Tilbake til UBs råd

SAKER TIL UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

1.aman. Bent Liisberg, Fagseksjon for privatrett

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne, UB

Professor Stein Ullaland, Fysisk institutt

Avdelingsbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Thor Thorsen, Endokrinologisk seksjon

Avdelingsbibliotekar Kari Normo, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

Professor Bjørn Ellertsen, Inst. for biologisk og

Førstekonsulent Monika Stöcklein-Olsen, UB

medisinsk psykologi

Amanuensis Arnfinn Seim, Institutt for geografi

Studentrepr. Matti Wiik

Professor Anna-Brita Stenström, Engelsk institutt

Studentrepr.

 

I henhold til tidligere vedtatt møteplan skal det holdes møte i Universitetsbibliotekets råd tirsdag 9. juni 1998. Det foreligger pr. i dag noen saker som etter Bibliotekdirektørens vurdering er av en slik art de ikke gjør det nødvendig å innkalle til eget møte for å behandle dem. Det foreslås i stedet at sakene avgjøres av rådet på omgang. Dersom det ikke kommer merknader til Bibliotekdirektørens forslag til vedtak i de vedlagte sakene innen fredag 12. juni 1998, anses de som vedtatt.

Saker:

R 08/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 19.02.1998.

Referatet fra forrige møte 19.02.1998 har vært sendt ut tidligere med merknadsfrist 11.03.1998. Da det ikke var kommet merknader innen fristen, anses referatet fra møtet 19.02.1998 som godkjent.

R 09/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

R 10/1998.

SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

R 11/1998.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR SOLVEIG GREVE.

R 12/1998.

MØTEPLAN FOR UniversitetsbiblioteketS RÅD HØSTEN 1998.

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd høsten 1998:

Tirsdag 13. oktober 1998, kl. 9.15

Tirsdag 15. desember 1998, kl. 9.15

R 13/1998.

FERIEFULLMAKT TIL Bibliotekdirektøren.

 

Forslag til vedtak:

Bibliotekdirektøren gis feriefullmakt fra 20.06 til 20.08.1998.

 

 

04.06. 1998. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 21.09.1998.