Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 26.01.1999, KL. 9.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene.

Det historisk-filosofiske fakultet:

Gjert Kristoffersen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv K. Sydnes

Det medisinske fakultet:

Thor Thorsen

Det odontologiske fakultet:

Kristin Klock

Det juridiske fakultet:

Kåre Lilleholt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

Wibecke Brun (settevararepresentant)

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Solveig Greve

 

Halvor Kongshavn

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Jørn W. Ruud

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

 

Torill Myking

Studentrepresentanter:

Matti Wiik

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne E. Ljunggren, Nils Skaug, Bjørn H. Johnsen, Gerd Kvale.

R 01/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Det ble på rådsmøte 15.12.1998 vedtatt følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd våren 1999:

Tirsdag 26. januar 1999, kl. 9.00 (budsjettmøte)

Tirsdag 16. mars 1999, kl. 9.00

Tirsdag 8. juni 1999, kl. 9.00

b)

Åpningstiden ved de fleste av UB utlånsavdelinger vil våren 1999 være mandag - fredag kl. 9-18, lørdag stengt.

 

 

R 02/1999.

KONSTITUERING AV NYTT RÅD FOR UB.

VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR RÅD OG STYRE.

Det er valgt/oppnevnt nye representanter og vararepresentanter til Universitetsbibliotekets råd for perioden 1.1.1999 - 31.12.2001 (for studentene for perioden 1.1.-31.12.1999). Foreløpig oversikt over rådets sammensetning fulgte vedlagt. Rådet konstituerte seg med sin nye sammensetning.

I to av valgkretsene ved UB er det kvotert inn menn for å oppfylle valgreglementets krav om at begge kjønn skal være representert i valgkretser med to representanter. Det var enighet i rådet om at det er uheldig at det må brukes denne typen kvotering i slike små valgkretser, og uten at det tas hensyn til hvordan kjønnssammensetningen blir i rådet som helhet.

Thor Thorsen foreslo Leiv K. Sydnes som ny leder for UBs råd og styre.

Vedtak: Leiv K. Sydnes ble enstemmig valgt til leder for UBs råd og styre for perioden 1.1.1999 - 31.12.2001.

Halvor Kongshavn foreslo Solveig Greve som ny nestleder for UBs råd og styre. Torill Myking og Jørn W. Ruud foreslo Brita B. Hekland som ny nestleder for UBs råd og styre.

Vedtak: Brita B. Hekland ble med 8 mot 6 stemmer valgt til nestleder for UBs råd og styre for perioden 1.1.1999 - 31.12.2001.

 

 

R 03/1999.

VALG AV MEDLEMMER TIL UBs STYRE.

I henhold til Reglene for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket skal UBs styre bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant rådet:

  1. Rådets leder og nestleder, som også er leder og nestleder i styret.
  2. Tre medlemmer valgt av og blant rådets medlemmer, dog slik at det i styret blir sittende 1 fakultetsrepresentant, 1 studentrepresentant og 3 representanter for UBs personale, 1 fra hver personalkategori.

Styret fikk følgende sammensetning (vararepresentanter i parentes):

Fakultetene:

Leiv K. Sydnes, leder

(Anne E. Ljunggren)

Fakultets- og universitetsbibliotekarene:

Solveig Greve

(Halvor Kongshavn)

Bibliotekarene:

Brita B. Hekland, nestleder

(Jørn W. Ruud)

Teknisk/administrativt personale:

Bjørn A. Bagge

(Torill Myking)

Studentrepresentant:

Matti Wiik

 

 

Alle valg var enstemmige.

 

 

R 04/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK. UTLYSING

Monika Stöcklein-Olsen har sagt opp sin stilling som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Hun har vært fagreferent for geofagene (geologi/geofysikk). Til møtet forelå forslag om at stillingen utlyses innen samme fagområde som før, samt forslag til utlysingstekst og stillingsomtale.

På møtet ble det foreslått følgende endringer og tillegg i utlysingsteksten:

Tredje setning i 2. avsnitt av utlysingsteksten endres til: "Universitetsbiblioteket nyttar i stor og veksande grad informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sine rutinar, og god erfaring frå dette området vil derfor vere ein føremon."

Tillegg i 2. avsnitt: "Søkjarar må ha evne til samarbeid, fleksibilitet og ei positiv haldning i møte med brukarane."

3. avsnitt endres til: "Løn etter ltr 31/46 (kode 1199/LR 25), etter tenesteansiennitet. Høgre lønsplassering kan vurderast for serleg kvalifiserte søkjarar. Etter spesiell vurdering kan ein få tilsetjing som førstebibliotekar. Søkjarar kan ta atterhald i søknaden om slik plassering.

Stillingsomtalen endres tilsvarende.

Vedtak:

Det utlyses en stilling som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek i geofagene. Forslaget til utlysingstekst og stillingsomtale ble vedtatt med ovennevnte tillegg og endringer.

 

 

R 05/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK. UTLYSING.

Jorunn Setsaas har sagt opp sin halve stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek. Hun har vært fagreferent i pedagogikk. Til møtet forelå forslag om at stillingen utvides til hel stilling og utlyses innen samme fagområde som før, samt forslag til utlysingstekst og stillingsomtale.

På møtet ble det foreslått følgende endringer og tillegg i utlysingsteksten:

Tredje setning i 1. avsnitt av utlysingsteksten endres til: "Den som vert tilsett i stillinga skal delta i fagreferentarbeid innanfor fagområda psykologi og pedagogikk. Det kan verta aktuelt å fungera som vikar for fakultetsbibliotekaren ved lengre fråvær. "

Tredje setning i 2. avsnitt av utlysingsteksten endres til: "Universitetsbiblioteket nyttar i stor og veksande grad informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sine rutinar, og god erfaring frå dette området vil derfor vere ein føremon."

Tillegg i 2. avsnitt: "Søkjarar må ha evne til samarbeid, fleksibilitet og ei positiv haldning i møte med brukarane."

3. avsnitt endres til: "Løn etter ltr 31/46 (kode 1199/LR 25), etter tenesteansiennitet. Høgre lønsplassering kan vurderast for serleg kvalifiserte søkjarar. Etter spesiell vurdering kan ein få tilsetjing som førstebibliotekar. Søkjarar kan ta atterhald i søknaden om slik plassering.

Stillingsomtalen endres tilsvarende.

Vedtak:

Det utlyses en stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek i psykologi og pedagogikk. Forslaget til utlysingstekst og stillingsomtale ble vedtatt med ovennevnte tillegg og endringer.

 

 

R 06/1999.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/ FAGOMRÅDER 1999.

Universitetsbibliotekets råd vedtok på møte 09.12.1998 (sak R 24/1998) hovedfordeling av bevilgninger til UB i 1999, herunder også hovedfordeling av bokkonto 1999. Til bokkonto totalt ble det satt av kr. 17.416.500. Beløpet ble fordelt med kr. 15.666.500 til bøker, tidsskrifter og innbinding, og kr. 1.750.000 til andre utgifter på bokkonto (mikrofilm av aviser, byttemateriale, billedsamling, mv.).

Til møtet forelå forslag om at beløpet på kr. 15.666.500 til bøker, tidsskrifter og innbinding fordeles med kr. 400.000 til UBB (ikke fakultetsfordelt litteratur), kr. 140.000 i forlodds avsetning til nye fag mv. i 1999, herav kr. 40.000 til EDC og kr. 100.000 til elektroniske tidsskrifter, samt kr. 15.126.500 til fakultetene i henhold til kriterier for fordeling av UBs bevilgning til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter, vedtatt av UBs råd 19.02.1998.

På møtet foreslo Halvor Kongshavn at tildelingen til EDC økes til kr. 50.000, mens tildelingen til fakultetene reduseres til kr. 15.116.500. Ved avstemning ble Kongshavns endringsforslag vedtatt med 10 mot 4 stemmer. På grunnlag av ovenstående fattet rådet følgende

vedtak:

  1. Det fordeles kr. 15.666.500 til bøker, tidsskrifter og innbinding ved UB i 1999.
  2. Det fordeles kr. 400.000 i litteraturmidler til UBB (ikke fakultetsfordelt litteratur).
  3. Det settes av kr. 150.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, 50.000 til EU-dokumentasjonssenter, og 100.000 til elektroniske tidsskrifter.
  4. Det fordeles kr. 15.116.500 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til gjeldende kriterier for fordeling av UBs bevilgning til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter.

I det utsendte forslag til fordeling var det dessverre benyttet feil tall for hovedfagsstudenter ved Det psykologiske fakultet. Etter at dette tallet er rettet, og på grunnlag av vedtaket ovenfor får en følgende tildeling av litteraturmidler på fakulteter/fagområder i 1999:

Fak.

Fordeling 1998 Beløp

Fordeling 1998 Prosent

Fordeling ut fra 3 siste års tildeling

Fordeling ut fra vektete brukere + prisvekt 0,5

Fordeling 1999

Fordeling 1999 i %

HF

2 229 730

15,38

14,91

14,76

2 242 392

14,83

MN

5 699 870

39,31

40,28

39,73

6 047 571

40,01

MED

2 691 940

18,57

20,14

16,62

2 778 686

18,38

OD

409 080

2,82

2,68

3,03

431 025

2,85

SV

1 976 920

13,63

12,95

14,59

2 081 198

13,77

JUS

707 820

4,88

4,60

4,39

679 356

4,49

PSY

784 640

5,41

4,45

6,88

856 272

5,66

SUM

14 500 000

100,00

100,00

100,00

15 116 500

100,00

 

Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker, tidsskrifter og innbinding.

 

 

R 07/1999.

BUDSJETTFORSLAG 2000.

Det var ikke oppnevnt nytt styre/budsjettutvalg for UB før budsjettforslag måtte utarbeides. Budsjettforslaget for år 2000 var derfor utarbeidet av Bibliotekdirektøren/UBs administrasjon på grunnlag av innkomne forslag fra UBs avdelinger og på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv. Hovedlinjene i budsjettforslaget er drøftet på stabsmøte ved UB, og forslaget er også drøftet i Samarbeidsutvalget ved UB.

Budsjettforslaget ble gjennomgått på møtet. Det var enighet i rådet om følgende endringer og tillegg i forhold til det utsendte forslag:

Det presiseres at rettighetshavernes interesser må ivaretas i forbindelse med forslag om elektronisk publisering.

Anslaget for spesiell prisstigning på litteratur heves fra 5 til 7 %. Budsjettallene justeres i henhold til dette.

Under forslag til omstilling føres bl.a. følgende punkter opp:

Overgang til elektroniske tjenester, herunder

Omklassifisering/omorganisering av samlinger i forbindelse med omorganisering av fakultetsbibliotek (flyttet fra forslag til nye tiltak)

Rådet vedtok å prioritere følgende faste stillinger høyest:

1) Avdelingsingeniør, halv st., ltr. 26/36, v/IT-avdelingen

2) Sekretær, halv st., ltr. 13/26, v/Spesialsamlingene/oppstilling

3) Sekretær/betjent, halv st., ltr. 13/26, v/Det medisinske fakultetsbibliotek

4) Universitetsbibliotekar, halv st., ltr. 31/46, v/Det juridiske fakultetsbibliotek

Vedtak:

Rådet sluttet seg til det fremlagte budsjettforslag for år 2000 for Universitetsbiblioteket med ovennevnte endringer og tillegg, samt en del andre mindre redaksjonelle endringer.

 

 

R 08/1999.

EVENTUELT.

Brita B. Hekland ba om at det på neste rådsmøte blir lagt fram en samlet plan for disponering av (ledige) stillinger ved UB, spesielt universitetsbibliotekarstillingene.

 

Møtet ble hevet kl. 12.40.

 

15.02. 1999. Kari Garnes/JER.

 


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 15.02.1999.