Ny nettside:

uib.no/ub

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon


Bibliotekdirektøren

Bibliotekdirektøren har den daglige ledelse av Universitetsbiblioteket, faglig og administrativt, og representerer biblioteket utad. Bibliotekdirektøren sørger for at universitetsdirektørens og styrets vedtak blir satt i verk og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av styret.

Bibliotekdirektøren er sekretær for styret, og forbereder og gir tilråding i saker som skal behandles i styret, i samråd med styrets leder. Bibliotekdirektøren deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til Bibliotekdirektøren dersom ikke lov eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon. Bibliotekdirektøren avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Vedtak av Bibliotekdirektøren i slike saker refereres for styret.

Bibliotekdirektøren avgjør selv saker som ikke etter lov, reglement eller særlige vedtak i Universitetsstyret (tidligere Det akademiske kollegium) eller i Universitetsbibliotekets styre skal avgjøres av andre.

Bibliotekdirektøren representerer Universitetsbiblioteket i Universitetsstyret når dette behandler saker som angår Universitetsbiblioteket.