Tilbake til UBs råd

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETS-

BIBLIOTEKETS RÅD 29.09.1998, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene.

 

Det historisk-filosofiske fakultet:

 

Det matematisk-naturvitensk. fakultet:

Leiv Sydnes

Det medisinske fakultet:

Thor Thorsen, leder

Det odontologiske fakultet:

 

Det juridiske fakultet:

Bent Liisberg

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Arnfinn Seim

Det psykologiske fakultet:

 

Representanter for Universitetsbiblioteket.

 

Fakultets- og universitetsbibliotekarer:

Halvor Kongshavn

 

Astrid Utne

Bibliotekarer:

Brita B. Hekland

 

Kari Normo

Teknisk/administrativt personale:

Torill Myking

 

Bjørn A. Bagge

Studentrepresentanter:

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anna-Brita Stenström, Nils Skaug, Bjørn Ellertsen, Rolf M. Svellingen, Jostein H. Hauge, Matti Wiik.

 

R 15/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA BEHANDLING AV SAKER I UB'S RÅD I JUNI 1998.

Referatet fra behandling av saker i UBs råd i juni 1998 ble godkjent.

 

R 16/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Monika Stöcklein-Olsen har søkt om permisjon uten lønn i 9 måneder fra og med 1. september 1998 for å gå over i annen stilling utenfor Universitetet. Saken ble 21.08.98 sendt på omgang til medlemmene i UBs råd. Rådet har mot 2 stemmer fattet følgende vedtak i saken:

Rådet rår til at Monika Stöcklein-Olsen får innvilget permisjon uten lønn i tidsrommet 1. september 1998 til 28. februar 1999 for å gå over i annen stilling utenfor Universitetet. Permisjon utover 6 måneder vil ikke bli anbefalt.

2 medlemmer anbefalte at Monika Stöcklein-Olsen får innvilget permisjon uten lønn i 9 måneder fra 1. september 1998.

 

b)

Universitetsdirektøren opplyste i begynnelsen av året at de enhetene som bruker mer til lønn enn tildelt lønnsbudsjett i 1998 også måtte regne med å dekke arbeidsgiveravgift på 14,1 % av merutgiftene på lønnsbudsjettet dette året. For UB er det beregnet at disse merutgiftene ville utgjøre ca. kr. 500.000. På dette grunnlag vedtok UBs råd 19.02.1998 å redusere det opprinnelig tildelte litteraturbudsjettet i 1998 med kr. 300.000. Etter at Universitetet i Bergen nå har fått en ekstratildeling fra departementet på i alt 12 mill. kr., har Universitetsdirektøren opplyst at det tas sikte på at de ovennevnte merutgiftene til arbeidsgiveravgift ved Universitetets enheter likevel vil bli dekket av Universitetet sentralt. Forutsatt at Kollegiet godkjenner dette opplegget, vil dermed kr. 300.000 kunne tilbakeføres til litteraturbudsjettet ved UB, uten at dette fører til vesentlige overskridelser på UBs totalbudsjett i 1998. Forslag om dette behandles på møte i Kollegiet 01.10.98. På samme møte behandles også forslag om at UB skal få en ekstratildeling til edb-utstyr i 1998 på kr. 500.000.

 

c)

Statusrapport fra universitetsbibliotekar Regina Küfner Lein om 15 % forskningspermisjon innen rammen av vanlig arbeidstid 1997/98 ble tatt til orientering.

 

d)

Professor Stein Ullaland har bedt om å bli fritatt fra vervene som representant for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i UBs råd og som leder for fakultetets bibliotekutvalg for resten av perioden fram til 31.12.1998. Professor Leiv K. Sydnes trer inn som fast medlem i UBs råd og som leder for fakultetets bibliotekutvalg i stedet for Ullaland. Professor Ladislav Kocbach trer inn som ny fast representant i fakultetets bibliotekutvalg.

 

e)

Paraplyprosjektet har på oppfordring fra UiBs ledelse utarbeidet innstillingen "Elektronisk publisering ved Universitetet i Bergen". På grunnlag av denne innstillingen har styringsgruppen for FULLDOK ved UBB utarbeidet et forslag om å opprette en elektronisk publiseringstjeneste ved UiB, som nå er oversendt til Universitetsdirektøren.

 

f)

Universitetsbiblioteket i Oslo og Universitetsbiblioteket i Bergen har sendt en felles søknad til Arbeidsgruppen for digitale læremidler ved Universitetet i Oslo om støtte til et samarbeidsprosjekt om utvikling av et digitalt bibliotek for digitale læremidler. I dette prosjektet vil det etter planen også inngå en digital publiseringstjeneste for forskningspublikasjoner.

 

g)

Regningene fra to av UBs store tidsskriftleverandører, Blackwell og EBSCO, har hittil måttet betales helt på slutten av året. Dette har gjort det vanskelig å holde god styring med fakultetsbibliotekenes tidsskriftbudsjetter. En har nå fått til nye avtaler med disse to leverandørene, slik at deres regninger i stedet kan betales på begynnelsen av det påfølgende år (samme år som abonnementene gjelder). Dermed vil det bli lettere å styre tidsskriftbudsjettene i fremtiden. I 1998 tar en sikte på å betale disse regningene så langt det er rom for det på årets budsjett, mens resten vil bli betalt i 1999.

 

R 17/1998.

OPPNEVNING AV VALGSTYRE FOR VALG PÅ REPRESENTANTER FRA UB TIL UB'S RÅD 1999-2001.

I henhold til nytt valgreglement for Universitetet i Bergen skal det høsten 1998 velges/oppnevnes nye representanter til UBs råd for perioden 01.01.1999 - 31.12.2001.

Som vedlegg til saklisten fulgte forslag fra Bibliotekdirektøren på medlemmer og varamedlemmer til valgstyre for å gjennomføre valg på representanter for de 3 personalgruppene ved UB til rådet. Ansatte som foreslås som kandidater ved disse valgene, kan ikke være medlemmer av valgstyret. Ved forslagsfristens utløp viste det seg at de fleste av dem som var foreslått som medlemmer i valgstyret, også var foreslått som kandidater ved valget på nye representanter i UBs råd 1999-2001. Bibliotekdirektøren fremmet derfor på møtet forslag til nye medlemmer i valgstyret ved UB. Rådet sluttet seg til dette reviderte forslaget fra Bibliotekdirektøren og fattet følgende

vedtak:

Følgende oppnevnes til valgstyre for valg på representanter for UBs personale til UBs råd for perioden 01.01.1999 - 31.12.2001 (varamedlemmer i parentes):

Astrid Utne (Øystein Tødenes)

Agnes J. Bakkevig (Lisbeth Marhaug)

Benthe K. Solberg (Kari Songstad)

Valgstyret velger selv leder og nestleder.

 

R 18/1998.

OPPDATERT BUDSJETTFORSLAG 1999 FOR UB.

Som vedlegg til saklisten fulgte forslag til oppdatert budsjettforslag 1999 for UB fra UBs budsjettutvalg, utarbeidet på grunnlag av retningslinjene i Universitetsdirektørens budsjettrundskriv av 19.06.1998, og på grunnlag av innkomne reviderte forslag fra UBs avdelinger. Forslaget har også vært drøftet på stabsmøte og i Samarbeidsutvalget ved UB. I forhold til det opprinnelige budsjettforslaget for 1999 er det bare gjort mindre endringer i det oppdaterte budsjettforslaget. Behovet for midler til edb-utstyr og til IT-baserte tjenester er prioritert enda høyere enn i det opprinnelige budsjettforslaget, og pga. den vanskelige personalsituasjonen ved Det psykologiske fakultetsbibliotek er en ny stilling flyttet fra 5. til 1. plass på listen over forslag om nye stillinger.

Det utsendte forslag til oppdatert budsjettforslag 1999 for UB ble gjennomgått på møtet.

Det var enighet om å dele listen over prioriterte oppgaver på s. 1-2 i to, slik at det skilles mellom oppgaver som må dekkes over UBs eget budsjett (lønn, drift, litteratur, utstyr, omfatter punktene 1-2 og 9-11) på den ene siden og utbyggingsoppgaver som forutsettes dekket av Universitetet sentralt på den andre siden (omfatter punktene 3-8).

Det var også enighet om å presisere som innledning til pkt. 3.1, Planlagte resultatmål i 1999, at det er et overordnet mål for UB å oppnå en reell styrking av bibliotekets litteraturbudsjett.

Torill Myking fremmet følgende forslag til endring i prioriteringsrekkefølgen for nye stillinger:

3. Sekretær/betjent til spesialsamlingene/oppstilling (flyttet fra 4. plass)

4. Sekretær/betjent til Det medisinske fakultetsbibliotek (flyttet fra 3. plass)

Ved avstemning ble forslaget fra Myking vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

På møtet ble det også gjennomført en foreløpig diskusjon om hvilke deler av UBs virksomhet som bør prioriteres ved en fortsatt nedskjæring av UBs budsjettildelinger. I debatten ble bl.a. følgende momenter nevnt:

En må ikke fortsette å redusere (realverdien av) litteraturbudsjettet for å styrke lønnsbudsjettet, slik det til dels har vært gjort de siste årene.

Videreutvikling av elektroniske bibliotektjenester må ikke skje på bekostning av det "tradisjonelle" litteraturbudsjettet.

Det er viktig å få bibliotekutvalgene aktivt med på å arbeide for å få til et nærmere samarbeid mellom UB og fagmiljøene om en styrking av opplæringen av studenter og ansatte i bibliotekbruk.

Det må arbeides spesielt for å få de styrende myndigheter ved UiB til å forstå og ta konsekvensene av at Universitetet i Bergen fremdeles er det universitetet i Norge som benytter den laveste andel av sitt totalbudsjett til litteraturformål.

Fakultetsrepresentantene i rådet ble bedt spesielt om å ta opp til diskusjon i fakultetenes bibliotekutvalg hvilke UB-tjenester brukerne selv vil prioritere og hvilke de eventuelt vil redusere/kutte ut ved ytterligere nedskjæringer i UBs budsjettildelinger.

Det bør også diskuteres om det kan bli nødvendig for UB å ta betaling for en del tjenester (f.eks. innlån) også fra ansatte og studenter ved UiB.

Vedtak:

Rådet sluttet seg til det fremlagte forslag til oppdatert budsjettforslag 1999 for Universitetsbiblioteket med de endringer som er referert ovenfor og enkelte andre redaksjonelle endringer.

 

R 19/1998.

EVENTUELT.

  1. Leiv K. Sydnes spurte om det gjøres noe for å få til en nasjonal koordinering i forbindelse med nedskjæringer i litteraturbudsjettene ved universitetene i Norge, slik at en f.eks. kan unngå at alle bibliotekene sier opp de samme tidsskriftene. Kari Garnes opplyste at ansvarsbibliotekene i Norge har som én av sine oppgaver å koordinere samlingsoppbygning innen sine fagområder på nasjonalt plan. Dette bør også omfatte nødvendig "samlingsnedbygging". Kari Garnes vil ta saken opp på neste møte i Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene i Norge og med Riksbibliotektjenesten.
  2. På vegne av det teknisk/administrative personalet ved UB foreslo Torill Myking at det som et kortsiktig brannsikringstiltak installeres røykvarslere i hovedbiblioteket, H. Sheteligs pl. 7. Saken vil bli tatt opp med Drifts- og innkjøpsavdelingen.

 

Møtet ble hevet kl. 11.30.

 

13.10. 1998. Kari Garnes/JER.

 


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 13.10.1998.