykologiske fakultetsbibliotek, UBB, leder/koordinator

 

 

R 13/1998.

EVENTUELT.

 

På neste rådsmøte tas det sikte på at det skal gis en orientering om ELINE-prosjektets virksomhet og UBs deltakelse i dette.

 

 

Møtet ble hevet kl. 09.20.

 

 

Etter møtet var det en orientering om UB og omvisning i biblioteket på H. Sheteligs pl. 7.

 

 

25.03. 1999. Kari Garnes/JER.

 


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 25.03.1999.