Tilbake til UBs råd

 

REFERAT FRA BEHANDLING AV SAKER I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD.

 

I henhold til tidligere vedtatt møteplan skulle være møte i Universitetsbibliotekets råd tirsdag 9. juni 1998. Til den tid forelå det noen saker som etter Bibliotekdirektørens vurdering var av en slik art det ikke var nødvendig å innkalle til eget møte for å behandle dem. De aktuelle sakene ble derfor sendt til rådets medlemmer på omgang, med frist til å komme med eventuelle merknader til Bibliotekdirektørens forslag til vedtak i de respektive sakene fredag 12. juni 1998.

Da det ikke var kommet merknader til realiteten i de utsendte forslag til vedtak innen den fastsatte merknadsfristen, anses forslagene som vedtatt i samsvar med nedenstående referat.

 

R 08/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 19.02.1998.

Referatet fra forrige møte 19.02.1998 har vært sendt ut tidligere med merknadsfrist 11.03.1998. Da det ikke var kommet merknader innen fristen, anses referatet fra møtet 19.02.1998 som godkjent.

 

R 09/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

Den økonomiske situasjonen for Universitetsbiblioteket i 1998 er strammere enn på mange år. UB har fått tildelt et totalbudsjett på kr. 45.992.200 for 1998 (inkl. en overføring fra HF-fakultetet til drift av biblioteket ved Griegakademiet på kr. 340.000). Etter at tildelingen ble gitt, er det også blitt opplyst at UB må regne med å dekke arbeidsgiveravgift på 14,1 % av merutgifter på lønnsbudsjettet i 1998 i forhold til tildelt lønnsbudsjett. Dette vil i 1998 antakelig utgjøre ca. kr. 500.000. Når en også tar hensyn til den generelle prisstigningen på ca. 3 % og den spesielle prisstigningen på litteratur på ca. 9 %, har UB fått en reduksjon i realverdien av sitt budsjett i 1998 på ca. 5,5 %. Inkludert en overskridelse på 1997-budsjettet på ca. kr. 340.000 innebærer dette at det må innspares ca. 2,6 mill. kr. på UBs budsjett i 1998 Storparten av denne innsparingen må tas på lønnsbudsjettet (ca. 1 mill. kr.) og på litteraturbudsjettet (ca. 1,5 mill. kr.), men det må også spares noe på drifts- og utstyrsbudsjettet. Styret har vedtatt en innsparingsplan for lønnsbudsjettet, som må strammes ytterligere inn høsten 1998. Styret har også vedtatt reduserte åpningstider for UBs publikumsavdelinger fra våren 1998. For å klare den nødvendige innsparing på lønnsbudsjettet, må disse reduserte åpningstidene videreføres høsten 1998. Det er kommet enkelte reaksjoner fra UBs brukere på de nye åpningstidene, men i det store og hele ser det ut til å være forståelse for at det var nødvendig med et slikt skritt i dagens økonomiske situasjon. Situasjonen er også meget bekymringsfull når det gjelder mulighetene til nødvendig utskifting av foreldet og dårlig edb-utstyr. UBs utstyrsbudsjett er i 1998 det laveste på 10 år.

 

R 10/1998.

SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

Fakultetsbibliotekar Olav Aas har søkt om permisjon uten lønn i tidsrommet 01.08.-31.10. 1998 for å arbeide med forskningsprosjektet "Miljøregistrering i skog" ved Norsk institutt for skogforskning. Aas hadde permisjon uten lønn for å arbeide med samme prosjekt 01.08.-31.10. 1997.

Vedtak:

Rådet anbefaler at Olav Aas innvilges permisjon uten lønn i tidsrommet 01.08.-31.10. 1998 for å arbeide for Norsk institutt for skogforskning - Bergen, på forskningsprosjektet "Miljøregistrering i skog". Videre anbefaler rådet følgende vikarordning for Olav Aas i permisjonsperioden:

 

R 11/1998.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR SOLVEIG GREVE.

 

Universitetsbibliotekar Solveig Greve har søkt om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i perioden 1. juni 1998 - 31. august 1999 til å arbeide med to fotofaglige prosjekter. Disse prosjektene er tidligere godkjent av UBs råd på møte i UBs råd 15.04.1997.

Vedtak:

Universitetsbibliotekar Solveig Greve innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i perioden 1. juni 1998 - 31. august 1999 for å arbeide med to fotofaglige prosjekter, ett innen fototeoretisk/fotohistorisk forskning, og ett om "visuell gjenfinning og ikke-hierarkiske metoder til registrering og gjenfinning av billeddokumenter", i henhold til vedlagte søknad. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingsleder.

 

R 12/1998.

MØTEPLAN FOR UniversitetsbiblioteketS RÅD HØSTEN 1998.

Vedtak:

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd høsten 1998:

Tirsdag 13. oktober 1998, kl. 9.00

Tirsdag 15. desember 1998, kl. 9.00

 

R 13/1998.

FERIEFULLMAKT TIL Bibliotekdirektøren.

Vedtak: Bibliotekdirektøren gis feriefullmakt fra 20.06 til 20.08.1998

 

01.07. 1998. Kari Garnes/JER.

 


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 01.07.1998.