Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETS-

BIBLIOTEKETS RÅD 15.12.1998, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Leiv Sydnes

Det medisinske fakultet:

Thor Thorsen, leder

Det odontologiske fakultet:

 

Det juridiske fakultet:

Bent Liisberg

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Halvor Kongshavn

 

Astrid Utne

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland, nestleder

 

Kari Normo

Teknisk/administrativt personale:

Torill Myking

 

Rolf M. Svellingen

 

Studentrepresentanter:

Matti Wiik

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Marie Morken

Forfall:

Anna-Brita Stenström, Nils Skaug, Bjørn Ellertsen.

 

R 20/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 29.09. 1998.

Referatet fra forrige møte i UBs råd 29.09. 1998 ble godkjent.

 

R 21/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

a)

Bibliotekdirektøren orienterte om heldagsseminaret som UB skal ha 6. januar 1999. Bibliotekutvalgene blir også invitert.

 

b)

Resultatet fra valget av UBs representanter til Rådet foreligger først om ettermiddagen 15. desember. Det har gått litt ekstra tid med avklaring om bruk av kjønnskvotering innenfor de enkelte grupper.

 

c)

Det foreligger nå en funksjonsanalyse for ombyggingen til HF-bibliotek. Det er tillyst et informasjonsmøte 5. januar på hovedbiblioteket. Funksjonsanalysen er sendt ut til høring til de berørte avdelinger ved UB samt til HF-fakultetet.

 

d)

Bibliotekdirektøren orienterte om planene for innflytting i BT-bygget for Administrasjonen, Avd. for forskningsdokumentasjon, Billedsamlingen, Teknisk avdeling, Tilvekstavdelingen, og UBs IT-avdeling. Det er oppnevnt romprogramkomiteer som er i full gang med arbeidet. UB har representanter i to av komiteene.

 

e)

Bibliotekdirektøren orienterte om pågående arbeid med å få i stand nasjonale fellesavtaler gjennom Riksbibliotektjenesten ang. abonnement på elektroniske tidsskrifter ved norske universiteter og høgskoler.

 

R 22/1998.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

Fakultetsbibliotekar Olav Aas har søkt om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 1999 til arbeid med prosjektet Poresopp (Polyporaceae) = kjuker) på eik i ein gradient langs Sognefjorden.

Vedtak:

Fakultetsbibliotekar Olav Aas innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i 1999 for å arbeide med prosjektet Poresopp (Polyporaceae) = kjuker) på eik i ein gradient langs Sognefjorden. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingen.

 

R 23/1998.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR ØYSTEIN TØDENES.

Universitetsbibliotekar Øystein Tødenes har søkt om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i vårsemesteret 1999 til å følge forelesninger i informatikk ved Institutt for informatikk, UiB. Formålet er å bli mer a jour med status og utvikling innen teoretisk informatikk, for å kunne yte bedre fagreferenttjenester til informatikkmiljøet. Søknaden er anbefalt av fakultetsbibliotekar Olav Aas.

Vedtak:

Universitetsbibliotekar Øystein Tødenes innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i vårsemesteret 1999 for å følge forelesninger i informatikk ved Institutt for informatikk, UiB.

Rådet anser at det er unødvendig å legge slike søknader fram for Rådet. Dette er en type faglig oppdatering som kan anses å inngå i universitetsbibliotekarenes ordinære arbeidsplikt. Deltakelse i denne typen faglig oppdatering må likevel avtales med avdelingsleder i hvert enkelt tilfelle.

 

R 24/1998.

BUDSJETT 1999. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB.

Kollegiet vedtok på møte 10.12.1998 å tildele Universitetsbiblioteket et totalbudsjett på kr. 52.086.600 for 1999. Det er foretatt en viktig endring i tildelingsopplegget ved at utgifter til arbeidsgiveravgift som hittil er blitt dekket av Universitetet sentralt, fra og med 1999 er fordelt ut på enhetene. For UB er arbeidsgiveravgiften beregnet til kr. 3.543.100 i 1999. Samlet tildeling til UB i 1999 utenom arbeidsgiveravgift blir dermed kr. 48.543.500. Fra tildelingen til UB er det trukket midler til én stilling som er overført fra UB til Informasjonsavdelingen/ELINE (ca. kr. 255.000). På dette grunnlag har UB fått en nominell økning i sitt totalbudsjett fra 1998 til 1999 på kr. 1.375.000, dvs. knapt 3 %. Pga. den spesielle prisstigningen på tidsskrifter, regner en med at UB vil få en samlet prisstigning for hele sitt budsjett på ca. 6,5 %. I så fall vil det bli en nedgang i realverdien av UBs budsjett fra 1998 til 1999 på ca. 3,5 %, eller ca. 1,65 mill kr.

Det var enighet i rådet om at det i 1999 er nødvendig med innsparinger både på lønns- og litteraturbudsjettet. Rådet ba om at styret ved den videre disponering av lønnsbudsjettet forsøker å få til en viss utvidelse av åpningstidene ved de utlånsavdelingene som har pleid å ha åpent om ettermiddagen, f.eks. mandag - fredag kl. 9 - 18.

På bakgrunn av ovenstående vedtok UBs råd følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 1999:

Regnskap 1998 (foreløpig)

Fordeling 1999

Post 01, lønn

25 100 000

25 300 000

Post 11, drift

20 900 200

22 593 500

Sum drift (post 01 + 11)

46 000 200

47 893 500

Post 45, utstyr

1 090 000

650 000

SUM TOTALT

47 090 200

48 543 500

 

Rådet vedtok følgende disponering av UBs lønnsbudsjett i 1999:

Fordeling 1999

Ordinære faste stillinger

25 900 000

Vikar v/sykdom o.l.

50 000

Lønnsøkning, omgjøringer, opprykk mv.

50 000

Innsparing

-700 000

SUM

25 300 000

 

Rådet vedtok følgende disponering av UBs driftsbudsjett i 1999:

Fordeling 1999

BIBSYS-drift

2 177 000

Ordinær drift (annuum)

3 000 000

Bokkonto

17 416 500

SUM

22 593 500

 

Rådet vedtok følgende hoveddisponering av UBs bokkonto i 1999:

Foreløpig regnskap 1998

Prosent

Fordeling 1999

Prosent

Bøker

2 664 900

16,28

Tidsskrifter

11 780 500

71,96

Innbinding

250 000

1,53

Sum

14 695 400

89,77

15 666 500

89,95

Mikrofilm av aviser

200 000

1,22

210 000

1,21

Byttemateriale

200 000

1,22

210 000

1,21

Billedsamling

190 000

1,16

200 000

1,15

Betaling for kopier

900 000

5,50

930 000

5,34

Datasøk

200 000

1,22

200 000

1,15

Erstatning for tapte bøker

-45 400

-0,28

-40 000

-0,23

Diverse bokutgifter

30 000

0,18

40 000

0,23

Sum andre utgifter på bokkonto

1 674 600

10,23

1 750 000

10,05

SUM TOTALT

16 370 000

100,00

17 416 500

100,00

 

Regnskapstallene for bøker og tidsskrifter i 1998 inkluderer dekningsbidrag fra oppdragsmidler på 1 mill. kr., men omfatter ikke tilskudd fra fakulteter og Haukeland sykehus på i alt. kr. 720.000.

Forslag om videre fordeling av bokkonto på fag/fakulteter vil bli lagt fram på neste rådsmøte.

 

R 25/1998.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD VÅREN 1999.

Rådet vedtok følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd våren 1999:

Tirsdag 26. januar 1999, kl. 9.00 (budsjettmøte)

Tirsdag 16. mars 1999, kl. 9.00

Tirsdag 8. juni 1999, kl. 9.00

 

R 26/1998.

EVENTUELT.

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 10.30.

 

22.01. 1999. Kari Garnes/JER/MM.

 


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 22.01.1999.